article banner
Prinsjesdag 2019

Maatregelen voor (vermogende) particulieren

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2020 in werking, tenzij anders vermeld.

  • Box 3
  • Lastenverlichting burgers
  • Nieuwe tarieven inkomstenbelasting
  • Gewijzigde heffingskortingen
  • Overgangsrecht saldolijfrenten
  • Belastingrente erfbelasting
  • Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft recentelijk bekendgemaakt dat uiterlijk in het voorjaar van 2020 een wetsvoorstel wordt ingediend ter aanpassing van de belastingheffing in box 3. Op grond van deze plannen zullen belastingplichtigen met alleen spaargeld tot circa € 440.000 effectief geen belasting meer betalen. Dit zelfde geldt voor beleggers (geen spaargeld) met een vermogen tot circa € 30.000 eveneens geen box 3-heffing verschuldigd zijn. Voor belastingplichtigen die wél belasting verschuldigd zijn, gaat het tarief omhoog tot 33%. Ter voorkoming van belastingontwijking (bijvoorbeeld rond de peildatum van 1 januari switch van belegging naar spaargeld) zullen anti-misbruikmaatregelen worden opgenomen. Beoogd is om de aanpassingen van box 3 te laten ingaan op 1 januari 2022.

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Lastenverlichting burgers

Het kabinet wil een lastenverlichting voor burgers doorvoeren. Het wetsvoorstel Belastingplan 2020 bevat diverse maatregelen die de inkomstenbelasting verlagen en (meer) werken nog lonender maken. Het gaat onder meer om de versnelde invoering van het tweeschijvenstelsel. De invoering die aanvankelijk in 2021 zou plaatsvinden, wordt al in 2020 gerealiseerd, met voor 2020 een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,5%. Ook worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd. De verhoging van de algemene heffingskorting pakt positief uit voor lagere inkomens.

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting

Voor belastingplichtigen die aan het begin van 2020 nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen in beginsel qua effect twee schijven verwachten.

Box 1-tarief 2020 Bel.ink. meer dan (€) maar niet meer dan (€) Tarief 2020 (%)
Schijf laag tarief - 68.507 37,35%
Schijf hoog tarief 68.507 - 49,5%

Deze percentages zijn dus inclusief premies volksverzekeringen. Voor wie andere premies volksverzekeringen gelden, geldt een andere tariefstructuur.

Gewijzigde heffingskortingen

Hierin zijn alleen de wijzigingen in heffingskortingen opgenomen zoals voorgesteld (of vermeld) in (de Memorie van toelichting van) het Belastingplan 2020 of vermeld in de memo. Voor AOW-gerechtigden gelden in beginsel lagere maxima.

Heffingskortingen 2019 (€) 2020 (€)
Algemene heffingskorting maximaal (< AOW-leeftijd) 2.477 2.711
Arbeidskorting max. 3.399 3.595
Inkomensafhankelijke combinatiekorting max. 2.835 2.881
Jonggehandicaptenkorting 737 749

Overgangsrecht saldolijfrenten

Op grond van oud overgangsrecht (2001) vindt belastingheffing over oude lijfrente-uitkeringen pas plaats nadat de uitkeringen de niet in aftrek gebrachte inleg overtreffen. Deze regeling zou eindigen per 1 januari 2021, waarbij een afrekenverplichting ontstond bij de overgang van de polis van box 1 naar box 3. Er zou in één keer belasting moeten worden betaald over de poliswaarde minus de niet in aftrek gebrachte inleg. Voorgesteld is de regeling na 1 januari 2021 voort te laten bestaan zonder afrekenverplichting. Dit geldt ook voor bepaalde buitenlandse pensioenen.

Let op!
Zuivere saldolijfrenten, waarvoor in het geheel geen aftrek van de inleg kon plaatsvinden, moeten wel per 1 januari 2021 naar box 3 met een afrekenverplichting.

Belastingrente erfbelasting

Er wordt geen belastingrente berekend als voor de eerste dag van de negende maand na een overlijden een aangifte erfbelasting wordt ingediend of een verzoek om een voorlopige aanslag wordt gedaan, en de aanslag overeenkomstig de aangifte of het verzoek wordt opgelegd. Voorgesteld is om deze regeling ook toe te passen in situaties waarin de aangiftetermijn niet aanvangt op de dag van het overlijden, bijvoorbeeld als er vanwege een zwangerschap onzekerheid bestaat over de persoon van de erfgenaam. De aangifte of het verzoek om een voorlopige aanslag moet dan binnen de aangiftetermijn die in de betreffende situatie geldt, zijn ingediend.

Tip
Als de aangifte niet tijdig is ingediend, wordt op basis van de nieuwe regeling pas belastingrente berekend vanaf het moment waarop de in de situatie geldende aangiftetermijn is overschreden.

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Door invoering van de subsidieregeling Stimulans van de Arbeidsmarktpositie (STAP) wordt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven afgeschaft. Van deze nieuwe subsidieregeling zijn op dit moment alleen nog de contouren bekend. Het einde van de inkomstenbelastingaftrek zal gelijk zijn aan de inwerkingtredingsdatum van de STAP. Uitgegaan wordt van 31 december 2020. Hierdoor kunt u in ieder geval in 2020 nog gebruik maken van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven.

Let op!
Er komt geen overgangsrecht voor scholingsuitgaven die gedaan worden na de afschaffing van de fiscale aftrek.

Actualiteiten

Belastingplan 2021

Lees meer over andere wetsvoorstellen uit het Belastingplan 2021 of meld u aan voor ons webinar.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden