article banner
Prinsjesdag 2020

Belastingplan 2021 video: fiscale maatregelen

Mr. Arjan van Oosten Mr. Arjan van Oosten

Ieder jaar vindt op de derde dinsdag in september Prinsjesdag plaats, de dag waarop de Nederlandse regering haar budget- en belastingplannen voor de komende periode aankondigt. In deze video vertelt Arjan van Oosten, Partner Tax, u meer over de meest relevante veranderingen voor (mkb) bedrijven in Nederland.

Videotranscript

Lees het hele videotranscript

VPB tarieven

Vorig jaar was aangekondigd dat het hoogste VPB-tarief van 25% per 1 januari 2021 zal dalen naar 21,7% en dat het laagste VPB-tarief zal dalen van 16,5% naar 15%. Echter, in het belastingplan 2021 is besloten om af te zien van de daling van het hoogste VPB-tarief. Deze blijft dus in 2020 25%, terwijl het laagste tarief wel zal dalen naar 15%.

De eerste tariefschijf waarover 15% VPB heffing verschuldigd is zal in 2021 worden verlengd naar € 245.000 en in 2022 naar € 395.000. Derhalve zal het met ingang van 2022 steeds aantrekkelijker worden om bij winstgevende bedrijven de fiscale eenheid te verbreken.

Innovatiebox

De innovatiebox is een speciaal belastingregime in de vennootschapsbelasting waarvan inkomsten uit in kwalificerende immateriële activa worden onderworpen aan een lager vennootschapsbelastingtarief van 7%. Dit tarief wordt in 2021 verhoogd naar 9%.

Codificatie coronamaatregelen

Tijdens de coronacrisis heeft de overheid diverse steunmaatregelen getroffen zoals de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TGOS) en de Subsidie vaste lasten. In beginsel behoren de vergoedingen die ondernemers hebben ontvangen in het kader van deze regelingen tot de winst. Echter, zoals eerder al aangekondigd door de overheid worden deze vergoedingen vrijgesteld van de belastingheffing.

Tevens wordt in het belastingplan 2021 de invoering van de fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting gecodificeerd. De fiscale corona reserve heeft tot doel om de liquiditeitspositie van belastingplichtige vervroegd te verbeteren door bij het bepalen van de in het 2019 genoten winst een reserve te vormen voor het gehele of gedeeltelijke aan corona gerelateerde verlies dat zich naar verwachting in het jaar 2020 voordoet.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling is de regeling in de loonbelasting voor de behandeling van vergoedingen en verstrekking die door de werkgever aan de werknemer worden gegeven in het kader van de dienstbetrekking. Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemers geven zonder dat deze belast worden.

Vorig jaar heeft de overheid de vrije ruimte per werkgever vastgesteld op 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van het restant van de loonsom. Tijdens de coronacrisis heeft de overheid het percentage voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom tijdelijk verhoogd naar 3%. Met het belastingplan 2021 wordt di gecodificeerd.

Per 1 januari 2021 bedraagt de vrije ruimte 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000 plus 1,18% van het restant van de loonsom. De verlaging van 1,2% naar 1,18% is ingegeven doordat de gerichte vrijstelling voor scholingskosten worden verruimd.

Aanpassingen Box 3

Per 1 januari 2021 wordt het heffingsvrij vermogen in box 3 van € 30.846 verhoogd naar € 50.000. Voor fiscale partners worden het heffingsvrije vermogen per 1 januari 2020 dus verhoogd van € 61.692 naar € 100.000.

Daarnaast worden de schijven opnieuw vastgesteld. De 2e schijf begint bij een box 3-vermogen van € 100.000 en de 3e schijf bij een vermogen van € 1.000.000. Om dit deels te dekken wordt het belastingtarief in box 3 verhoogd van 30% naar 31%.

Overdrachtsbelasting

Voor starters op de woningmarkt wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2021 een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting te introduceren. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er worden voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  1. Natuurlijk persoon;
  2. Ouder dan 18 jaar maar jonger dan 35 jaar;
  3. Een woning verkrijgt of een recht waaraan een woning is onderworpen;
  4. Deze persoon schriftelijk verklaard dat hij deze woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat gebruiken, en;
  5. Niet eerder gebruik heeft gemaakt van deze vrijstelling.

De leeftijdsgrenzen voor de toepassing van de startersvrijstelling worden per verkrijger beoordeeld. Het komt vaak voor dat één woning wordt verkregen door meerdere verkrijgers gezamenlijk. In dat geval wordt de toepasselijkheid van de vrijstelling bepaald voor iedere verkrijger afzonderlijk.

Verder gaat het verlaagde tarief van 2% alleen nog gelden voor natuurlijke personen die schriftelijk verklaren dat zij de verkregen woning als hoofdverblijf gaan gebruiken.

De beoordeling van de cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van de vrijstelling en het verlaagde tarief van 2% voor woningen vindt plaats op het moment dat de woning wordt verkregen. De inspecteur beoordeelt achteraf, maar binnen de gebruikelijke naheffingstermijnen, of de verkrijger de woning daadwerkelijk anders dan tijdelijk als hoofdverblijf is gaan gebruiken. Indien hieraan niet wordt voldaan zal er alsnog het algemene tarief voor alle overige verkrijgingen per 1 januari 2021 zijnde 8% verschuldigd zijn.

Met ingang van 1 januari 2021 worden de verkrijging van niet-woningen, zoals bedrijfspanden en vakantiewoningen, de verkrijgingen van woningen die niet, of slechts tijdelijk als hoofdverblijf gaan worden gebruikt, belast tegen 8%.

Het loont dus om in 2020 dergelijke woningen/niet woningen aan te kopen.

In deze vlog heb ik de meest in het oog springende voorgestelde wijzigingen voor u doorgenomen. Ik kan mij voorstellen dat u vragen heeft. Uiteraard kunt u contact met ons opnemen.

Belastingplan 2021

Lees meer over andere wetsvoorstellen uit het Belastingplan 2021 of meld u aan voor ons webinar.

Meld u aan voor onze Prinsjesdagspecial

Blijf jaarlijks op de hoogte van de nieuwe fiscale maatregelen. Meld u aan voor onze Prinsjesdagspecial:

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden