article banner
Belastingplan 2021

Maatregelen voor ondernemingen

Mr. Arjan van Oosten Mr. Arjan van Oosten

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking, tenzij anders vermeld.

In dit artikel leest u meer over

Onderzoek invoering vermogensaftrek 

Om de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen evenwichtiger te maken, komt er een onderzoek naar een budgettair neutrale invoering van een vermogensaftrek. We kennen al een earningsstrippingmaatregel. Deze regel beperkt de aftrek van rente om te voorkomen dat bedrijven bovenmatig met vreemd vermogen worden gefinancierd. Het verder beperken van de renteaftrek voor vreemd vermogen bij ondernemingen zal ook worden meegenomen in het onderzoek naar een vermogensaftrek.

Verrekening voorheffingen met vpb 

Het voornemen is om voor de vennootschapsbelasting de verrekening van voorheffingen zoals de dividend- en de kansspelbelasting per 1 januari 2022 te beperken tot de in een jaar verschuldigde vennootschapsbelasting. De niet verrekende voorheffingen kunnen worden doorgeschoven naar een later jaar.

Aanpassing renteaftrekbeperking

De anti-winstdrainagebepaling van artikel 10a Vpb beoogt uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag te voorkomen door onder voorwaarden rente-betalingen op schulden aan verbonden lichamen van aftrek uit te sluiten. Vanaf boekjaar 2021 kan deze bepaling niet meer resulteren tot een vrijstelling voor negatieve rente en/of valutawinsten.

Hoge Vpb-tarief gaat toch niet omlaag

De lagere tariefschijf in de vennootschapsbelas-ting (winsten tot € 200.000) wordt vanaf volgend jaar in twee stappen verhoogd naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022. Maar de eerder aange-kondigde verlaging van vennootschapsbelasting over winsten in de tweede schijf, van 25% naar 21,7%, gaat niet door. Voor kleine bedrijven (met een winst tot € 245.000 in 2021) gaat deze belas-ting wel omlaag van 16,5 naar 15%.

Tip!

Vennootschappen in een fiscale eenheid kunnen overwegen om de fiscale eenheid te beëindigen zodat iedere vennootschap de verlaagde tariefschijf kan benutten.

Innovatiebox minder voordelig 

Als ondernemingen (bv’s, nv’s, etc.) winst maken met innovatieve activiteiten, hoeven zij over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Voor deze innovatieve winsten geldt de zogenaamde innovatiebox. Per 1 januari 2021 stijgt het effectieve tarief van de innovatiebox van 7% naar 9%.

Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek 

De eerder geplande afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt versneld. In 2021 daalt de zelfstandigenaftrek van € 7.030 naar € 6.670. Tot 2028 bedraagt de jaarlijkse verlaging € 360, in 2028 € 390 en daarna tot 2036 jaarlijks € 110.

Verlaagd tarief energiebelasting voor walstroominstallatie

Voor elektriciteitslevering aan een walstroominstallatie die aan de voorwaarden voldoet voor de energiebelasting komt een verlaagd tarief van € 0,0005 per kWh en voor de Opslag Duurzame Energie geen (belasting)tarief. Walstroom is elektriciteit uit het distributienet aan land die wordt geleverd aan schepen (geen particuliere pleziervaartuigen) die zijn afgemeerd. Aldus hoeven die schepen geen (vervuilende) minerale oliën meer te gebruiken. 

Eenduidige berekeningswijze KIA

De berekeningswijze van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) wordt voor belastingplichtigen met meerdere ondernemingen en belastingplichtigen die deel uitmaken van een samenwerkingsverband (bijv. Vof) verduidelijkt. Een ondernemer heeft recht op KIA naar evenredigheid van zijn investeringsbedrag t.o.v. het totaal van de investeringen van het samenwerkingsverband en de buitenvennootschappelijke investeringen van de ondernemer. Voor het bepalen van de hoogte van de KIA per onderneming wordt voortaan uitgegaan van het investeringsbedrag per onderneming van de belastingplichtige.  

Baangerelateerde Investeringskorting

Bij nota van wijziging op het Belastingplan 2021 zal het kabinet per 1 januari 2021 een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) voorstellen. De BIK laat ondernemers een percentage van de gedane investeringen in mindering brengen op de loonheffing. Het kabinet wil deze korting tijdelijk invoeren per 2021 als crisismaatregel. Na afloop van de BIK zal deze budgettaire ruimte worden gebruikt voor een nader te bepalen maatregel met hetzelfde doelbereik (het verlagen van werkgeverskosten).

Lees een uitgebreide toelichting in ons artikel over de BIK >>

Beperking verliesverrekening

Bij nota van wijziging op het Belastingplan 2021 zal het kabinet per 1 januari 2022 een in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening voorstellen (terwijl dat nu zes jaar voorwaarts is). Daarbij zijn de verliezen (zowel voorwaarts als achterwaarts) echter slechts tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst volledig verrekenbaar. Bij een hogere winst zijn de verliezen slechts tot 50% van die hogere belastbare winst in een jaar verrekenbaar.

Actualiteiten

Belastingplan 2021

Lees meer over andere wetsvoorstellen uit het Belastingplan 2021 of meld u aan voor ons webinar.

Meld u aan voor onze Prinsjesdagspecial

Blijf jaarlijks op de hoogte van de nieuwe fiscale maatregelen. Meld u aan voor onze Prinsjesdagspecial:

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden