article banner
Prinsjesdag 2020

Overige maatregelen

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking, tenzij anders vermeld.

In dit artikel leest u meer over

Vervallen postcoderoosregeling

Het kabinet stelt voor om de Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting, bekend als de Postcoderoosregeling, te vervangen door een subsidieregeling. Door een aantal ontwikkelingen heeft het kabinet de stimulering van coöperaties via de Postcoderoosregeling heroverwogen. De Postcoderoosregeling in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) vervalt per 1 januari 2021.

Uitzondering derdenbeslag Belastingdienst 

Heeft een derde onder wie beslag moet worden gelegd een elektronisch adres aan de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders doorgegeven waaraan moet worden betekend? Dan is de deurwaarder vanaf 2021 verplicht dat derdenbeslag elektronisch te leggen. Voor de Belastingdienst zal een uitzondering gelden, omdat de benodigde voorzieningen nog niet gereed zijn. Zodra de Belastingdienst het elektronisch derdenbeslag ten uitvoer kan leggen, vervalt de uitzondering. Dat zal niet voor 2023 het geval zijn.

Stijging ODE-tarieven ten bate van SDE++

In verband met het Klimaatakkoord vindt een uitbreiding plaats van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) met een module klimaattransitie (SDE++). De samenhangende kasuitgaven van deze regeling worden gedekt door verhoogde heffing op verbruik van elektriciteit en aardgas door bedrijven. Men noemt deze heffing de opslag voor duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). De ODE is een opslag op de energiebelasting. Voor huishoudens wordt de ODE-bijdrage gunstiger met een aanvullende verhoging van de belastingvermindering in 2021 (€ 5,40) en 2022 (€ 1,00).

Invoering CO2-heffing

Er wordt een CO2-heffing voor de industrie ingevoerd. Deze ziet hoofdzakelijk op de emissie van broeikasgas bij en voor industriële productie en afvalverbranding. De heffing zal in de eerste plaats gebeuren bij installaties vallend onder het EU ETS. Daarnaast vindt heffing plaats bij afvalverbrandingsinstallaties en installaties met substantiële lachgasuitstoot. Een deel van de uitstoot wordt vrijgesteld. Deze vrijstelling wordt lineair afgebouwd.

Verlaging tarief verhuurderheffing

Het kabinet wil woningcorporaties verplichten de huurprijzen van huurders met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag te verlagen. Zij krijgen hiervoor een tegemoetkoming in de vorm van een verlaging van de verhuurderheffing. Het tarief wordt verlaagd met 0,036 procentpunt.

Let op!

Enkele zeer kleine woningcorporaties zijn geen verhuurderheffing verschuldigd en worden dus ook niet tegemoet gekomen.

Actualiteiten

Belastingplan 2021

Lees meer over andere wetsvoorstellen uit het Belastingplan 2021 of meld u aan voor ons webinar.

Meld u aan voor onze Prinsjesdagspecial

Blijf jaarlijks op de hoogte van de nieuwe fiscale maatregelen. Meld u aan voor onze Prinsjesdagspecial:

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden