Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag 2023: te verwachten fiscale maatregelen

Door:
Eva Barkey Wolf
Prinsjesdag binnenhof buitenhof den haag
Op 19 september is het weer Prinsjesdag, de dag waarop het (inmiddels demissionaire) kabinet de fiscale plannen voor 2024 presenteert. In de Voorjaarsnota zijn al een aantal plannen bekend gemaakt, zoals de wijzigingen in de Bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR). Inmiddels is er ook meer bekend over andere fiscale plannen. Wij maakten hier voor u een selectie van.
Onderwerpen

Webinar Prinsjesdag 2023

In onze jaarlijkse Prinsjesdag webinar zetten wij voor u de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2024 op een rij.

Box 3 

VVE en derdengeldenrekening

Appartementseigenaren moeten hun aandeel in het vermogen van de Vereniging Van Eigenaren (VVE) in box 3 aangeven als ‘overige bezitting’. Dat geldt ook voor particulieren met geld op een derdengeldrekening van de notaris. Daarbij kunt u denken aan een koopsom voor de overdracht van een woning. 

Het forfaitair rendement op overige bezittingen is 6,17 procent. Het plan is om dit vermogen te belasten als ‘bank- en spaartegoed’ in box 3. Voor bank- en spaartegoeden geldt een aanzienlijk lager forfaitair rendement van 0,36 procent. 

Onderlinge vorderingen partners

Partners kunnen vorderingen en schulden op elkaar hebben, bijvoorbeeld in het kader van een jaarlijks verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden. De vordering is dan voor box 3 een ‘overige bezitting’ met een forfaitair rendement van 6,17 procent. De schuld is echter slechts aftrekbaar tegen een forfaitair rendement van 2,57 procent. Per saldo kunnen partners dus box 3-heffing zijn verschuldigd over deze onderlinge schulden en vorderingen. Het kabinet vindt dit onredelijk en stelt daarom voor deze vorderingen en schulden te defiscaliseren. Dat betekent dat partners hun onderlinge vorderingen en schulden niet meer in box 3 hoeven op te nemen. 

Van forfaitair naar reëel rendement

Het plan is om het huidige forfaitaire stelsel van box 3 te vervangen door een stelsel waarbij de belastingheffing plaatsvindt op basis van het werkelijke rendement. Aanvankelijk was het streven het nieuwe stelsel in 2026 in te voeren. Dat is uitgesteld naar 2027. Over de exacte vormgeving zal later meer bekend worden gemaakt.

Inkomstenbelasting - overig

Verval betalingskorting VA

Moet u jaarlijks inkomstenbelasting bijbetalen? Dan krijgt u vaak aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. U kunt deze aanslag dan verspreid over het jaar voldoen. Betaalt u deze in één keer? Dan heeft u recht op een betalingskorting. Het voorstel is om deze betalingskorting af te schaffen.

Eigen woning

Inkomen uit eigen woning is belast in box 1. Hebben partners samen een woning gekocht? Dan kan er een verschil in de berekening van het inkomen uit eigen woning ontstaan, als één van beiden in het verleden al een eigen woning had. Dit vindt het kabinet onwenselijk. Op dit moment is echter nog niets bekend over de oplossing.

DGA: excessief lenen 

Einde partnerschap

Leent een DGA meer dan 700.000 euro van zijn vennootschap(pen)? Dan is hij over het meerdere 26,9 procent aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd (positief fictief regulier voordeel). De grens van 700.000 euro geldt voor de DGA samen met zijn of haar fiscaal partner. Het is nu nog onduidelijk wat de fiscale gevolgen zijn als het fiscaal partnerschap eindigt, bijvoorbeeld door een echtscheiding. Het kabinet komt daarom met voorstellen waarin dit wordt opgenomen.

Emigratie 

Emigreert een DGA? Dan wordt hij/zij geacht zijn aandelen te hebben vervreemd. Over het verschil tussen de werkelijke waarde van de aandelen en de verkrijgingsprijs is dan 26,9 procent  aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd. 
Deze heffing hoeft de DGA (nog) niet te betalen. Hiervoor wordt namelijk een conserverende aanslag opgelegd. In een aantal gevallen kan de Belastingdienst de conserverende aanslag invorderen. Daaronder valt ook het na emigratie bovenmatig lenen van een nieuwe vennootschap. Deze situatie is onwenselijk. Het kabinet zal hiervoor met een oplossing komen.

Pensioen

De ‘Wet Bedrag Ineens’ maakt het pensioen- en lijfrentegerechtigden mogelijk om 10 procent van opgebouwd pensioen- of lijfrentekapitaal in één keer op te nemen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Waarschijnlijk is een beroep op deze regeling (pas) vanaf 1 juli 2024 mogelijk.

Vennootschapsbelasting

Dividendstripping

De ontvanger van dividend kan dividendbelasting verrekenen met vennootschaps- of inkomstenbelasting. Voor in het buitenland wonende of gevestigde aandeelhouders is verrekening soms niet mogelijk. Door ‘dividendstripping’ proberen deze aandeelhouders dan dividendbelasting te besparen. Het kabinet vindt dividendstripping een niet toelaatbare manier van belastingbesparing. Het kabinet heeft daarom nieuwe maatregelen aangekondigd tegen dividendstripping. 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Het kabinet wil het aftrekpercentage en plafond van de Energie-Investeringsaftrek te verlagen.

Overdrachtsbelasting

De splitsingsvrijstelling in de overdrachtsbelasting maakt het mogelijk om onroerende zaken bij een juridische splitsing vrij van overdrachtsbelasting over te dragen. Het kabinet is van plan om de voorwaarden voor de splitsingsvrijstelling vanaf 2024 of 2025 aan te scherpen. De voorwaarden worden dan afgestemd op de fusie- en internereorganisatievrijstelling. 

Samenloop btw en overdrachtsbelasting

Het kabinet wil de samenloopvrijstelling in de overdrachtsbelasting aanpassen. De bedoeling is daarmee te voorkomen dat nieuwe onroerende zaken worden overgedragen via een aandelentransactie waarbij geen btw of overdrachtsbelasting verschuldigd is. 

WKR

De vrije ruimte binnen de WKR is nu 3 procent van de fiscale loonsom. Voor zover die loonsom niet hoger is dan 400.000 euro + 1,18 procent van het meerdere. Het kabinet verlaagt dit percentage naar 1,92 procent voor de eerste schijf. Voor het meerdere blijft het percentage 1,18 procent. 

Proceskostenvergoeding

Bij een bezwaar tegen WOZ-waarde of BPM kan de belanghebbende een beroep doen op proceskostenvergoeding of vergoeding voor immateriële schade. De bedoeling is dat deze zo veel mogelijk direct op de bankrekening van de belanghebbende wordt overgemaakt. Zo wil het kabinet no-cure-no-paybureaus aanpakken.

Wil je meer informatie? Bekijk dan onze Prinsjesdag 2023 pagina.