article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2016

Maatregelen voor de eigen woning

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2016 in werking treden, tenzij anders vermeld.

  • Vereenvoudiging informatieplicht eigen-woningschuld.
  • Aflossingseis wordt verzacht.
  • Wijziging vrijstelling polis eigen woning I.
  • Wijziging vrijstelling polis eigen woning II.
  • Rekening houden met tegengestelde belangen WOZ waarde.

Mocht u naar aanleiding van deze special nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Vereenvoudiging informatieplicht eigenwoningschuld

Belastingplichtigen die hun hypotheekschuld niet bij de bank of een andere aangewezen administratieplichtige hebben ondergebracht,  hoeven vanaf 2016 geen apart formulier meer in te vullen. Er wordt in de aangifte naar gevraagd. Het aangifteproces wordt verder vergemakkelijkt door de eerder opgegeven gegevens voor in te vullen in de aangifte van het jaar erop. 

Aflossingseis wordt verzacht

Belastingplichtigen moeten sinds 1 januari 2013 annuïtair aflossen op hun eigenwoningschuld. In bepaalde gevallen, zoals betalingsachterstanden of onbedoelde fouten mag worden afgeweken. Maar indien die aflossingsachterstand niet op tijd wordt ingehaald gaat de schuld over naar box 3 en kwalificeert definitief niet meer als eigenwoningschuld. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 wordt die aflossingseis verzacht. Als de bestaande of nieuwe schuld weer aan de eisen voldoet, is deze weer aan te merken als eigenwoningschuld.  

Wijziging vrijstelling polis eigen woning I

Voor de zogenoemde Brede Herwaarderingspolis, kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW), en beleggingsrecht eigen woning (BEW) geldt een vrijstelling per belastingplichtige. Om bij fiscaal partnerschap een dubbele vrijstelling te benutten moesten beide partners als begunstigde in de polis opgenomen zijn. Dat bleek vaak niet het geval. Om de vrijstelling gemakkelijker te kunnen benutten, is dat met ingang van 1 januari 2016 mogelijk met een verzoek bij het indienen van de aangifte.

Tip

Ook voor gevallen vóór 1 januari 2016 kan een verzoek ingediend worden. Dit wordt per besluit geregeld.

Wijziging vrijstelling polis eigen woning II

De zogenoemde  imputatieregeling die bedoeld is om – ongeacht het aantal uitkeringen – een maximale vrijstelling voor een Brede Herwaarderingspolis toe te passen,  is aangepast om een lek te repareren waardoor in bepaalde gevallen bij een SEW en een BEW een vrijstelling is te benutten zonder dat dit in aftrek kwam op de maximale vrijstelling. 

Rekening houden met tegengestelde belangen WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt in steeds meer regelingen als uitgangspunt genomen. Hierdoor krijgen ook anderen dan degene die de beschikking ontvangt, belang bij de WOZ-waarde.. Een voorbeeld daarvan is de aanpassing van het woningwaarderingsstelsel, waardoor de maximale huurprijs mede bepaald wordt door de WOZ-waarde van de woning. De wet WOZ wordt zo gewijzigd dat bij een bezwaar rekening gehouden wordt met belangen van huurder en verhuurder.