article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2016

Maatregelen voor de werkgever

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2016 in werking, tenzij anders vermeld.

  • Integratie RDA en S&O.
  • Inkomensafhankelijke opbouw arbeidskorting in tabel bijzondere beloningen.
  • Aanscherping gebruikelijkheidscriterium.
  • Omvorming bestaande premiekortingen specifieke werknemers.

Mocht u naar aanleiding van deze special nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Integratie RDA en S&O

De S&O-afdrachtvermindering en de RDA worden samengevoegd. De RDA is niet langer een faciliteit voor de vennootschapsbelasting, maar wordt geïntegreerd in de loonbelasting. De S&O-afdrachtvermindering bestaat uit één grondslag voor S&O-loonkosten, S&O-kosten en S&O-uitgaven. Er vindt een aanpassing plaats in de verschillende voordeelpercentages, het starterspercentage en de grens tussen de eerste en tweede schijf. Het huidige plafond vervalt, waardoor er geen maximum meer is voor de afdrachtvermindering. De reikwijdte van de S&O-afdrachtvermindering wordt beperkt. Ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur kwalificeert alleen indien het niet-fysieke logische deelsysteem van een informatiesysteem is vastgelegd in een formele programmeertaal. Daarnaast kwalificeert het uitvoeren van een technische haalbaarheidsstudie voor het zelf verrichten van S&O-werkzaamheden, en het uitvoeren van technisch onderzoek naar een substantiële wijziging van een productiemethode of modellering van processen niet langer voor de afdrachtvermindering.

S&O-afdrachtvermindering
Jaar  2015 2016
1e schijf  35%  32%
1e schijf starter  50% 40%
Grens 1e schijf € 250.000  € 350.000
2e schijf 14% 16%
Plafond   € 14 mln vervallen

Tip

De bedragen die onder de huidige RDA-regeling nog niet zijn opgevoerd (nog openstaande S&O-uitgaven), kunnen in de nieuwe regeling worden opgevoerd bij de S&O-aanvraag. Dit moet dan in dezelfde periode gebeuren als op de huidige RDA-beschikking staat en jaarlijks een evenredig deel.

Inkomensafhankelijke opbouw arbeidskorting in tabel bijzondere beloningen

Op grond van het Belastingplan 2015 is voor het jaar 2015 de inkomensafhankelijke afbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen verwerkt. Met ingang van 2016 zal dit ook gebeuren met de inkomensafhankelijke opbouw van de arbeidskorting. Voor werknemers met een inkomen tot ongeveer € 20.000 betekent dit dat zij het deel van de arbeidskorting toegekend voor bijzondere beloningen, direct kunnen realiseren in de loonbelasting.

Aanscherping gebruikelijkheidscriterium

Ter verbetering van de bestrijding van tariefarbitrage wordt het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling aangepast. Het door de werkgever aanwijzen van een vergoeding of verstrekking van een bepaalde omvang als eindheffingsbestanddeel moet gebruikelijk zijn, en niet de omvang van de vergoedingen of verstrekkingen als zodanig. Het moet dus gebruikelijk zijn dat de werkgever de verschuldigde heffingen over de vergoeding of verstrekking via eindheffing voor zijn rekening neemt.

Let op!

Het is niet gebruikelijk dat een werkgever het maandloon, vakantiegeld of een hoge bonus van een werknemer aanwijst als eindheffingsbestanddeel.

Omvorming bestaande premiekortingen specifieke werknemers

Op basis van het wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein komt er voor werkgevers een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen bij het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers (LKV’s). Dit zou in werking moeten treden op 1 januari 2018. Daarnaast regelt dit voorstel de invoering van een loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een relatief laag loon (LIV’s) per 1 januari 2017. Het moet dan gaan om substantiële banen van ten minste 1248 uur op jaarbasis.

Huidige en nieuwe tegemoetkomingen
Doelgroep Huidige premiekorting Nieuwe 
maximum tegemoetkoming
100 – 110% WML (LIV) - € 2.000
110 – 120%
WML (LIV)
- € 1.000
Ouderen 56+ € 7.000 € 6.000
Arbeidsgehandicapten € 7.000 € 6.000
Banenafspraak divers  € 2.000

Tip

In het overgangsjaar (2017) is samenloop tussen de huidige premiekortingen en het LIV mogelijk. In 2017 kan de werkgever beide tegemoetkomingen ontvangen voor een werknemer die kwalificeert voor een premiekorting en het LIV.