article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2017

Eerder aangekondigde maatregelen

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2017 in werking, tenzij anders vermeld.

  • Loonkostenvoordeel LIV's.
  • Nieuwe heffingssystematiek in box 3.
  • Heffingsvrij vermogen stijgt naar € 25.000.
  • Veranderingen autobelasting.

Mocht u naar aanleiding van deze special nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Loonkostenvoordeel LIV's

Op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein profiteren werkgevers die werknemers in dienst hebben met een relatief laag loon (Lage Inkomens Voordeel: LIV's) per 1 januari 2017 van een loonkostenvoordeel. Het gaat om substantiële banen van ten minste 1248 uur op jaarbasis.

Huidige en nieuwe tegemoetkomingen
Doelgroep Huidige premiekorting

Nieuwe
maximum tegemoetkoming

100 – 110% WML (LIV) - € 2.000

110 – 120%
WML (LIV)

- € 1.000
Ouderen 56+ € 7.000 € 6.000
Arbeidsgehandicapten € 7.000 € 6.000
Banenafspraak divers € 2.000

Tip

In 2017 is samenloop tussen de huidige premiekortingen en het LIV mogelijk. De werkgever kan voor een werknemer die kwalificeert voor een premiekorting en het LIV beide tegemoetkomingen ontvangen.

Nieuwe heffingssystematiek in box 3

Onder de huidige regeling wordt de belasting in box 3 van de inkomstenbelasting berekend aan de hand van een vast forfaitair rendement van 4%. Vanaf 2017 wordt het forfaitaire rendement gebaseerd op de gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen (de vermogensmix) in combinatie met een in het verleden in de markt gerealiseerd rendement op beide componenten.

Het vermogen van elke belastingplichtige wordt verdeeld over drie schijven. Per schijf geldt een gemiddelde vermogensmix die gebaseerd is op de feitelijke gegevens uit alle belastingaangiften over het kalenderjaar 2012. De vermogensmix zal achteraf worden geëvalueerd om te beoordelen of deze nog aansluit bij de realiteit of aanpassing behoeft. Vervolgens wordt op basis van werkelijk gerealiseerde marktrendementen in het verleden een gemiddeld rendement toegerekend aan het spaardeel (1,63%) en het beleggingsdeel (5,5%) in de vermogensmix. Na vermenigvuldiging met het tarief van 30 komt men uit op het te betalen belasting in box 3.

In onderstaande tabel ziet u het tarief per schijf:

Schijf Box 3 vermogen (€)Rendement 
1e 0 - 75.000 (na aftrek € 25.000 vrijstelling) 2,9% *
2e 75.000 - 975.000 4,7% **
3e 975.000 of meer 5,5% ***

* 67% x 1,63% + 33% x 5,5%

** 21% x 1,63% + 79% x 5,5%

*** 0% x 1,63% + 100% x 5,5%

Let op!

Voor buitenlandse belastingplichtigen met een bepaald box 3-vermogen in Nederland zal hetzelfde forfaitaire rendement worden toegepast als voor binnenlandse belastingplichtigen met een even groot box 3-vermogen.

Heffingsvrij vermogen stijgt naar € 25.000

Het heffingsvrije vermogen van € 24.437 (bedrag 2016) gaat met ingang van 1 januari 2017 omhoog naar € 25.000 per persoon. Fiscale partners mogen net als nu kiezen hoe zij het gezamenlijke box 3-vermogen na aftrek van tweemaal het heffingsvrije vermogen onderling verdelen. Als men geen keuze maakt, wordt bij beide partners automatisch de helft van de grondslag in aanmerking genomen. Anders dan nu, kan de verdeling van de grondslag vanaf 2017 wel invloed hebben op de belastingdruk in box 3, namelijk wanneer een schijfgrens wordt overschreden.

Let op!

Een 50:50-toerekening is altijd voordelig voor de belastingdruk in box 3 als partners met de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen een schijfgrens overschrijden.

Veranderingen autobelasting

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet uitwerking Autobrief II bestaan er per 1 januari 2017 nog drie bijtellingstarieven: een 4%-tarief voor elektrische auto's, een standaardtarief van 22% en een 35%-tarief voor auto's van 35 jaar of ouder.

De motorrijtuigenbelasting gaat met 2% omlaag. Elektrische auto's zijn nog tot en met 2020 vrijgesteld van MRB en plug-in hybrides blijven gedurende die periode onder het halftarief vallen. De belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) wordt tussen 2017 en 2020 stapsgewijs afgebouwd met 14,7%. De elektrische auto blijft tot en met 2020 BPM-vrij. Voor plug-in hybrides geldt dat een CO2-uitstoot van 30 gram/km of meer leidt tot BPM-heffing.

Let op!

De nieuwe bijtellingspercentages gelden niet voor auto's die vóór 1 januari 2017 zijn toegelaten. Gebruikers van auto's waarvoor een CO2-uitstoot gerelateerde korting geldt, kunnen voorlopig nog profiteren van een lagere bijtelling.

The impact of the OECD BEPS tax plan