article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2017

Maatregelen voor de werkgever

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2017 in werking, tenzij anders vermeld.

  • Aanpassing regeling S&O-verklaring.
  • Afschaffing fictieve dienstbetrekking commissarissen.
  • Afschaffing jaarloonuitvraag.
  • Uitbreiding verlegging inhoudingsplicht.

Mocht u naar aanleiding van deze special nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Aanpassing regeling S&O-verklaring

Er worden twee vereenvoudigingen doorgevoerd voor de S&O-regeling. Om te beginnen wordt voor de bepaling van het gemiddelde uurloon voor de S&O-regeling het eindheffingsloon uitgesloten. Dat is nu al de praktijk omdat dat wordt bepaald aan de hand van loongegevens uit de polisadministratie van het UWV, waarin het eindheffingsloon niet is opgenomen.

Ten tweede wordt de boete die kan worden opgelegd als niet tijdig mededeling is gedaan van de werkelijk bestede S&O uren, kosten en uitgaven, gemaximeerd op € 2.500, voor die gevallen waarin slechts sprake is van een administratieve fout. Dan geldt ook een lichtere procedure. Alleen bij grove nalatigheid of fraude blijven de huidige boeteregeling en hogere maximumboete gelden.

Afschaffing fictieve dienstbetrekking commissarissen

De afschaffing van de fictieve dienstebetrekking voor commissaris wordt per 1 januari 2017 in de wet opgenomen.

Voor commissarissen die geen ondernemer zijn, blijft het desgewenst mogelijk, om onder de loonbelasting te vallen. Zij kunnen samen met de inhoudingsplichtige gebruikmaken van de 'opting-in-regeling'.

Afschaffing jaarloonuitvraag

De Belastingdienst kan bij werkgevers de jaarloongegevens opvragen in geval deze ontbreken of onjuist zijn. Deze jaarloonuitvraag heeft voor de Belastingdienst en UWV echter geen betekenis meer omdat de loonaangifteketen sterk is verbeterd. De mogelijkheid voor de Belastingdienst om een jaarloonuitvraag te doen wordt daarom afgeschaft. Met de afschaffing van de jaarloonuitvraag wordt op ICT-kosten bespaard.

Uitbreiding verlegging inhoudingsplicht

Voor concerns met Nederlandse en buitenlandse concernonderdelen wordt het altijd mogelijk de inhoudingsplicht te verleggen van een buitenlands naar een Nederlands concernonderdeel. Dat voorkomt dat het buitenlandse concernonderdeel relatief hoge kosten moet maken om een Nederlandse loonadministratie te voeren, als het in Nederland inhoudingsplichtig wordt. Tot op heden mag dat alleen als het Nederlandse concernonderdeel bemiddelt bij de tewerkstelling van een werknemer in Nederland. Die beperkende voorwaarde vervalt.

Let op!

Om de inhoudingsplicht te verleggen is een gezamenlijk verzoek van beide concernonderdelen nodig.