article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2017

Maatregelen voor internationale situaties

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2017 in werking, tenzij anders vermeld.

  • Teruggaaf dividendbelasting.
  • Heffingsvrij vermogen buitenlands belastingplichtigen.
  • Heffingsrecht over bestuurdersvergoeding.

Mocht u naar aanleiding van deze special nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Teruggaaf dividendbelasting

Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie wordt de teruggaafregeling voor de dividendbelasting aangepast. Niet-ingezeten natuurlijke personen en niet-ingezeten lichamen met Nederlandse aandelen zullen onder voorwaarden kunnen verzoeken om een teruggaaf van ingehouden dividendbelasting. Die teruggaaf is mogelijk voor zover deze dividendbelasting hoger is dan de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting die verschuldigd zou zijn als de natuurlijke persoon of het lichaam inwoner van Nederland zou zijn geweest.

Let op!

De Belastingdienst verleent geen teruggaaf van dividendbelasting als de natuurlijke persoon of het lichaam niet de uiteindelijke gerechtigde tot de opbrengst is.

Heffingsvrij vermogen buitenlands belastingplichtigen

Het onder het vorige kopje genoemde rechtspraak werkt ook door naar buitenlandse belastingplichtigen met box 3-vermogen. Onder de huidige regelgeving hebben buitenlandse belastingplichtigen in box 3 geen heffingsvrij vermogen. Dit moet volgens Hoge Raad en Europese Hof wel. Dit wordt dan ook nu in de wet opgenomen.

Heffingsrecht over bestuurdersvergoeding

Belastingverdragen wijzen het heffingsrecht over beloningen van bestuurders en commissarissen van een vennootschap in de regel toe aan het land waar die vennootschap is gevestigd. Daarom wil het kabinet vastleggen dat Nederland de vergoeding voor buitenlands belastingplichtige bestuurders en commissarissen van in Nederland gevestigde vennootschappen volgens nationaal recht kan belasten, ongeacht of sprake is van winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden. Zo stelt het kabinet zeker dat Nederland het in verdragen aan Nederland toegewezen heffingsrecht op beloningen van bestuurders en commissarissen in alle gevallen kan benutten.