article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2017

Maatregelen voor ondernemingen

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2017 in werking, tenzij anders vermeld.

 • Nieuwe tarieven inkomstenbelasting.
 • Verlenging eerste schijf Vpb 2018.
 • Innovatiebox – Kwalificerend immaterieel actief.
 • Innovatiebox - Nexusbenadering.
 • Innovatiebox – Beschikking bedrijfsfusie.
 • Innovatiebox – Beschikking afsplitsing.
 • Gebruikelijk loon innovatieve dga.
 • Overnamerenteaftrek beperkt.
 • Verbondenheid voor anti-winstdrainage.
 • Nieuwe inhoudingsvrijstelling.
 • Meer tijd voor opteren belastingplicht.

Mocht u naar aanleiding van deze special nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting

Voor belastingplichtigen die zijn geboren op 1 januari 1946 of later gelden hoogstwaarschijnlijk de volgende tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting:

Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2017

 

Bel.ink.meer dan (€)

maar niet meer dan (€)

Tarief 2017 (%)

1e schijf

-

19.982

8,9

2e schijf

19.982

33.791

13,15

3e schijf

33.791

67.072

40,80

4e schijf

67.072

-

52,00

Deze percentages zijn exclusief premies volksverzekeringen.

Verlenging eerste schijf Vpb 2018

Het kabinet wil op 1 januari 2018 de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (tarief 20%; het normale tarief is 25%) verlengen van € 200.000 naar € 250.000. In 2020 wordt de eerste schijf verder verlengd naar € 300.000 en in 2021 naar € 350.000.

Innovatiebox – Kwalificerend immaterieel actief

Er wordt op het punt van de voor de innovatiebox kwalificerende immateriële activa een onderscheid gemaakt tussen 'kleinere' en 'grotere' belastingplichtigen. Voor kleinere belastingplichtigen is voldoende dat een S&O-verklaring is verkregen. Voor grotere belastingplichtigen is een extra voorwaarde geïntroduceerd; zij kunnen onder het nieuwe regime alleen nog toegang krijgen tot de innovatiebox indien zij in het bezit zijn van een S&O verklaring, en:

 1. zij ter zake van het immaterieel activum een octrooi of kwekersrecht hebben verkregen;
 2. een octrooi of kwekersrecht hebben aangevraagd;
 3. het immaterieel activum de vorm heeft van programmatuur;
 4. zij een vergunning hebben verkregen voor het in een lidstaat van de Europese Unie in de handel brengen van een geneesmiddel (voor mensen of dieren);
 5. aan hen een aanvullend beschermingscertificaat is verleend door het Octrooicentrum Nederland (voor geneesmiddelen voor mensen en dieren en gewasbeschermingsmiddelen);
 6. aan hen een geregistreerd gebruiksmodel te bescherming van innovatie is verleend; of,
 7. beschikken over een exclusieve licentie om een octrooi, een kwekersrecht, programmatuur, een vergunning als hiervoor bedoeld onder sub "4", een gebruiksmodel als hiervoor bedoeld onder sub "6", te gebruiken op een bepaalde wijze, voor een bepaalde termijn of in een bepaald geografisch gebied.

Innovatiebox - Nexusbenadering

De voorwaarden voor het toepassen van de innovatiebox worden verscherpt door de invoering van de zogeheten nexusbenadering. De nexusbenadering houdt grofweg gezegd in dat een deel van de voordelen uit immateriële activa niet in aanmerking komt voor de innovatiebox, als de bv speur- en ontwikkelingswerk uitbesteedt binnen de groep. De zogeheten kwalificerende voordelen, waarop men de innovatiebox mag toepassen, worden in beginsel berekend door de kwalificerende uitgaven van dat jaar te vermenigvuldigen met 1,3 en vervolgens te delen door de totale uitgaven voor een kwalificerend immaterieel activum.

Uitgaven voor uitbestedingen aan verbonden lichamen zijn geen kwalificerende uitgaven. De kwalificerende uitgaven worden hoogstens op het bedrag van de totale uitgaven gesteld. Deze aanscherping zal gelden voor boekjaren die op of na 1 januari 2017 beginnen.

Innovatiebox – Beschikking bedrijfsfusie

Door een wetswijziging zal de faciliteit van de bedrijfsfusie ook zijn toe te passen door middel van een door de inspecteur afgegeven beschikking als een bv, die in het kader van een bedrijfsfusie zijn gehele onderneming of een zelfstandig deel van een onderneming overdraagt, de innovatiebox toepast. In de bij die beschikking gestelde voorwaarden voor de fiscale begeleiding van de bedrijfsfusie wordt de samenloop met de innovatiebox zodanig geregeld dat bij overdracht van een activum waarop de innovatiebox is toegepast, de overnemer die toepassing van de innovatiebox ongewijzigd overneemt.

Innovatiebox – Beschikking afsplitsing

Door een wetswijziging zal de faciliteit van de juridische (af)splitsing eveneens zijn toe te passen met behulp van een door de inspecteur afgegeven beschikking als een bv, die na een splitsing blijft bestaan, de innovatiebox toepast. In deze beschikking kan de inspecteur nadere voorwaarden stellen.

Gebruikelijk loon innovatieve dga

In het Belastingplan 2017 wordt voorgesteld om vanaf 2017 het belastbare loon van directeuren-grootaandeelhouders (dga's) van innovatieve start-ups voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling vast te stellen op het wettelijke minimumloon. Het zal hier gaan om dga's van bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en voor de toepassing van de S&O-afdrachtvermindering worden aangemerkt als starter. Deze regeling loopt tot 1 januari 2022.

Overnamerenteaftrek beperkt

Door het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan de overnemer de rente van de overnamefinanciering in mindering brengen op de winsten van de overgenomen vennootschap. Sinds 2012 legt zogenoemde 'overnameholdingbepaling' deze renteaftrek aan banden. Kort gezegd komt de regeling erop neer dat overnamerente niet in mindering komt op de winst van de overgenomen vennootschap als deze 'bovenmatig' is. Voorgesteld wordt de regeling op drie onderdelen aan te scherpen.

Debt push down

De renteaftrekbeperking werkt niet goed in de situatie waarin de overnemende vennootschap de overnameschuld 'overdraagt' aan de overgenomen vennootschap ('dept push down'). De renteaftrekbeperking zal worden aangepast, zodat ook deze situaties door de renteaftrekbeperking worden getroffen..

Maximumfinanciering bij verhangingen

De renteaftrekbeperking is kort gezegd niet van toepassing als maximaal 60% van de overnamesom met een lening wordt gefinancierd en deze lening in zeven jaar geleidelijk wordt afgebouwd tot 25% van de overnamesom. Door de overgenomen vennootschap te verhangen binnen een concern bereikte belastingplichtigen dat de zeven jaarstermijn opnieuw aanving, met een hogere renteaftrek tot gevolg. Voorgesteld wordt de renteaftrekbeperking aan te scherpen om dit te voorkomen.

Wijziging overgangsrecht

Bij inwerkingtreding van de renteaftrekbeperking is een overgangsregeling opgenomen. Op grond hiervan is de renteaftrekbeperking niet van toepassing op fiscale eenheden die al bestonden voor 14 november 2011. Voorgesteld is om dit overgangsrecht niet te laten gelden indien de overnameholding op of na 1 januari 2017 in een nieuwe fiscale eenheid met een andere moedervennootschap wordt opgenomen. Op 31 december 2016 bestaande gevallen zullen niet onder deze aanscherping vallen.

Let op!

Voor ondernemers in het MKB is de renteaftrekbeperking bij overnameholdings van minder betekenis. In de wet is namelijk een drempel opgenomen. De aftrekbeperking geldt slechts als de financieringsrente uitstijgt boven € 1.000.000.

Verbondenheid voor anti-winstdrainage

Artikel 10a Wet Vpb legt de aftrek van rente op schulden aan een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon als sprake is van uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag. Van 'verbondenheid' is sprake bij belangen van een derde of meer in de belastingplichtige.

Het komt geregeld voor dat partijen een gezamenlijke investering doen, maar iedere partij afzonderlijk minder dan een derde belang heeft. In dat geval is de renteaftrekbeperking niet van toepassing. Feitelijk zal dan echter van verbondenheid sprake zijn, als de investeerders een samenwerkende groep vormen. Voorgesteld wordt nu om ook een samenwerkende groep onder het verbondenheidsbegrip te brengen. Uiteraard moet de groep dan wel een belang van een derde of meer bezitten.

Nieuwe inhoudingsvrijstelling

Onder voorwaarden zal een inhoudingsvrijstelling gaan gelden voor de dividendbelasting met betrekking tot opbrengsten die worden ontvangen door lichamen die (deels) niet zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting en daarmee vergelijkbare buitenlandse lichamen.

Let op!

Deze nieuwe inhoudingsvrijstelling geldt onder meer niet als een vrijgestelde beleggingsinstelling de opbrengstgerechtigde is.

Meer tijd voor opteren belastingplicht

Stichtingen en verenigingen met beperkt winstgevende ondernemingsactiviteiten zijn in beginsel vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Omdat het soms voor hen voordeliger kan zijn om toch belastingplichtig te zijn, kunnen zij opteren voor belastingplicht. Nu moeten zij daartoe een verzoek indienen binnen zes maanden na het einde van het betreffende jaar. Deze termijn wordt aangepast: men zal het verzoek uiterlijk gelijktijdig met het indienen van de aangifte moeten doen.