article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2017

Maatregelen voor pensioen eigen beheer

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2017 in werking treden, tenzij anders vermeld.

  • Afschaffing pensioen eigen beheer.
  • Afkopen of omzetten in ODV.
  • Toestemming partner.
  • Overige fiscale pensioenmaatregelen.

Mocht u naar aanleiding van deze special nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Afschaffing pensioen eigen beheer

Naast het Belastingplan 2017 heeft de regering op Prinsjesdag een belangrijk wetsvoorstel ingediend dat een einde maakt aan het 'pensioen in eigen beheer'. Met ingang van 2017 is het voor een directeur-grootaandeelhouder ('DGA') niet meer mogelijk pensioen in eigen beheer op te bouwen. Ook mag binnen een bestaande regeling geen toevoeging aan de pensioenvoorziening meer plaatsvinden, behoudens eventuele indexatie van de verplichting. Naar schatting 140.000 DGA's hebben een dergelijke regeling.

De directeur-grootaandeelhouder met een bestaande pensioenregeling in eigen beheer krijgt drie mogelijkheden. De bestaande regeling kan blijven bestaan, het pensioen kan worden afgekocht of de bestaande pensioenvoorziening kan worden omgezet in een zogeheten Oudedagsverplichting (ODV). Blijft de regeling in stand, dan wordt de pensioenvoorziening 'bevroren', en blijven de regels zoals die voorheen golden van kracht: op de overeengekomen datum gaan de uitkeringen in en daarop wordt loonheffing ingehouden.

Let op!

Het ongewijzigd laten van een bestaande pensioenvoorziening is meestal niet gunstig. Vaak is het verschil tussen de fiscale waarde en de 'commerciële' waarde zo groot, dat de mogelijkheid om dividend uit te keren beperkt is. Het wetsvoorstel biedt een gunstige regeling om van die 'klem' af te komen.

Afkopen of omzetten in ODV

Wie gebruik maakt van de regeling voor afkoop van de pensioenregeling of omzetting in een Oudedagsverplichting, hoeft geen loon- en inkomstenbelasting te betalen over het verschil tussen de commerciële en de fiscale waarde. Ook betaalt hij niet de 'revisierente', die normaal gesproken wel verschuldigd zou zijn.

De ODV is een soort spaarrekening bij de eigen BV. De DGA betaalt geen belasting over het tegoed, maar wel over de uitkeringen. Bij gehele afkoop betaalt de DGA direct inkomstenbelasting over de afkoopwaarde, verminderd met een korting. In 2017 bedraagt de korting 34,5%. Belangrijk verschil is dus dat een DGA bij afkoop weliswaar eerder belasting betaalt, maar in beginsel wel over een veel lager bedrag.

Tip

Of afkoop of omzetting voordeliger is, hangt af van een aantal factoren, waaronder leeftijd en vermogen in box 3. Omzetting heeft bovendien een liquiditeitsvoordeel: er hoeft niet direct te worden afgerekend. Het lijkt erop dat in de meeste gevallen omzetting in een oudedagsvoorziening het voordeligst is.

Toestemming partner

Uiteraard gelden voorwaarden voor gebruikmaking van de afkoop- of omzettingsfaciliteit. De wetgever vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat de belangen van de partner niet uit het oog worden verloren. De partner zou immers (indirect) aanspraken kunnen verliezen, bijvoorbeeld doordat hij of zij geen ouderdomspensioen meer ontvangt. Daarom is het verplicht dat de partner schriftelijk akkoord gaat met afkoop of omzetting en eventueel compensatie krijgt voor het verlies van aanspraken.

Overige fiscale pensioenmaatregelen

Het wetsvoorstel bevat nog een aantal maatregelen die niet zien op pensioen in eigen beheer. Zo is het in de toekomst niet meer noodzakelijk een pensioen actuarieel te herrekenen wanneer dit ingaat voor het bereiken van de 67-jarige leeftijd, namelijk op de eerste dag van de maand waarin men 67 wordt. Dit scheelt administratieve lasten voor pensioenuitvoerders.

De eis dat een pensioenuitkering niet mag uitgaan boven 100% van het laatstverdiende pensioengevend loon, die in de praktijk nauwelijks nut heeft, vervalt. Ook de eis dat pensioen alleen later dan de pensioenleeftijd mag ingaan als men in de tussentijd in dienst blijft, vervalt. Hierdoor zijn werknemers vrijer in de keuze van de ingangsdatum van het pensioen, zolang het pensioen maar ingaat uiterlijk vijf jaar nadat men de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Tot slot maakt het kabinet het weer mogelijk een nabestaandenoverbruggingspensioen voor halfwezen op te bouwen.