article banner
Prinsjesdagspecial belastingplan 2017

Overige maatregelen

De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2017 in werking, tenzij anders vermeld.

  • Einde aftrek onderhoud monumenten.
  • Aftrek scholingsuitgaven verdwijnt.
  • Invorderingsregelgeving gestroomlijnd.
  • Bezwaar teruggaaf energiebelasting weer mogelijk.
  • Overzicht gewijzigde heffingskortingen.
  • Lager tarief zelfstandige laadpalen.

Mocht u naar aanleiding van deze special nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Einde aftrek onderhoud monumenten

De regeling die particuliere eigenaren van rijksmonumenten in staat stelt kosten van onderhoud fiscaal in aftrek te brengen, wordt per 2017 beëindigd. Eigenaren van rijksmonumenten die reeds onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan worden tegemoet gekomen met een niet-fiscale overgangsregeling voor 2017 en 2018. Hiervoor is € 32 miljoen per jaar uitgetrokken. Vanaf 2019 zal hetzelfde jaarlijkse bedrag structureel worden ingezet binnen een herijkt financieringsstelsel voor monumentenzorg.

Tip

Voor grootschalige ingrepen zijn ook andere faciliteiten beschikbaar, zoals het provinciale restauratiebudget van jaarlijks € 20 miljoen en laagrentende leningen via het Nationaal Restauratiefonds.

Aftrek scholingsuitgaven verdwijnt

De kostenaftrek voor opleiding of studie gericht op een (toekomstig) beroep zonder recht op studiefinanciering, wordt stopgezet vanaf 2018. Via de niet-fiscale uitgavenregeling die hiervoor in de plaats moet komen, zal in van 2018 tot 2022 jaarlijks € 90,8 miljoen en daarna structureel € 112 miljoen worden ingezet in de vorm van scholingsvouchers. De doelgroep voor deze regeling zal bestaan uit mensen die minder snel geneigd zijn scholing te volgen en waarbij het maatschappelijk belang van scholingsdeelname groot is.

Invorderingsregelgeving gestroomlijnd

Voor toeslagen geldt momenteel een ander invorderingsregime dan voor belastingen, wat in de praktijk knelpunten oplevert. De invordering voor belastingen en toeslagen wordt daarom gestroomlijnd door het regime voor belastingen zoals vastgelegd in de Invorderingswet 1990 (grotendeels) van toepassing te verklaren op toeslagen. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat bepaalde mensen met een resterende toeslagschuld onder voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding. Het is het streven om de wijzigingen in werking te laten treden op 1 januari 2019.

Bezwaar teruggaaf energiebelasting weer mogelijk

Met ingang van 1 januari 2016 is een teruggaafregeling ingevoerd in de energiebelasting voor aardgas dat is geleverd om te worden gebruikt als brandstof voor vaartuigen op communautaire wateren (met inbegrip van de visserij). Omdat toen is vergeten om gelijk vast te leggen dat de beslissing op het teruggaafverzoek wordt genomen bij een voor bezwaar vatbare beschikking, wordt dit alsnog rechtgezet met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.

Overzicht gewijzigde heffingskortingen

Hierin zijn alleen de wijzigingen in heffingskortingen opgenomen zoals voorgesteld in het belastingplan 2017.

Heffingskortingen2016 (€)2017 (€)
 Algemene heffingskorting maximaal (< AOW-leeftijd)  2242  2254
 Arbeidskorting max.  3103  3223
 Ouderenkorting max.  1187  1292

Lager tarief zelfstandige laadpalen

Voor elektriciteit geleverd aan laadpalen met een zelfstandige aansluiting stelt het kabinet voor om over de eerste 10.000 kWh de startschijf over te slaan en direct het lagere tarief van de tweede schijf te rekenen. Daarmee geldt over de eerste 50.000 kWh één en hetzelfde tarief. Het tarief in de tweede schijf bedraagt op dit moment 4,996 cent per kWh en ligt daarmee ongeveer de helft lager dan het reguliere tarief in de eerste schijf van 10,07 cent per kWh. Dit komt neer op een voordeel van 1 à 2 euro per volle accu.

Het verlaagde tarief zal vier jaar van toepassing zijn, van 2017 tot en met 2020. Verder stelt het kabinet voor om het tarief voor de elektriciteit voor laadpalen met een zelfstandige aansluiting op het distributienet in de Wet opslag duurzame energie voor de periode van 2017 tot en met 2020 op nihil te stellen.