article banner
Belastingen

Fiscale eindejaarstips 2020

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2021, terwijl andere zaken juist om uitstel tot in het nieuwe jaar vragen. 

In ieder geval zijn er diverse veranderingen die om aandacht vragen. Welke dat zijn, leest u in deze eindejaarstips.

Alle ondernemers

1. Schoon oude administratie op

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht uw administratieve stukken zeven jaar te bewaren. Daarbij moet u zich realiseren dat alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing, in de ogen van de fiscus een onderdeel zijn van de administratie. Dus de loonadministratie, verkoopadministratie, voorraadgegevens, het grootboek en facturen van crediteuren en debiteuren. Maar een uitpuilend archief is ongewenst.

Gooi daarom na het verlopen van de bewaartermijn uw oude administratie weg. Als uw boekjaren de kalenderjaren volgen, betekent dit dat u na 31 december 2020 uw administratie over 2013 en eerdere jaren mag weggooien. Denkt u bepaalde documenten nog nodig te hebben, zoals contracten, pensioen- en lijfrentepolissen? Dan moet u deze nog wel bewaren.

Let op!

Heeft u onroerende zaken aangeschaft en/of elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten afgenomen? Dan moet u rekening houden met eventuele herzieningen. Bijvoorbeeld als een of meer onroerende zaken een andere bestemming krijgt of krijgen. Daardoor kunt u misschien btw uit voorgaande jaren alsnog (gedeeltelijk) aftrekken of moet u wellicht juist btw terugbetalen. De totale herzieningstermijn bedraagt tien jaar inclusief het jaar van eerste ingebruikname. Gedurende de herzieningstermijn moet u de stukken rond de desbetreffende zaken en/of diensten nog wel bewaren, ook als inmiddels zeven jaren zijn verstreken.

2. Vorm nog snel een voorziening

Hoewel veel bedrijven over 2020 verwachten een lage winst te behalen of zelfs een verlies te lijden, kan het zijn dat uw onderneming een behoorlijke fiscale winst behaalt. Misschien wilt u zelfs uw fiscale winst over 2020 drukken. Dit is wellicht mogelijk door het vormen van een voorziening voor (grote) uitgaven die u in 2021 of later denkt te zullen doen. Een aandachtspunt daarbij is dat deze toekomstige uitgaven hun oorsprong moeten vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2020 of zelfs eerder. Verder moet men deze feiten en omstandigheden kunnen toerekenen aan dat jaar. Bovendien moet redelijk zeker zijn dat u de uitgaven zult maken. Bespreek met uw adviseur of u in 2020 nog een voorziening kunt vormen.

3. Begin vóór 2021 met herinvesteren

Heeft u in 2017 een bedrijfsmiddel verkocht en daarbij een fiscale boekwinst behaald? En heeft u deze boekwinst ondergebracht in de herinvesteringsreserve (HIR)? Dan heeft u drie jaar de tijd, dus tot 1 januari 2021, om een nieuwe investering te doen. Nu kan het gebeuren dat de aanschaf van het nieuwe bedrijfsmiddel is vertraagd door bijzondere omstandigheden. Verzoek in zo’n situatie de inspecteur om de driejaarstermijn te verlengen. Overigens zal de Belastingdienst alleen ingaan op uw verzoek als u weet aan te tonen dat u een begin heeft gemaakt met de herinvestering.

Tip

Leg uw herinvesteringsvoornemen vast in een schriftelijk document. Als de inspecteur namelijk meent dat u geen herinvesteringsvoornemen (meer) heeft, zal hij de HIR aan de belaste winst toevoegen. Blijf het voortbestaan van uw herinvesteringsvoornemen aan het eind van ieder jaar vastleggen totdat u de herinvestering doet. Als de herinvestering vertraging oploopt, bewaar dan de documenten die bewijzen dat echt sprake is van een bijzondere omstandigheid.

4. Claim vergeten investeringsaftrek

Het doen van investeringen leidt in principe tot het kunnen aftrekken van afschrijvingskosten. Daarnaast kan een investering mogelijk recht geven op een extra aftrekpost: de investeringsaftrek. Er zijn drie vormen van de investeringsaftrek: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Misschien bent u in uw aangifte inkomstenbelasting over 2015 vergeten de investeringsaftrek te claimen. In dat geval kunt u de inspecteur in 2020 alsnog verzoeken om ambtshalve vermindering voor die investeringsaftrek. Maar dit is wel het laatste jaar waarin u nog kunt verzoeken om een ambtshalve vermindering over 2015.

Let op!

Voor zowel de EIA als de MIA geldt dat u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting hiervan melding moet doen bij RVO.nl. U mag bovendien over dezelfde investering niet zowel de EIA als de MIA toepassen.

5. Verzeker u van KIA voor 2020

Bent u van plan om in 2020 nog te investeren in bedrijfsmiddelen? Weet dan wel dat de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) vervalt als uw investeringen die recht geven op de KIA dit jaar meer bedragen dan € 323.544. Bij dreigende overschrijding van dit bedrag is het beter de investering uit te stellen tot in 2021. Bij het aangaan van verplichtingen kunt u denken aan het plaatsen van een order, akkoord gaan met een offerte of het tekenen van een koopcontract. Als u zelf een bedrijfsmiddel produceert, draait het om het jaar waarin u de voortbrengingskosten maakt.

Let op!

Maakt uw onderneming deel uit van een vof of ander samenwerkingsverband? Kijk dan voor het bepalen van de KIA naar de totale investering van de vof en niet naar de investering van elke vennoot afzonderlijk.

6. Doe aanbetaling op ongebruikt bedrijfsmiddel

Als u eind 2020 investeringsverplichtingen aangaat voor een bedrijfsmiddel, mag u daarover de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) toepassen in 2020. In beginsel geldt hierbij de voorwaarde dat u het bedrijfsmiddel in 2020 heeft betaald en in gebruik heeft genomen. Maar wat als u het bedrijfsmiddel in 2020 nog niet in gebruik heeft genomen? En de investeringsaftrek in eerste instantie uitgaat boven het bedrag dat u bij het einde van 2020 voor die investering heeft betaald? Dan wordt uw KIA beperkt tot het bedrag dat u in 2020 heeft betaald. Het meerdere is aftrekbaar als KIA in 2021. Als u de KIA toch volledig wilt benutten in 2020 doet u een aanbetaling, zodat de totale betaling in 2020 voor de investeringen minimaal gelijk is aan het bedrag van de KIA voor 2020.

7. Verkoop ‘nieuw’ bedrijfsmiddel in 2021

Denkt u erover om bedrijfsmiddelen te verkopen die u in 2016 heeft aangeschaft? En heeft u een investeringsaftrek toegepast over de toenmalige investering in deze bedrijfsmiddelen? Kijk dan of u de verkoop kunt uitstellen tot begin 2021. Zo voorkomt u de toepassing van de desinvesteringsbijtelling. Dat houdt in dat u een deel van de investeringsaftrek moet terugbetalen. De desinvesteringsbijtelling is hooguit gelijk aan de destijds genoten investeringsaftrek. Overigens mag u de desinvesteringsbijtelling ook achterwege laten als u de bedrijfsmiddelen voor maximaal € 2.400 verkoopt.

Let op!

De desinvesteringsbijtelling treedt ook in werking bij andere vormen van vervreemding. Stel dat u een bedrijfsmiddel overbrengt naar uw privévermogen. Dit vormt een fictieve vervreemding. In zulke situaties neemt de fiscus de waarde in het economische verkeer van het bedrijfsmiddel als overdrachtsprijs.

8. Vraag snel WBSO 2021 aan

U kunt de (loon)kosten van uw speur- en ontwikkelingsproject in 2021 verlagen als u een zogeheten tegemoetkoming op grond van de WBSO claimt. Maar vraag deze tegemoetkoming wel tijdig aan! Bent u een zelfstandige zonder personeel (zzp’er)? Dan heeft u tot en met 1 januari 2021 de tijd om de aanvraag voor WBSO-tegemoetkoming voor het jaar 2021 in te dienen.

Let op!

Als u wel personeel in dienst heeft, zit u veel krapper in uw tijd. U moet dan namelijk uiterlijk 30 november 2020 de WBSO-tegemoetkoming aanvragen.

Vennootschappen en dga's

1. Beperk of voorkom belastingrente met VA Vpb

De Belastingdienst brengt rente in rekening op een aanslag 2019, die wordt opgelegd na 1 juli 2020. Deze rente is tot 1 juni 2020 8%. Vanaf 1 juni tot 1 oktober 2020 is deze 0,01% per jaar en per 1 oktober 2020 is de rente 4% per jaar. In vergelijking met de rente die de bank u vergoedt, is deze rente hoog. U kunt belastingrente beperken door zo snel mogelijk een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 aan te vragen. Verwacht u dat uw bv over 2019 nog moet bijbetalen, dan is het zinvol zo snel mogelijk een voorlopige aanslag te vragen aan de Belastingdienst.

Tip

Als u een belastingaanslag 2019 niet op tijd betaalt, brengt de Belastingdienst ook nog invorderingsrente in rekening. Die rente komt bovenop de belastingrente, maar die rente is op dit moment slechts 0,01% per jaar. Vraag zo nodig de Belastingdienst om een betalingsregeling, maar dien een verzoek om een voorlopige aanslag zo spoedig mogelijk in.

2. Keer vóór 2021 dividend uit

Op 1 januari 2021 zal het tarief over het inkomen uit aanmerkelijk belang stijgen van 26,25% naar 26,9%. Dit kan een goede reden zijn om dit jaar nog dividend uit te keren dat onder het huidige tarief kan vallen.

Let op!

Het maakt niet uit of de winstreserve van uw bv is ontstaan vóór de tariefsverhogingen vanaf 2020: het tarief van 26,9% is volledig van toepassing op eventuele uitkeringen gedaan na 1 januari 2021.

3. Aflossing vordering op bv na 1 januari 2021

Wilt u dat uw bv een schuld aan u gaat aflossen, wacht daar dan mee tot na 1 januari 2021. Op die manier voorkomt u dat het geldbedrag dat u ontvangt meteen in de rendementsgrondslag van box 3 voor het jaar 2021 valt.

Let op!

De zaak is gecompliceerder als u vanuit uw privévermogen een lening van hooguit drie maanden heeft verstrekt. De Belastingdienst past in zo’n geval de volgende sancties toe. Ten eerste rekent de inspecteur de vordering aan uw box 3-vermogen toe. Tegelijkertijd is het voordeel uit de terbeschikkingstelling belast in box 1. Deze sancties kunnen ook aan de orde komen als de terbeschikkingstelling langer dan drie maanden maar niet meer dan zes maanden duurde. Maar in deze situatie kunt u de dubbele heffing ontlopen als u aannemelijk maakt dat uw handelingen voor meer dan 50% zijn gebaseerd op zakelijke overwegingen.

4. Laat verliezen bv niet verloren gaan

Onthoud dat in geleden verliezen beperkt aftrekbaar zijn. Een verlies van 2020 is te verrekenen met de winst van 2019 of met de winsten van de jaren 2021 tot en met 2026. Op grond van overgangsrecht is een verlies uit 2011 uiterlijk te verrekenen met een winst uit 2020. Als uw bv nog zo’n verrekenbaar verlies uit 2011 heeft openstaan, voorkom dan dat dit verlies niet meer verrekenbaar is. Verkoop bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen met stille reserves aan . Een andere methode is sale/lease back van bedrijfsmiddelen met stille reserves.

Tip

Het kabinet overweegt om per 1 januari 2022 een in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening voor te stellen. Daartegenover staat dat een verlies slechts tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst volledig is te verrekenen. Bij een hogere winst zullen de verliezen slechts tot 50% van die hogere belastbare winst in een jaar verrekenbaar zijn, waarbij die winst eerst wordt verminderd met € 1 miljoen. Dit moet gaan gelden voor zowel achterwaartse als voorwaartse verliesverrekening.

5. Benut vóór 2021 ab-belastingkorting

Als u in 2019 en 2020 geen aanmerkelijk belang (ab) meer heeft, maar nog wel een openstaand verlies uit ab, kunt u dit verlies dit jaar omzetten in een belastingkorting. De belastingkorting bedraagt 26,25% van het openstaande ab-verlies. Als u uw ab-verlies in 2020 omzet in een belastingkorting, mag u deze korting aftrekken van de inkomstenbelasting over de box 1-inkomens van 2020 tot en met 2027. Let wel op het jaar waarin u het desbetreffende ab-verlies heeft geleden. De belastingkorting is niet meer van toepassing als het verlies uit ab ouder is dan negen jaar.

Tip

Als 2020 het eerste jaar is waarin u geen ab meer heeft, is het juist interessant om in 2021 de belastingkorting te benutten. U heeft dan namelijk een korting van 26,9% in plaats van 26,25%.

Let op!

Een ab-verlies uit 2011 moet u in 2020 nog omzetten, voor zover dat nog niet is gebeurd, en benutten.

6. Laat hypotheek vóór januari 2021 in box 3 vallen

Heeft u vanaf 2013 een lening voor de eigen woning van uw bv? En betaalt u daarover een lage rente, reken dan eens uit of het niet fiscaal voordeliger is om de schuld in box 3 te laten vallen. U verliest dan natuurlijk de renteaftrek in box 1, maar daar staat tegenover dat u minder vermogen heeft in box 3. Als het verschil tussen het forfaitair percentage in box 3 (maximaal 5,33% in 2020) en het hypotheekrentepercentage groot genoeg is, kan de hypotheekschuld in box 3 best gunstig zijn. Omdat een hypotheekschuld vanaf 2013 alleen onder strenge voorwaarden kwalificeert als een eigenwoningschuld, hoeft dat niet altijd even moeilijk te zijn. U moet zorgen dat u niet meer aan een van de voorwaarden voldoet. U kunt bijvoorbeeld met uw bv overeenkomen dat de lening aflossingsvrij wordt. Regel dit al in 2020, dan heeft u er al in 2021 profijt van.

Let op!

Heeft u een lening van vóór 2013 of een lening waarop het regime van vóór 2013 van toepassing is? Bij dergelijke leningen kunt u wel overeenkomen om gedurende de looptijd niet te hoeven aflossen. In dat geval valt zo’n hypotheek niet in box 3.

Let op!

Houd rekening met de voorgestelde Wet excessief lenen bij eigen vennootschap per 1 januari 2023 als u meer dan € 500.000 schuld heeft aan uw bv. Leningen die voldoen aan de voorwaarden voor een eigenwoninglening, komen boven het bedrag van € 500.000 wat u en uw partner maximaal mogen lenen van uw bv. Voldoet de lening voor de eigen woning van de bv niet meer aan de voorwaarden dan bestaat het risico dat een deel van die lening wordt gezien als belaste fictieve dividenduitkering.

7. Overweeg verkoop vastgoed aan uw bv bij lening van uw bv

In 2023 treedt de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in werking. Als u meer dan € 500.000 schuld heeft aan uw bv, is het meerdere een fictieve winstuitdeling. Over die winstuitdeling moet u belasting betalen. Heeft u vastgoed in privé gefinancierd met een lening van de bv? En heeft u meer dan € 500.000 schuld aan de bv? Overweeg dan de schuld voor het vastgoed te herfinancieren met een lening van de bank. Gaat u de financiering dit jaar nog aan, dan profiteert u nog van de huidige lage rente.

Let op!

Een alternatief voor herfinancieren van het vastgoed is verkoop van het vastgoed aan uw bv. Bedenk daarbij wel dat dit kost. is in 2020 nog 6%. In 2021 stijgt het tarief naar 8%. Dus dat maakt het interessant om in 2020 het vastgoed nog naar uw bv over te dragen.

8. Deponeer jaarrekening op tijd

Laat uw bv tijdig haar jaarrekening deponeren. Dit is vooral belangrijk bij een dreigend faillissement. In deze situatie riskeert u als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van de bv die niet door vereffening zijn te voldoen. Het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KvK) dient uiterlijk acht dagen na vaststelling van die jaarrekening plaats te vinden. Verder moet het deponeren uiterlijk twaalf maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar plaatsvinden De uiterste deponeerdatum voor het boekjaar 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 is dus 31 december 2020. Bent u bang dat u het niet redt om de jaarstukken tijdig te deponeren? Dan kunt u desnoods de voorlopige jaarrekening deponeren.

Let op!

Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, heeft u minder tijd voor het deponeren van de jaarrekening. Zelfs als de maximale vijf maanden uitstel zijn verleend voor het opstellen van de jaarrekening (de normale termijn is vijf maanden), moet u de jaarrekening voor het boekjaar 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 uiterlijk deponeren op 8 november 2020. In statuten kan trouwens van deze wettelijke regeling zijn afgeweken!

Tip

Lukt het echt niet om de jaarstukken op tijd te deponeren? Dan rest u toch nog een mogelijkheid om de aansprakelijkstelling te voorkomen. Hoewel u als bestuurder wordt geacht uw taak onbehoorlijk te hebben vervuld, bent u niet aansprakelijk als u aannemelijk weet te maken dat uw onbehoorlijk bestuur geen belangrijke oorzaak is van het faillissement.

9. Geef uw bedrijfsopvolger vóór 2021 een baan bij uw bv

In principe vindt een fiscale afrekening plaats als u als dga de aandelen in uw bv schenkt aan uw kinderen of aan een andere bedrijfsopvolger. De waarde in het economische verkeer van de aandelen minus uw verkrijgingsprijs is dan namelijk belast. Onder voorwaarden is deze fiscale claim door te schuiven. Een van de voorwaarden is dat de verkrijger al gedurende 36 maanden vóór de schenking in dienstbetrekking was bij de bv. Deze voorwaarde vergt de nodige voorbereiding. Bij een beoogde aandelenschenking op 1 januari 2024, moet de begunstigde dus uiterlijk 31 december 2020 in dienst treden bij uw bv.

10. Vraag vóór 1 januari 2021 ontvoeging aan

In 2021 vindt een verlenging plaats van de lagere tariefschijf in van € 200.000 naar € 245.000. In 2022 zet de wetgever deze verlenging voort zodat de eerste schijf dan loopt tot € 395.000. Omdat de lage tariefschijf geldt per vennootschap, kan het interessant zijn om een bestaande fiscale eenheid (FE) voor de vennootschapsbelasting te verbreken. Wilt u dat deze zogeheten ontvoeging plaatsvindt op 1 januari 2021? Dan moet u het verzoek om deze ontvoeging uiterlijk op 31 december 2020 hebben ingediend.

Let op!

Controleer of de verbreking van de fiscale eenheid niet leidt tot een fiscale afrekening. Dit is aan de orde als zes jaar voor de verbreking een bedrijfsmiddel binnen de fiscale eenheid is overgedragen en waarbij bij overdracht aan een derde winst zou zijn gerealiseerd.

11. Dien vóór 1 januari 2021 het landenrapport over 2019 in

Een in Nederland gevestigde moedervennootschap van een multinationale groep moet in beginsel t indienen. Als het boekjaar van de groep het kalenderjaar volgt, moet de moedervennootschap vóór 1 januari 2021 het landenrapport over 2019 inleveren bij de Belastingdienst. In uitzonderingsgevallen kunnen Nederlandse groepsmaatschappijen van multinationale groepen waarvan de uiteindelijke moedermaatschappij is gevestigd in het buitenland, eveneens verplicht zijn het landenrapport aan te leveren. Het nalaten van deze verplichting kan leiden tot een bestuurlijke boete of zelfs strafrechtelijke sancties. De moedervennootschap hoeft echter geen landenrapport in te dienen als de geconsolideerde groepsomzet in het boekjaar 2019 minder dan € 750 miljoen was.

12. Realiseer winst in innovatiebox

In principe zijn winsten uit immateriële activa die uw bv in de fiscale innovatiebox heeft geplaatst effectief belast tegen 7%. Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit effectieve tarief naar 9%. Bent u in staat om te schuiven met het fiscale aftrek- of genietingsmoment van een kostenpost respectievelijk opbrengst met betrekking tot het immaterieel activum? Dan kunt u overwegen om het innovatieboxresultaat over 2020 zo hoog mogelijk te houden, zodat het resultaat in 2021 lager uitpakt. In dat geval is een kleiner innovatieboxresultaat tegen 9% belast.

13. Vorm coronareserve

Verwacht u dat uw bv in 2020 een coronagerelateerd verlies lijdt, dat zij niet kan compenseren met een positief resultaat? Dan is dat verlies in principe verrekenbaar, te beginnen met de winst uit 2019. Verliesverrekening is echter pas mogelijk als uw bv de aangifte vennootschapsbelasting heeft ingediend en de verliesbeschikking binnen is. Dit kan de nodige tijd duren. U kunt alvast een coronareserve vormen voor het boekjaar 2020. Zo drukt u de fiscale winst van 2019. Overigens valt de coronareserve wel belast vrij in 2020 (uitgaande van een gewoon boekjaar).

Let op!

De toevoeging bedraagt hooguit het absolute bedrag van het coronagerelateerde verlies. Bovendien mag het fiscale resultaat over 2019 door de toevoeging niet negatief worden.

Btw en overdrachtsbelasting

1. Geef btw-correctie auto op in 4e kwartaal 2020

De btw die in 2020 aan u(w bedrijf) in rekening is gebracht op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto, is aftrekbaar als voorbelasting. Tenminste, zolang u(w bedrijf) de auto heeft gebruikt voor belaste omzet. Heeft u de auto in 2020 mede voor privédoeleinden gebruikt? Dan moet u daarvoor een correctie toepassen in uw laatste btw-aangifte van 2020. Wie het werkelijke privégebruik niet heeft bijgehouden, mag uitgaan van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm). Voor bepaalde auto’s, waaronder auto’s die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt, mag u een forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) hanteren.

Let op!

Woon-werkverkeer kwalificeert voor de btw-heffing als privégebruik.

2.Vraag in het VK in 2020 betaalde btw voor 1 januari 2021 terug

Na 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen onderdeel meer van de EU. Daardoor is het VK een land buiten de EU geworden. Dat heeft gevolgen voor het terugvragen van in het VK betaalde btw. Tijdens de overgangsperiode vanaf 1 februari tot en met 31 december 2020 blijft alles zoals het was. Voor het terugvragen van in 2020 in het VK betaalde omzetbelasting kunt u op de gebruikelijke manier via het portal van de Nederlandse Belastingdienst, de btw terugvragen. Na 31 december 2020 moet u zich mogelijk rechtstreeks aanmelden bij de belastingdienst in het VK om de btw terug te kunnen vragen.

3. Vraag tijdig een artikel 23-vergunning aan

Als u veel zaken doet met ondernemers uit het VK heeft u mogelijk al een brief ontvangen van de Belastingdienst. In deze brief informeert de Belastingdienst u over de mogelijkheid een artikel 23-vergunning aan te vragen. Na 1 januari 2021 is het VK geen EU-land meer. In beginsel is bij invoer van goederen uit een niet EU-land btw verschuldigd . Heeft u een artikel 23-vergunning, dan mag u de btw bij invoer in uw aangifte omzetbelasting verwerken. Dit levert een liquiditeitsvoordeel op. Enerzijds geeft u de btw bij invoer aan als te betalen btw. Anderzijds geeft u deze btw als voorbelasting aan en krijgt u deze terug. Per saldo hoeft u dan niets te betalen voor de invoer van producten uit het VK.

Om een artikel 23-vergunning aan te vragen moet u in Nederland wonen of gevestigd zijn. U moet bovendien regelmatig goederen uit niet-EU-landen importeren. Ook moet u een aparte administratie voeren waaruit de bij import verschuldigde btw blijkt en u moet maandelijks of per kwartaal btw-aangiften indienen.

Let op!

Als u regelmatig handelt met ondernemers uit het VK, heeft u per 1 januari 2021 ook een EORI-nummer nodig. EORI is een afkorting voor Economic Operators Registration and Identification. Het is verstandig alvast na te gaan wat uw EORI-nummer is. Zo kunnen de transacties ook na 1 januari 2021 door blijven gaan. Meer informatie over het EORI-nummer vindt u hier.

4. Vraag snel te veel afgedragen btw terug

Het is verstandig om op basis van uw administratie geregeld te controleren of uw btw-aangiften kloppen. Als u tijdens de controle van uw btw-aangiften ontdekt dat u te veel btw heeft afgedragen, kunt u het bedrag aan te veel afgedragen btw corrigeren via een suppletieaangifte. Dit kan zowel over 2020 als over de vijf voorgaande jaren.

Tip

Als de correctie hooguit € 1.000 bedraagt, hoeft u de suppletieaangifte niet te gebruiken. In deze situatie mag u de correctie namelijk verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte. Hetzelfde geldt voor een correctie van hooguit € 1.000 aan te weinig afgedragen btw.

5. Verwerk BUA-correctie in slotaangifte 2020

Misschien heeft u wel in 2020 btw op kosten voor relatiegeschenken of personeelsverstrekkingen afgetrokken. Ga dan na of u een of meer personeelsleden hiermee voor meer dan € 227 (exclusief btw) heeft bevoordeeld. En controleer ook of u een of meer relaties voor meer dan € 227 heeft bevoordeeld. Als minstens een van beide situaties zich voordoet, moet u in de btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2020 de afgetrokken btw corrigeren en alsnog voldoen. Dit noemt men ook wel de BUA-correctie (BUA: Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting).

Let op!

De fiets van de zaak valt buiten de BUA-regeling. Daarnaast gelden apart regels voor de btw-aftrek op kosten van verstrekkingen van eten en drinken aan personeel.

6. Reik vóór 28 januari 2021 90%-verklaring uit

Als u in 2019 een onroerende zaak heeft gekocht en samen met de verkoper heeft geopteerd om de levering met btw te belasten, moet u tijdig het nodige regelen. En wel binnen vier weken na afloop van het boekjaar volgend op het boekjaar van levering (dus vóór 28 januari 2021). U moet namelijk een zogeheten 90%-verklaring uitreiken aan de verkoper en de fiscus. Vermeld in deze verklaring of u de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor u voor minstens 90% recht heeft op btw-aftrek. Voldoet u in het eerste boekjaar of in het daaropvolgende boekjaar niet meer aan het 90%-criterium? Dan stelt de inspecteur dat de levering met terugwerkende kracht alsnog vrijgesteld is van btw.

Voor de verkoper betekent dit dat het recht op btw-aftrek vervalt. Hij moet in dat geval dus de in vooraftrek gebrachte btw terugbetalen aan de Belastingdienst. Als u in een later jaar niet meer voldoet aan het 90%-criterium, dient u op de gewone manier uw btw-aftrek te herzien.

Tip

Bent u zelf verkoper van een onroerende zaak? En wil uw afnemer dat u samen met hem opteert voor een btw-belaste levering? Neem dan in de koopovereenkomst duidelijke afspraken op over de eventuele btw-schade voor het geval dat de optie voor btw-belaste levering vervalt. Zo kunt u bedingen dat de koper de btw-schade aan u vergoedt als hij niet meer voldoet aan de 90%-norm.

7. Verzoek tijdig om toepassing van de kleineondernemersregeling btw

Is uw jaaromzet niet hoger dan € 20.000 (exclusief btw)? Dan kunt u kiezen voor de kleineondernemersregeling btw (KOR). Het voordeel daarvan is dat u geen btw aan afnemers in rekening hoeft te brengen. Ook hoeft u geen btw-aangiften in te dienen. De keuze voor toepassing van de KOR geldt voor een periode van drie jaar. U moet zich uiterlijk vier weken voor het begin van het tijdvak waarin u de KOR wilt toepassen, aanmelden bij de Belastingdienst. Als u per 1 januari 2021 de KOR wilt toepassen, moet u zich voor 1 december 2020 aanmelden bij de Belastingdienst.

Let op!

Door toepassing van de KOR wordt u een btw-vrijgestelde ondernemer. Dit houdt in dat u niet langer btw kunt terugvragen op uw inkopen. Doet u op korte termijn grote investeringen? Dan kan toepassing van de KOR nadelig zijn. U kunt dan de btw op de aanschaf niet meer terugvragen. Vraagt u de KOR aan in het tijdvak na investering, dan moet u mogelijk ook een groot deel van de ontvangen omzetbelasting terugbetalen.

8. Dga, start in 2020 uw werkzaamheden voor werk-bv

Heeft uw holding een werkmaatschappij die btw-belaste activiteiten verricht? En wil uw holding deze werkmaatschappij actief gaan beheren? Verricht dan als dga rechtstreeks namens uw holding de managementwerkzaamheden voor de werkmaatschappij. Zo maakt u duidelijk dat uw bv een zogeheten moeiende holding is. Daardoor heeft zij recht op aftrek van voorbelasting voor zover de afgenomen prestaties zijn benut voor btw-belaste activiteiten. Als u niet erin slaagt om dit huidige btw-tijdvak nog werkzaamheden te verrichten voor de werkmaatschappij, probeer dit dan te doen in het nieuwe belastingtijdvak.

Tip

Verricht een moeiende holding btw-belaste (management)diensten aan een vennootschap, dan kan zij de btw op de aan- en verkoopkosten van een meerderheidsbelang in deze vennootschap pro rata aftrekken.

9. Vraag btw over 2019 terug

Wacht u al lang op een betaling van een debiteur? Realiseert u zich dan dat u als crediteur uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van een vordering recht op teruggaaf van btw verkrijgt. U mag de periodieke btw-aangifte verlagen met het bedrag van de teruggaaf. U hoeft geen afzonderlijk verzoek in te dienen bij de fiscus.

Let op!

Stel dat de debiteur de oninbaar geleken vordering op een later tijdstip alsnog betaalt. In dat geval moet u de eerder op de aangifte in mindering gebrachte btw opnieuw op aangifte voldoen.

10. Meld u aan voor MOSS-regeling

Levert u digitale diensten aan particuliere afnemers uit andere EU-lidstaten dan Nederland? En is de omzet die u daarmee heeft behaald in 2019 en 2020 niet meer dan € 10.000 per jaar? Dan moet u in beginsel de btw over deze diensten aangeven en afdragen in Nederland. Stel nu dat u de btw toch wilt aangeven en afdragen in de EU-landen van uw consumenten. Dan zult u zich in deze EU-landen moeten laten registreren. Maar misschien is het eenvoudiger om de mini-one-stop-shop-regeling (MOSS-regeling) te gebruiken. In dat geval stuurt u digitaal via ‘Inloggen voor ondernemers’ uw btw-melding (btw-aangifte) in. Daarna stuurt de Belastingdienst de btw-melding samen met de door u betaalde btw door naar de desbetreffende EU-landen via een beveiligd communicatienetwerk. Vervolgens nemen deze landen de behandeling van uw btw-melding over van de Belastingdienst.

Let op!

Als uw situatie wijzigt of u vanwege een andere reden uw registratie wilt of moet aanpassen, dient u dat uiterlijk door te geven op de tiende dag van de maand, die volgt op de maand waarin uw situatie is gewijzigd. U wijzigt uw registratie via ‘Inloggen voor ondernemers’.

11. Speel in op verhoging overdrachtsbelasting

Per 1 januari 2021 gaat het algemene tarief voor g omhoog van 6% naar 8%. Als u overweegt een bestaand bedrijfspand aan te schaffen, dan kunt u dat beter nog dit jaar doen. Bij een bedrijfspand met een aanschafwaarde van € 1 miljoen bedraagt in 2020 de overdrachtsbelasting € 60.000. In 2021 zal deze € 80.000 zijn, zodat u bij aanschaf in 2020 € 20.000 overdrachtsbelasting bespaart.

Werkgever

1. Maak gebruik van loonkostenvoordelen

Voor het in dienst nemen van werknemers van 56 jaar en ouder en arbeidsgehandicapte werknemers, kunt u recht hebben op een loonkostensubsidie. Ook voor arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst en voor werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden, heeft u mogelijk recht op een loonkostensubsidie. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de categorie van werknemers waartoe uw werknemer behoort, maar bedraagt minimaal € 1,01 per verloond uur tot maximaal € 3,05 per verloond uur.

De subsidie is gemaximeerd op € 2.000 voor een werknemer uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden en op € 6.000 voor de overige categorie werknemers. Om in aanmerking te komen moet u een afschrift vragen aan uw werknemer van de doelgroepverklaring. In beginsel moet uw werknemer binnen drie maanden na de start van de dienstbetrekking die verklaring aanvragen.

Vraag tijdig doelgroepverklaring aan: aanvraagtermijn LKV terug naar 3 maanden

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Bijvoorbeeld oudere werknemers met een uitkering of werknemers met een arbeidsbeperking.

Laat werknemer doelgroepverklaring tijdig aanvragen

Om het LKV te krijgen heeft u voor uw werknemer een doelgroepverklaring LKV nodig. Let er op dat uw werknemer de doelgroepverklaring op tijd aanvraagt. Voor dienstverbanden gestart tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020 was er tijdelijk een verlengde aanvraagtermijn van 6 maanden in plaats van 3 maanden, omdat het door de coronacrisis soms niet lukte de doelgroepverklaring op tijd aan te vragen. De aanvraagtermijn is per 1 oktober 2020 weer 3 maanden in plaats van 6 maanden.

Zo loopt u geen LKV mis

De aanvraagtermijn is weer teruggebracht naar 3 maanden, omdat u anders mogelijk LKV misloopt. Voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de tegemoetkoming over 2020, gaat UWV namelijk uit van de gegevens die daar op 1 mei 2021 bekend zijn. Zou de aanvraagtermijn vanaf 1 oktober 2020 nog steeds 6 maanden zijn, dan heeft u de doelgroepverklaringen van dienstverbanden die in november en december beginnen daardoor mogelijk te laat (na 1 mei 2021). Met als gevolg dat u dan geen LKV ontvangt.

2. Wees gul met kerstpakket

Gezien de coronacrisis is het mogelijk dat u als werkgever in 2020 uw vrije ruimte niet goed heeft benut. En dat is jammer, want het kabinet heeft besloten voor dit jaar de vrije ruimte extra te verhogen. Voor het belastbaar loon tot € 400.000 is de vrije ruimte 3% geworden. Voor zover het belastbaar loon meer bedraagt dan € 400.000 geldt nog steeds een vrije ruimte van 1,2%. De extra verhoging levert de werkgever ten opzichte van de eerdere 1,7% vrije ruimte maximaal € 5.200 aan extra vrije ruimte op.

Tip

Heeft u in 2020 al eindheffing afgedragen omdat u dacht dat uw vrije ruimte was overschreden? En blijkt door de verhoging van de vrije ruimte dat dat niet nodig was? Dan kunt u dit uiterlijk corrigeren in de aangifte loonheffingen over het tweede tijdvak van 2021.

Let op!

De vrije ruimte zal voor zover de loonsom meer dan € 400.000 bedraagt, per 1 januari 2021 permanent dalen van 1,2% naar 1,18%.

3. Keer in 2020 gebruikelijke bonus uit

Heeft u aan het einde van 2020 nog vrije ruimte over? En overweegt u om een of meer werknemers een bonus te geven? Dan kunt u deze bonus in de vrije ruimte laten vallen. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat u de bonus nog in 2020 uitbetaalt. Ook belangrijk: er moet zijn voldaan aan het gebruikelijkheidscriterium. De bonus mag dus niet meer dan 30% afwijken van wat voor vergelijkbare werknemers in dezelfde sector gebruikelijk is.

Tip

Het ministerie van Financiën keurt in ieder geval een bonus van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar goed. Het leveren van bewijs of onderbouwing is dan dus niet nodig. Bent u dga en is er genoeg vrije ruimte? Dan mag u zichzelf ook een bonus van € 2.400 toekennen.

Let op!

Wilt u een hogere bonus toepassen? Bewijs dan eerst dat een dergelijke bonus gebruikelijk is in uw sector.

4. Pas op met de concernregeling in 2020

Als uw bedrijf een concern vormt met minstens twee concernonderdelen, kan het handig zijn om toe te passen. In dat geval hoeft u de vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers van meer dan één concernonderdeel niet langer te splitsen. U kunt de concernregeling toepassen bij een aandelenbelang van minimaal 95%. Als twee of meer stichtingen gedurende het gehele kalenderjaar in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zo met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen, is eveneens sprake van een concern. In 2020 heeft u voor de eerste € 400.000 fiscale loonsom een vrije ruimte van 3% en daarboven 1,7%. Bij toepassing van de concernregeling kunt u slechts één keer gebruikmaken van de vrije ruimte van 3%. Zonder toepassing van de concernregeling heeft u voor elke vennootschap over de eerste € 400.000 fiscale loonsom 3% vrije ruimte. Beoordeel daarom of toepassing van de concernregeling voordelig is voor u.

Tip

Heeft u de concernregeling in 2020 toegepast, maar is dat achteraf gezien nadelig? Dan kunt u uiterlijk bij de aangifte over het tweede tijdvak van 2021 kiezen om de concernregeling in 2020 niet toe te passen.

5. Check of de sectorindeling voor 2020 klopt

Eind 2020 krijgt u van de Belastingdienst een beschikking met de sectorindeling én de premies voor de werkhervattingskas voor 2021. Ga na of de sectorindeling klopt met de activiteiten van uw bedrijf. Als u namelijk in de verkeerde sector wordt ingedeeld, kan dit grote financiële gevolgen hebben.

Let op!

Controleer ook de premies! Zelfs als de sectorindeling juist is, kunnen de premies werknemersverzekeringen toch onjuist zijn berekend. Reken dit dus na.

6. Controleer vóór jaarwisseling administratie van uitzendkrachten

Maakt u binnen uw bedrijf gebruik van die niet bij uw onderneming in dienst zijn? Controleer dan vóór het einde van 2020 of uw administratie met betrekking tot deze medewerkers op orde is. U moet bijvoorbeeld van al deze medewerkers de identiteit hebben gecontroleerd. Omdat u uitzendkrachten niet mag vragen om een kopie van een identiteitsbewijs, is het raadzaam bij de controle het soort identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduur te noteren Bovendien moet u bijhouden hoeveel loon en vakantiebijslag zij hebben ontvangen én hoeveel uren zij hebben gewerkt.

Let op!

Daarnaast moet u de registratie van het uitzendbureau checken. Voldoet u niet aan deze verplichting? Dan kan de Inspectie SZW u bij een eventuele controle een boete opleggen van € 8.000 tot maximaal € 32.000 per werknemer (afhankelijk van het aantal ter beschikking gestelde arbeidskrachten). Deze boetes kunnen bij recidive zelfs twee- of driemaal zo hoog uitpakken!

7. Zeg tijdelijk contract op vóór 1 december 2020

Zijn er in uw bedrijf die aflopen op 31 december 2020? Laat dan vóór 1 december 2020 aan de werknemer schriftelijk weten of de tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Deze zogeheten aanzegverplichting geldt voor tijdelijke contracten van minstens zes maanden. Als u niet (tijdig) aanzegt, kan de werknemer een schadevergoeding eisen van maximaal een bruto maandsalaris.

Tip

Door de aanzegging per e-mail met ontvangstbevestiging te versturen, kunt u bewijzen dat u de aanzegging tijdig heeft gedaan. Andere bewijsmiddelen zijn echter ook toegestaan, zoals een aangetekende brief.

8. Vorm voorziening voor toekomstige transitievergoeding

Tegenwoordig heeft een werknemer bij ontslag meestal recht op een transitievergoeding. Die transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar. De vergoeding is maximaal € 83.000. Als het maandsalaris van uw werknemer hoger is dan € 83.000 is de transitievergoeding voor uw werknemer gemaximeerd op het bruto maandsalaris. Vorming van een voorziening voor een transitievergoeding is onder voorwaarden mogelijk. De uitgaven vinden hun oorsprong in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in de periode voor de balansdatum. De uitgaven voor moeten ook zijn toe te rekenen aan de periode voor balansdatum. Belangrijk is ook dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgave zal worden gedaan.

Om een voorziening te vormen zal met name moeten worden aangetoond dat er een redelijke mate van zekerheid is dat in de toekomst een transitievergoeding verschuldigd zal worden. Denk in dit kader aan een reorganisatie of een herstructurering. Bent u met een werknemer in gesprek wegens zijn slechte functioneren? Dan is vorming van een voorziening ook mogelijk als een ontslag onvermijdelijk is. Vormt u een voorziening voor een toekomstige transitievergoeding? Leg uw onderbouwing daarvan goed vast.

9. Laat vertrekkende werknemer in 2021 met scholing beginnen

Is bekend dat een of meer werknemers niet meer zo lang bij u in dienst zullen zijn? Maar wilt u hen wel helpen bij het vinden van een nieuwe baan? Dat kan fiscaal voordelig door in 2021 scholingskosten van deze (bijna) ex-werknemers te vergoeden. Vanaf 1 januari 2021 mag een werkgever namelijk in beginsel de scholingskosten van een (bijna) ex-werknemer vergoeden. Dit kan zonder dat deze ex-werknemer daarover inkomstenbelasting moet betalen.

Een voorwaarde is dat de ex-werknemer de opleiding of studie volgt voor een toekomstig beroep. Hij mag de opleiding of studie niet volgen vanwege een hobby of andere persoonlijke redenen. Deze scholingskostenvergoeding mag verder niet meer dan 30% hoger zijn dan de scholingskostenvergoeding die de werkgever in vergelijkbare gevallen toekent.

Tip

Werkgevers kunnen in 2020 al de scholingskosten van huidige werknemers aanwijzen als eindheffingsloon. Deze aanwijzing gaat niet ten koste van de vrije ruimte. Voor scholingskosten geldt namelijk een gerichte vrijstelling. De scholing moet dan wel bestaan uit het onderhouden en/of verbeteren van kennis en vaardigheden om de huidige dienstbetrekking te vervullen.

10. Bereid u voor op opdrachtgeversverklaring

De definitieve invoering van de Wet DBA gaat niet door. In plaats daarvan komt een systeem met een opdrachtgeversverklaring. Het is de bedoeling dat werkgevers via een webmodule deze opdrachtgeversverklaring kunnen aanvragen. Met deze verklaring kunnen opdrachtgevers zich vrijwaren van de afdracht van loonheffingen (geen dienstbetrekking). Deze vrijwaring geldt alleen voor zover de vragen in de webmodule naar waarheid zijn ingevuld! De manier waarop de arbeid in de praktijk plaatsvindt, moet dan ook aansluiten met wat in de opdrachtgeversverklaring staat vermeld. Zorg er dus voor dat u daarin tijdig een goed inzicht heeft. Opdrachtgevers worden overigens niet verplicht de webmodule te gebruiken. De webmodule is namelijk bedoeld als hulpmiddel voor opdrachtgevers die twijfelen aan de kwalificatie van een arbeidsrelatie.

Let op!

Momenteel geldt een handhavingsmoratorium: de Belastingdienst zal geen naheffingen opleggen, tenzij sprake is van opzettelijke kwaadwillendheid. Dit moratorium wordt tot in ieder geval 1 januari 2021 verlengd. Het kabinet moet nog beslissen over verdere verlenging van dit moratorium.

11. Wijzig vóór 14 december 2020 uw aangiftetijdvak

Misschien wilt u in 2021 een ander aangiftetijdvak gebruiken voor de loonheffingen. Bijvoorbeeld omdat u het loon voortaan om de vier weken gaat uitbetalen. In dat geval moet u de Belastingdienst een ingevuld formulier ‘Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen opsturen. Hierin verzoekt u om een wijziging van het aangiftetijdvak. Dit formulier moet uiterlijk 14 december 2020 binnen zijn bij de Belastingdienst. Als de inspecteur het formulier later ontvangt, kunt u pas in 2022 een ander aangiftetijdvak gebruiken.

12. Verleg vóór 1 januari 2021 inhoudingsplicht binnen concern

Heeft uw concern een of meer buitenlandse concernonderdelen? Dan kan het Nederlandse concernonderdeel de buitenlandse concernonderdelen veel administratieve rompslomp uit handen nemen als het akkoord gaat met verlegging van de inhoudingsplicht naar een Nederlands concernonderdeel. De betrokken concernonderdelen moeten daartoe gezamenlijk vóór 1 januari 2021 een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

13. Regel vlug een A1-verklaring

Heeft u werknemers in dienst die in Nederland werken maar in het buitenland wonen? Dan is het de vraag in welk land deze werknemers zijn verzekerd voor de sociale verzekeringen en of u voor hen sociale premies moet inhouden en afdragen. U kunt hierover zekerheid krijgen door bij de sociale zekerheidsinstantie van het woonland (in de meeste gevallen Duitsland of België) een beschikking aan te vragen die aangeeft welk wettelijk stelsel van sociale zekerheid van toepassing is.

Deze beschikking staat bekend als de A1-verklaring. Meestal geldt een A1-verklaring voor 12 maanden. Daarom moet u jaarlijks een nieuwe beschikking aanvragen. Het einde van het jaar is een geschikt moment om te inventariseren wanneer de lopende verklaringen aflopen. Maak hiervan een overzicht.

Mochten er een of meer verklaringen per 31 december 2020 aflopen, vraag dan nog in 2020 een nieuwe beschikking aan als u ook in 2021 zekerheid wilt hebben over de vraag of de betreffende werknemers wel of niet in Nederland zijn verzekerd voor de sociale verzekeringen.

14. Verleng werkvergunningen

Als u werknemers in dienst hebt die geen EU- of EER-nationaliteit hebben, moet u voor deze mensen beschikken over een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid. Deze vergunningen worden voor een bepaalde periode afgegeven en lopen meestal per het eind van een kalenderjaar af. Daarom is het raadzaam om zo snel mogelijk te checken of een of meer werkvergunningen per 31 december 2020 aflopen. Als dit inderdaad het geval is, vraag dan direct een verlenging aan, mits dit gewenst is.

Tip

Voor Zwitserse werknemers heeft u, net zomin als voor EU-werknemers, geen tewerkstellingsvergunning nodig.

15. Controleer het loon voor toepassing 30%-regeling

Als u een werknemer vanuit het buitenland heeft aangeworven, komt u mogelijk in aanmerking voor toepassing van de 30%-regeling. Op basis van die regeling is voor 30% van het brutosalaris van de werknemer sprake van een onbelaste kostenvergoeding. Daarvoor is vereist dat de werknemer over een specifieke deskundigheid beschikt die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is. Ook mag de werknemer niet op minder dan 150 kilometer van de Nederlandse grens gewoond hebben.

U moet de Belastingdienst verzoeken om de 30%-regeling te mogen toepassen. De vraag of iemand een specifieke deskundigheid heeft, wordt beoordeeld aan de hand van zijn loon. Voor werknemers zonder universitaire mastergraad of werknemers met universitaire mastergraad en ouder dan 30 jaar geldt in 2020 een minimumloon van € 38.347. Voor werknemers die wel een universitaire mastergraad hebben en jonger zijn dan 30 jaar geldt een minimumloon van € 29.149. Voor zover het loon van uw buitenlandse werknemer lager is dan € 38.347, respectievelijk € 29.149, kunt u dit nog contractueel verhogen. Op die manier zorgt u ervoor dat u voor de werknemer de 30%-regeling kunt toepassen. Deze is maximaal vijf jaar na indiensttreding geldig.

16. Wacht met RVU-uitkering

Geven sommige werknemers aan dat zij met vervroegd pensioen willen? Probeer hen dan ervan te overtuigen dat het beter is om daarmee te wachten tot na de jaarwisseling. Onder de huidige regels bent u als werkgever namelijk over een uitkering uit een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) in beginsel 52% pseudo-eindheffing verschuldigd. Aangezien het om pseudo-eindheffing gaat, is de uitkering ook belast bij uw werknemer. Maar er is een wetsvoorstel ingediend om op 1 januari 2021 een drempelvrijstelling in te voeren.

Voor zover de RVU-uitkering onder deze drempel blijft, hoeft de werkgever geen pseudo-eindheffing te betalen. Is de RVU hoger? Dan is de werkgever over het meerdere 52% pseudo-eindheffing verschuldigd. De maximale vrijgestelde RVU-uitkering is gekoppeld aan het bedrag van de AOW-uitkering. De drempelvrijstelling kent enkele voorwaarden. Het moet gaan om een regeling voor uitkeringen over een periode van hooguit 36 maanden. Deze periode moet eindigen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Als uitgangspunt zal een bedrag van € 1.767 bruto per maand gelden.

Let op!

De vrijstelling voor de pseudo-eindheffing is maar tijdelijk. Per 31 december 2025 vervalt deze regeling.

Auto

1. Koop in 2020 nieuwe elektrische auto van de zaak

Heeft u het voornemen om een gloednieuwe elektrische auto aan te schaffen? Het is interessant om dat nog dit jaar te doen. over het privégebruik van een elektrische auto bedraagt nu in principe 8% voor zover de waarde van de auto niet meer bedraagt dan € 45.000. Voor zover de waarde hoger is, geldt een bijtellingspercentage van 22%.

Vanaf 1 januari 2021 bedraagt de bijtelling 12% voor zover de cataloguswaarde niet meer bedraagt dan € 40.000 en 22% over het meerdere. Koopt u de auto nog dit jaar, dan mag u gedurende zestig maanden de huidige percentages blijven toepassen. Deze termijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van eerste toelating.

Tip

Voor een elektrische auto heeft u onder voorwaarden recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit is een extra aftrek op uw winst van 13,5% over de aanschafwaarde van uw auto met een maximum van € 40.000. Om de MIA te kunnen toepassen moet u de investering in de elektrische auto hebben aangemeld bij de RVO binnen drie maanden na de opdracht tot levering van de auto. Het moet bovendien gaan om een nog niet eerder gebruikte elektrische auto.

2. Check gebruik van bedrijfsauto

Als u een auto ter beschikking stelt aan een werknemer, moet u in beginsel voor het privégebruik van de auto toepassen. Maar onder voorwaarden kan die bijtelling achterwege laten. Bijvoorbeeld als de werknemer aan u een kopie overlegt van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’. In zo’n document verklaart de werknemer hooguit 500 privékilometers te rijden met de auto van de zaak.

Informeer vóór de jaarwisseling bij uw werknemer of de situatie per 1 januari 2021 hetzelfde blijft. Als uw werknemer in 2021 meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto, moet u immers de bijtelling voor privégebruik gaan toepassen.

Let op!

geldt per kalenderjaar. Maak uw werknemer hierop attent. Zo voorkomt u dat de 500-kilometergrens net voor het einde van het jaar wordt overschreden. Rijdt uw werknemer bijvoorbeeld alleen in de maand december meer dan 500 kilometer privé met de bedrijfsauto? Dan moet u toch het voordeel van het privégebruik voor het gehele jaar tot het loon van die werknemer rekenen.

3. Houd in autobranche autogebruik bij

Als u actief bent in de autobranche, is de kans groot dat (velen onder) uw werknemers niet het hele jaar in dezelfde auto van de zaak rijden. In zo’n geval moet u goed bijhouden welke werknemers in welke auto’s rijden. Zeker met het einde van het jaar in zicht is het verstandig om na te gaan of u op orde heeft. In paragraaf 4 van de Handreiking privégebruik auto vindt u praktische tips voor de autobranche.

4. Zeg vóór 2021 leasecontract auto werknemer op

Gaat u ervan uit dat een werknemer die nu nog rijdt in een geleasede auto van de zaak begin volgend jaar zijn ontslag neemt? Laat dan de schadevergoeding die de leasemaatschappij in rekening brengt voor het voortijdig beëindigen van het leasecontract voor rekening komen van deze werknemer. Dit werkt het beste als u het leasecontract opzegt vóór 1 januari 2021 en zelf de schadevergoeding betaalt aan de leasemaatschappij.

Daarna vordert u het bedrag van de afkoopboete van uw werknemer. Zo kan uw werknemer de doorbetaling van het boetebedrag weer als eigen bijdrage aftrekken van zijn bijtelling vanwege het privégebruik van de leaseauto van de zaak.

5. Koop benzineauto in 2020

Als u het voornemen heeft om binnenkort een personenauto aan te schaffen die op benzine rijdt, dan is het misschien het beste om dat nog dit jaar te doen. In 2021 vindt namelijk een verscherping plaats van de CO2-schijfgrenzen in de BPM van 4,2%. Deze verscherping geldt ook voor benzineauto’s. Daarnaast komt het tot een indexatie van de schijventarieven, gevolgd door een verhoging met 4,38%. Dit alles dient om de belastinggrondslag aan te laten sluiten aan de (verwachte) technologische ontwikkelingen.

Let op!

Een andere belangrijke wijziging is dat het belastbare feit vanaf 2021 het moment is waarop de inschrijving in het kentekenregister plaatsvindt. Dit feit kan eerder aan de orde komen dan het huidige belastbare feit: de tenaamstelling in het kentekenregister.

6. Koop dieselauto in 2020

Als u sterk de voorkeur geeft aan dieselauto’s, kunt u waarschijnlijk het beste nog dit jaar zo’n auto aanschaffen. In 2021 zal u namelijk in principe meer BPM betalen. Dat komt door een daling van de CO2-schijfgrenzen van 4,2%. Ook vindt een indexatie plaats van de schijftarieven en het tarief van de dieseltoeslag.

Estate planning

1. Vraag nog dit jaar om teruggaaf over 2015

Had u over 2015 nog recht op een teruggaaf inkomstenbelasting, maar bent u vergeten deze teruggaaf aan te vragen? Dan hebt u tot 1 januari 2021 de tijd om de teruggaaf alsnog aan te vragen. De Belastingdienst betaalt u het belastingbedrag terug als dit meer bedraagt dan de teruggaafdrempel. In 2015 bedroeg deze € 14, in plaats van de € 15 die voor 2020 geldt.

2. Wisselende inkomsten? Vraag tijdig teruggaaf door middeling aan

Als u in de afgelopen jaren, drie achtereenvolgende jaren heeft gehad met wisselende inkomsten, dan heeft u mogelijk recht op een teruggaaf vanwege middeling. U heeft dan meer belasting betaald dan wanneer u in die drie jaar gelijkmatige inkomsten zou hebben genoten. Bij middeling wordt voor drie achtereenvolgende jaren de belasting herrekend op basis van het gemiddelde inkomen. Is die belasting meer dan € 545 lager dan de betaalde belasting, dan krijgt u het meerdere terug.

Om de middelingsteruggaaf te krijgen, moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Daarbij moet u weten dat u het verzoek kunt indienen tot 36 maanden na het moment waarop de laatste aanslag van die drie jaar onherroepelijk vaststaat. Heeft u nog recht op teruggaaf over 2012 tot en met 2014 en heeft de aanslag 2014 een dagtekening van 20 november 2017, dan staat deze per 1 januari 2018 onherroepelijk vast.

Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken. U heeft dan nog tot en met 2020 de tijd om die teruggaaf aan te vragen. Op internet zijn diverse tools beschikbaar om de middelingsteruggaaf te bepalen.

3. Vraag om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting, beperk of voorkom belastingrente

De Belastingdienst brengt rente in rekening op een aanslag inkomstenbelasting 2019 die wordt opgelegd na 1 juli 2020. Tot 1 oktober 2020 is deze belastingrente nog 0,01% per jaar, vanaf 1 oktober 2020 is de rente 4% per jaar. In vergelijking met de rente die de bank u vergoedt, is deze rente hoog. U kunt belastingrente beperken door zo snel mogelijk een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 aan te vragen. Verwacht u dat u voor 2019 nog moet bijbetalen, dan is het zinvol zo snel mogelijk een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 te vragen aan de Belastingdienst.

Tip

Als u een belastingaanslag 2019 niet op tijd betaalt, brengt de Belastingdienst ook nog invorderingsrente in rekening. Die rente komt bovenop de belastingrente, maar die rente is op dit moment slechts 0,01% per jaar. Vraag zo nodig de Belastingdienst om een betalingsregeling, maar dien een verzoek om een voorlopige aanslag zo spoedig mogelijk in.

4. Schenk vóór 1 januari 2021 aan uw kinderen

Door nog vóór 1 januari 2021 een schenking aan uw (klein)kinderen te doen, kunnen zij de jaarlijkse vrijstelling van € 5.515 (kinderen) of € 2.208 (algemene vrijstelling) benutten. Hebt u kinderen tussen de 18 en 40 jaar? Dan kunnen zij in beginsel eenmalig de vrijstelling voor schenkingen van ouders verhogen naar € 26.457. De dag van de 40e verjaardag valt overigens nog binnen de leeftijdsgrens.

Betreft het een schenking aan kinderen voor een studie, dan is de eenmalige vrijstelling € 55.114. Bij een schenking voor een eigen woning stijgt de eenmalige vrijstelling zelfs naar € 103.643. Maar met betrekking tot deze eenmalige vrijstelling is het niet noodzakelijk om haast te maken met een schenking. In fiscaal opzicht maakt het in beginsel geen verschil of de schenking in 2020 of in 2021 wordt gedaan. De vrijstelling van € 103.643 geldt voor iedereen die tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Tip

U hoeft het gehele bedrag van € 103.643 niet in één jaar te schenken. Het onbenutte deel kunt u gespreid schenken over een periode van maximaal twee jaren die direct volgen op het eerstgenoemde kalenderjaar. Let op dat de toepassing van de verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al een eenmalig verhoogde schenking plaatsvond.

Let op!

Ook bij gespreid schenken mag de begunstigde de leeftijdsgrens van 40 jaar niet overschrijden. Heeft degene aan wie u wilt schenken de leeftijd van 40 jaar al bereikt? Maar is zijn partner wel jonger? Dan is de eenmalige vrijstelling toch toe te passen.

5. Laat kind onderhoud aan zijn woning vóór 2021 afronden

Heeft uw kind van u in 2018 een schenking ontvangen om daarmee zijn eigen woning te verbeteren of te onderhouden? Waarschijnlijk heeft uw kind toen de verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.800 toegepast op de schenking. Een voorwaarde voor deze vrijstelling was dat de schenking plaatsvond onder de ontbindende voorwaarde dat het geschonken bedrag binnen twee jaren na het kalenderjaar van schenking moet zijn besteed aan de verbetering of het onderhoud. Wijs uw kind dus erop dat de werkzaamheden in 2020 moeten zijn afgerond, anders vervalt de vrijstelling!

6. Vul verhoogde vrijstelling aan

Is vóór 2010 de eenmalige verhoogde vrijstelling voor een kind tussen de 18 en 35 jaar benut, maar daarna niet meer? Dan is in 2020 de verhoogde vrijstelling bij schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar ten behoeve van de eigen woning toe te passen. Feitelijk gaat het hier om een aanvulling op de eerder genoten toegepaste verhoogde vrijstelling. De aanvullende vrijstelling in 2020 bedraagt € 28.657.

Tip

Het begunstigde kind of zijn partner moet op het moment van de schenking voor de eigen woning tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

7. Dien vóór 1 maart 2021 aangifte schenkbelasting in

Heeft u in 2020 een of meer schenkingen ontvangen, waarover u schenkbelasting moet betalen? Dien dan uw aangifte schenkbelasting in vóór 1 maart 2021. U bent dan in ieder geval op tijd. Als u de eenmalige (bijzondere) verhoogde vrijstelling voor schenkbelasting wilt gebruiken zodat u per saldo niets betaalt, dient u eveneens tijdig uw aangifte in te dienen. Want in deze aangifte moet u verzoeken om toepassing van de eenmalige (bijzondere) verhoogde vrijstelling.

Als u later dan vier maanden na afloop van het kalenderjaar van schenking de aangifte schenkbelasting indient, gaat de aanslagtermijn pas de dag na de aangifte in. U moet in zo’n geval langer wachten voordat u zekerheid heeft.

Tip

U kunt de aangifte schenkbelasting zoeken en vinden op de website van de Belastingdienst. Of doe online aangifte schenkbelasting via ‘Mijn Belastingdienst’.

8. Koop alimentatieverplichting nog in 2020 af

In 2020 zijn betalingen aan partneralimentatie nog aftrekbaar tegen maximaal 46%. In 2021 is de partneralimentatie aftrekbaar tegen maximaal 43%. Deze ontwikkeling maakt het fiscaal aantrekkelijk om de alimentatieverplichting nog dit jaar af te kopen. Ook de afkoopsom is namelijk aftrekbaar.

9. Voeg giften zoveel mogelijk samen

Giften aan goede doelen kunnen aftrekbaar zijn van de belasting. Het goede doel moet dan een zogeheten algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn. Gewone giften zijn echter niet volledig aftrekbaar. Voor aftrek van giften geldt als voorwaarde onder meer dat de giften zijn betaald. Er is een bedrag dat niet aftrekbaar is, een drempel.

In 2020 is deze drempel € 60 of, als dat meer is, 1% van het gezamenlijke (drempel)inkomen. Als u alle giften in een jaar betaalt, heeft u slechts één keer te maken met een niet aftrekbaar bedrag. Het kan daarom verstandig zijn om giften zoveel mogelijk in één keer te betalen.

Let op!

Gewone giften hebben naast een drempelbedrag ook te maken met een maximaal aftrekbaar bedrag. Maximaal is als gift 10% van het gezamenlijke drempelinkomen aftrekbaar. Denk hieraan als u giften zoveel mogelijk in één jaar wilt betalen.

10. Doneer in 2020 aan culturele instelling

Als u dit jaar nog een schenking wilt doen aan een goed doel, overweeg dan eens een donatie aan een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Dat is fiscaal voordeliger dan een donatie aan een gewone ANBI. Een gift aan een culturele instelling levert u voor de inkomstenbelasting een aftrekpost op van 125% van het geschonken bedrag, in plaats van 100%. De extra aftrek van 25% is echter gemaximeerd op € 1.250.

Verder geldt evenals bij gewone giften een drempel van 1% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek, maar minimaal € 60. De maximale aftrek is van 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Daarnaast is van belang dat in 2021 het maximale effectieve percentage waartegen u de giften kunt aftrekken, daalt van 46% naar 43%!

Tip!

Als u een eigen bv heeft, kunt u via uw bv ook schenken aan een culturele instelling. Dat levert in de vennootschapsbelasting een extra aftrek op van 50% van het bedrag dat uw bv heeft geschonken aan culturele instellingen. Deze extra aftrek bedraagt maximaal € 2.500.

11. Zet uw gewone giften om in periodieke giften

Uw jaarlijkse giften aan een ANBI zijn alleen aftrekbaar als ze boven een drempel uitkomen. Voor 2020 is die drempel ten minste € 60 of, als dat hoger is, 1% van uw verzamelinkomen. Heeft u een fiscale partner, dan geldt 1% van het gezamenlijke verzamelinkomen. De aftrek van giften is bovendien gemaximeerd op 10% van het (gezamenlijke) verzamelinkomen.

Zijn uw giften aan goede doelen niet volledig aftrekbaar? Overweeg dan om giften om te zetten in periodieke giften. Hierbij legt u schriftelijk vast dat u gedurende vijf jaar een bepaald bedrag schenkt, tenzij u eerder komt te overlijden. U hoeft voor periodieke giften niet meer naar de notaris. Wel moet u dit bij de Belastingdienst melden. Hiervoor is een formulier beschikbaar. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar. Als u dit jaar uw gift nog omzet in een periodieke gift, profiteert u dit jaar nog van volledige aftrek.

12. Betaal uw alimentatie vóór de jaarwisseling

Een alimentatiebetaling aan uw ex-echtgenoot behoort tot de persoonsgebonden aftrek. In 2020 kunt u de alimentatie in aftrek brengen tegen maximaal 46%. In 2021 is de alimentatie nog maar aftrekbaar tegen hooguit 43%. Zorg er dus voor dat de alimentatie in 2020 valt. Dit betekent dat u uiterlijk op 31 december 2020 het alimentatiebedrag moet hebben overgemaakt.

Let op!
Een alimentatieverplichting is geen schuld die uw box 3-vermogen verlaagt.

13. Sluit nog dit jaar samenlevingscontract

Fiscaal partnerschap kan bepaalde voordelen bieden. Dit is onder meer het geval , als een van de partners zijn heffingvrij vermogen in box 3 niet volledig benut. Als u en uw partner nog niet elkaars fiscale partner bent, kunt u nog regelen dat u beiden voor heel 2020 als elkaars fiscale partner wordt aangemerkt. U moet dan op zijn minst ongehuwd samenwonen en per 1 januari 2020 op hetzelfde woonadres staan ingeschreven. Daarnaast moet een bepaalde situatie aan de orde zijn.

De situatie die u het makkelijkst op korte termijn kunt realiseren, is het afsluiten van een notarieel samenlevingscontract. Regel dit vóór 1 januari 2021 en voldoe aan de eerdergenoemde voorwaarden. Dan kunt u alsnog voor heel 2020 als fiscale partners worden aangemerkt.

Tip

Er zijn nog vijf andere situaties waarin men fiscaal partnerschap voor het hele jaar kan verkrijgen. Namelijk als uit uw relatie een kind is geboren, een van u beiden een kind van de ander heeft erkend, een van u beiden als partner van de ander is aangemerkt in een pensioenregeling, u samen met uw partner een eigen woning bezit of op uw woonadres een minderjarig kind van een van u beiden staat ingeschreven. In dat laatste geval moeten u en uw partner beiden meerderjarig zijn.

14. Voer periodieke verrekening 2020 uit

Echtgenoten die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd met in die voorwaarden een periodiek verrekenbeding, vergeten soms om deze verrekening ook echt uit te voeren. Als de verrekening achterwege is gebleven, zal bij het einde van het huwelijk door scheiding of overlijden (ook fiscaal) worden afgerekend alsof er gemeenschap van goederen was. Bent u ook getrouwd op huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding? Vergeet dan niet om deze afrekening ook over 2020 op te stellen.

Tip

Een periodiek verrekenbeding dat jarenlang niet is uitgevoerd, is te ‘repareren’ door de te verrekenen bedragen alsnog te berekenen en de uitkomst vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Vervolgens moet u het beding wel jaarlijks uitvoeren. Of u moet de huwelijkse voorwaarden op dit punt laten aanpassen.

15. Betaal nog dit jaar lijfrentepremie

Heeft u te maken met een pensioengat, overweeg dan om een lijfrente af te sluiten. De lijfrentepremies zijn binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. De aftrek van lijfrentepremie is in de eerste plaats beperkt tot de zogeheten jaarruimte. Daarnaast is de premie slechts aftrekbaar als u deze ook daadwerkelijk heeft betaald in het jaar waarin u de premie wilt aftrekken. Zorg er daarom voor dat u de lijfrentepremie uiterlijk 31 december 2020 heeft betaald.

Tip

Heeft u in de afgelopen vijf jaar lijfrentepremies betaald, maar bent u vergeten om deze op te geven in uw aangifte inkomstenbelasting? En staat de desbetreffende aanslag al onherroepelijk vast? Dan kunt u een verzoek om ambtshalve vermindering indienen bij de Belastingdienst. U moet dan in staat zijn te bewijzen dat u de betaalde premie niet heeft afgetrokken. Bijvoorbeeld door het overleggen van kopieën van uw aangiften en de aanslagen over de betreffende jaren. Om voor teruggave over 2015 in aanmerking te komen, moet u voor 1 januari 2021 verzoeken om een ambtshalve vermindering.

16. Koop in 2020 beleggingswoning

Vanaf 1 januari 2021 komt de aanschaf van een woning al snel onder het normale tarief van de overdrachtsbelasting te vallen. Voor 2021 bedraagt dat tarief 8%. Wie dus wil beleggen in een woning om die aan anderen te verhuren, moet overwegen om het pand nog dit jaar aan te schaffen. Nu vallen immers in principe alle woningen onder een tarief van 2%.

Dit maakt het fiscaal voordelig om nog dit jaar een beleggingswoning te kopen. Stel dat zo’n woning een aankoopprijs van € 500.000 heeft. Bij een aankoop in 2020 bedraagt de overdrachtsbelasting € 10.000. In 2021 moet de belegger € 40.000 aan overdrachtsbelasting betalen. De aanschaf in 2020 scheelt dus € 30.000 aan overdrachtsbelasting.

17. Koop vóór jaarwisseling vakantiewoning

Bent u van plan om een vakantiehuisje in Nederland te kopen? Wacht daar dan niet mee tot 2021. Als u namelijk dit jaar een vakantiehuisje koopt, bent u daar in principe 2% overdrachtsbelasting over verschuldigd. Vanaf 1 januari 2021 zullen alle woningen die niet uw hoofdverblijf vormen onder het normale tarief van de overdrachtsbelasting vallen. Dus ook woningen voor uw eigen gebruik! Het normale tarief van de overdrachtsbelasting stijgt ook nog eens van 6% naar 8%.

18. Verlaag uw spaargeld vóór 1 januari 2021

Op Prinsjesdag 2020 is een wetsvoorstel ingediend om box 3 per 1 januari 2021 aan te passen. De wijzigingen zijn echter nogal beperkt. Aan de ene kant stijgt het heffingvrij vermogen. Aan de andere kant vindt een aanscherping plaats van de grenzen in de rendementsschijven en stijgt de belasting van 30% naar 31%. Voor mensen met een klein vermogen zullen de wijzigingen gunstig zijn, maar wie veel vermogen heeft, gaat erop achteruit. Omdat de spaarrente nog steeds erg laag is, is box 3 misschien niet de meest gunstige box voor u.

U kunt daarom overwegen om vóór de peildatum van 1 januari 2021 uw spaargeld in te brengen in een nieuwe bv, in te brengen in een open fonds voor gemene rekening, te storten als informeel kapitaal of agio in uw bv of om te zetten in een vordering op uw bv (zogeheten terbeschikkingstellingsvordering).

Let op!

Aan de genoemde voorbeelden kleven wel nadelen en risico’s. Zo zijn er kosten verbonden aan de oprichting van een bv. Check wat voor u de beste optie is en of deze per saldo voordeliger is dan uw spaargeld in box 3 te laten staan.

19. Los kleine schulden zo snel mogelijk af

Het laten staan van kleine schulden is fiscaal nadelig, aangezien zij pas de heffingsgrondslag van box 3 verlagen voor zover zij een drempel van € 3.100 (bedrag 2020) per fiscaal partner overschrijden. Het is fiscaal voordeliger om deze schulden af te lossen. Zo zijn zij op de peildatum van 1 januari 2021 niet langer aanwezig, terwijl de box 3-heffing direct is verlaagd.

20. Doe nog in 2020 grote uitgaven

Is uw vermogen zo hoog dat u box 3-heffing moet betalen en bezit u genoeg spaargeld om eventuele uitgaven nog in 2020 te doen? Overweeg dan om grote privéaankopen die u eigenlijk in 2021 had willen doen, zoals de aanschaf van een nieuwe auto of nieuwe meubels, vóór 1 januari 2021 te doen. Zulke bezittingen behoren namelijk niet tot de grondslag voor de box 3-heffing, terwijl het spaargeld dat u voor de aankoop gebruikt dan op de peildatum van 1 januari 2021 ook niet meer meetelt voor de grondslag. Zo kunt u in box 3 flink wat belasting besparen!

21. Betaal belastingaanslagen vóór 2021

Belastingschulden kwalificeren niet als schulden voor box 3. Daarom is het raadzaam om een ontvangen belastingaanslag vóór 1 januari 2021 te betalen. Over de gelden waarmee u deze aanslag betaalt, hoeft u dan geen box 3-heffing te betalen.

Tip

De regel dat een openstaande belastingschuld niet als schuld meetelt in box 3 kent enkele uitzonderingen. U mag bijvoorbeeld de nog niet-betaalde erfbelasting wél als schuld aangeven in box 3.

22. Wacht met verkoop groene belegging

Wilt u de vrijstellingen in box 3 optimaal benutten? Vergeet dan niet de vrijstelling voor groene beleggingen. Deze beleggingen zijn namelijk vrijgesteld tot een maximum van € 59.477 (bedrag 2020) per persoon (€ 118.954 bij fiscale partners). Met de extra heffingskorting van 0,7% levert dit in box 3 een aardige belastingbesparing op.

Wilt u dit belastingvoordeel ook in 2021 benutten? Dan is het van belang dat u de groene fondsen op 1 januari 2021 (peildatum) in bezit heeft. Dus als u overweegt om deze fondsen van de hand te doen, houd deze dan in elk geval aan tot na 1 januari 2021.

Tip

Als u nog geen groene beleggingen heeft maar overweegt om uw geld groen te beleggen, doe dit dan zo mogelijk al vóór 1 januari 2021. In dat geval kunt u immers al in 2021 profiteren van de vrijstelling én de heffingskorting.

23. Dien vóór 1 november 2020 uw verzoek om een voorlopige aanslag in

Als u uw box 3-vermogen per 1 januari 2021 wilt drukken, dien dan vóór 1 november 2020 een verzoek om een voorlopige aanslag in. Als de Belastingdienst u vóór 1 januari 2021 een belastingaanslag oplegt die u direct betaalt, heeft u uw box 3-vermogen al verminderd. Maar zelfs in het geval dat de Belastingdienst pas na 31 december 2020 de aanslag vaststelt, kunt u uw belaste box 3-vermogen verlagen. U mag in deze situatie namelijk het na 31 december 2020 betaalde belastingbedrag aftrekken van het box 3-vermogen van 1 januari 2021. Hetzelfde geldt trouwens ook als u vóór 1 oktober een definitieve aangifte heeft ingediend.

Eigen woning

1. Stel aankoop eigen woning uit tot 2021

Wilt u binnen afzienbare tijd een woning kopen die uw hoofdverblijf zal worden? Dan is het misschien een goed idee om daarmee tot 1 januari 2021 te wachten. Vanaf die datum tot 1 januari 2026 is namelijk de verkrijging van een eigen woning vrijgesteld van . Tenminste, als u achttien jaar of ouder maar nog geen 35 jaar oud bent. U mag deze vrijstelling voor zogeheten jonge starters maar één keer toepassen.

U moet dan ook een verklaring opstellen waarin staat dat u de vrijstelling niet eerder heeft toegepast. U moet eveneens verklaren dat u de woning gaat gebruiken om zelf te bewonen. De vrijstelling geldt overigens niet voor de verkrijging van uitsluitend de economische eigendom van een woning en evenmin voor verkrijgingen in zogeheten vastgoedlichamen.

Tip!

Als u toch dit jaar uw eigen woning aanschaft, kunt u bij de latere verkrijging van een nieuwe eigen woning alsnog toepassen mits u nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

Let op!

Echtgenoten en andere partners willen nog wel eens een woning gezamenlijk aanschaffen. De voorwaarden voor de vrijstelling van gelden per koper. Het is dus mogelijk dat maar een van de partners aan de voorwaarden voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting voldoet!

2. Betaal hypotheekrente vooruit

Bereikt u in 2021 de AOW-leeftijd of valt u vanwege een andere reden in 2021 onder een lager belastingtarief ? Betaal dan in 2020 nog de hypotheekrente die betrekking heeft op de periode tot 1 juli 2021. U trekt deze rente dan tegen een hoger tarief af, zodat u minder belasting betaalt. Daarnaast is het zo dat het toptarief waartegen u de hypotheekrente kunt aftrekken in 2021 daalt van 46% naar 43%.

Let op!

Voor een langere periode vooruitbetalen is zinloos. Doet u dat toch, dan weigert de inspecteur de vooruitbetaalde rente als aftrekpost voor 2020.

Let op!

Betaalt u maar weinig hypotheekrente, dan kan het door de aftrek vanwege geen of geringe eigenwoningschuld mogelijk zijn dat u beter af zou zijn als u de betaalde hypotheekrente niet opgeeft. Helaas is dat geen optie, zo stelt het ministerie van Financiën: het opgeven van de betaalde eigenwoningrente is verplicht!

3. Verkoop eigen woning na 1 januari 2021

Wilt u binnenkort uw schuldenvrije woning verkopen zonder direct een nieuwe woning aan te kopen? Misschien is het beter daarmee te wachten tot in 2021. Bij een verkoop vóór 1 januari 2021 telt de ontvangen verkoopsom immers mee in de grondslag van de vermogensrendementsheffing van het jaar 2021 (peildatum 1 januari 2021). Als u de woning bijvoorbeeld op 5 januari 2021 verkoopt, valt de koopsom in 2021 niet in box 3.

4. Los hypotheek in 2020 af

Onder bepaalde omstandigheden is het (fiscaal) voordelig om uw eigenwoningschuld deels of volledig af te lossen. Stel bijvoorbeeld dat u nog een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek heeft met een vrij hoge rente, terwijl u tegelijkertijd beschikt over belast vermogen in box 3 dat u niet liquide hoeft te hebben. Als het rendement op dat vermogen lager is dan wat u netto aan hypotheekrente betaalt, is aflossen waarschijnlijk voordelig. Informeer bij uw bank hoeveel u boetevrij kunt aflossen. Meestal is dat maximaal 10% van het (openstaande) hypotheekbedrag per jaar. Als u vóór 1 januari 2021 aflost, behaalt u hierbij ook een box 3-voordeel.

Let op!

Als u in 2020 geen eigenwoningschuld heeft of een eigenwoningschuld die minder bedraagt dan het eigenwoningforfait, krijgt u een aftrek. Die aftrek was aanvankelijk het eigenwoningforfait of het positieve verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten eigen woning. Per saldo was het inkomen uit eigen woning dan nihil.

Sinds 2019 wordt die aftrek beperkt. In 2020 is daardoor 6,67% van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten eigen woning belast. In de komende jaren zal steeds 3,33% van het saldo als inkomen worden bijgeteld. In 2021 zal daardoor 10% van het positieve verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten belast zijn als inkomen uit werk en woning.

5. Overweeg een extra storting in uw kapitaalverzekering eigen woning

Heeft u in het verleden een aflossingsvrije eigenwoninglening gesloten en heeft u daarbij een kapitaalverzekering eigen woning (KEW)? Overweeg dan om nog voor het eind van 2020 een extra storting in de KEW te doen. U bespaart daarmee niet alleen belasting in box 3, maar u krijgt waarschijnlijk meer rendement dan de rente op uw spaarrekening. Voor de bancaire variant, een spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning geldt dit ook, al is met beleggen niet zeker of u daadwerkelijk een hoger rendement behaalt.

6. Ga nu schuld voor verbouwing aan

Wilt u uw eigen woning laten verbouwen? Als u de benodigde verplichtingen aangaat vóór 1 januari 2021, verlaagt u uw grondslag voor de heffing in box 3.

7. Stel verhuur eigen woning uit tot na 2020

Bent u van plan om uw eigen woning te verhuren? Stel dit dan uit tot na 1 januari 2021. Zodra u uw eigen woning voor langere tijd verhuurt, telt uw woning namelijk als een beleggingspand in plaats van een eigen woning. Het gevolg is dat de woning van box 1 overgaat naar box 3, waar zij meetelt voor de grondslag voor de box 3-heffing. Door even te wachten zorgt u ervoor dat de beleggingswoning pas een jaar later in box 3 valt.

Let op!

Als u maar een deel van uw eigen woning verhuurt, gaat in beginsel de kwalificatie van eigen woning niet verloren. U betaalt dan wel box 1-belasting over het eigenwoningforfait over het verhuurde deel en over 70% van de ontvangen huur. De betaalde hypotheekrente voor de woning blijft volledig aftrekbaar.