bedrijfsopvolgingsregeling

Update BOR: Kabinet kondigt nieuwe maatregelen aan

Door:
Charan Madhoeban
business meeting man and woman
Recent heeft minister Kaag van Financiën de Voorjaarsnota 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin schetst het kabinet een aantal hoofdlijnen van nader uit te werken ingrepen in de bedrijfsopvolgingsregelingen in de inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting (BOR).
Onderwerpen

Bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf

De sterke emotionele band en het loyaliteitsgevoel aan hun bedrijf zorgt ervoor dat eigenaren van een familiebedrijf bijna alle beschikbare tijd en geld aan hun onderneming besteden. Het is dan ook geen wonder dat bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf bijzonder complex is. 

 

Aanpak knelpunten BOR

Onder meer naar aanleiding van de evaluatie van de BOR door het Centraal Planbureau (CPB) heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd. Het kabinet wil met deze maatregelen de doelmatigheid en de uitvoerbaarheid van de BOR verbeteren. Daarnaast is het doel van het kabinet om zoveel mogelijk knelpunten voor ondernemers weg te nemen. 

Dit zijn de belangrijkste maatregelen:

Verlaging vrijstellingspercentage vanaf 2025

Het kabinet wil het vrijstellingspercentage van de BOR vanaf 2025 verlagen van 83% naar 70%, indien de going concern waarde van de onderneming meer dan € 1,5 miljoen euro bedraagt. Tot de genoemde € 1,5 miljoen geldt een vrijstelling van 100%.

Afschaffing 5% doelmatigheidsmarge in de BOR en doorschuifregeling aanmerkelijk belang (DSR)

De doelmatigheidsmarge houdt in dat beleggingsvermogen tot 5% van het ondernemingsvermogen wordt aangemerkt als (kwalificerend) ondernemingsvermogen. Het kabinet stelt voor om deze doelmatigheidsmarge per 2025 af te schaffen. 

Keuzevermogen kwalificeert voor mate van gebruik in de onderneming

Gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen kwalificeren alleen voor de BOR voor het gedeelte van het gebruik dat binnen de onderneming valt.

Beperking toegang tot de BOR

De maatregel houdt in dat niet langer elk aanmerkelijk belang in aanmerking komt voor de BOR. Alleen  reguliere aandelen met een belang van 5% die volledig meedelen in de winstgerechtigheid en de liquidatieopbrengst hebben toegang tot de BOR. Hierbij is het van belang dat de BOR blijft gelden voor preferente aandelen die in het kader van een gefaseerde bedrijfsopvolging zijn uitgegeven.

Aan derden verhuurd vastgoed kwalificeert niet voor de BOR

De BOR geldt alleen voor ondernemingsvermogen. In de praktijk discussiëren belastingplichtigen en fiscus veel over de vraag of aan derden verhuurd vastgoed kwalificeert als ondernemingsvermogen. In de Voorjaarsnota herhaalt Minister Kaag de maatregel uit de Miljoenennota dat aan derden verhuurd vastgoed per definitie beleggingsvermogen vormt.

Versoepeling van de bezits- en voorzettingseis 

Het kabinet versoepelt de bezitseis en voortzettingseis bij de BOR. Ondernemers lopen er in de praktijk tegenaan dat de bezits- en voortzettingseis niet aansluiten bij de dynamiek van de ondernemingsuitoefening, zoals bij wijzigingen van activiteiten of herstructurering van de concernstructuur. Daarnaast blijkt de dienstbetrekkingseis onvoldoende effectief, aangezien deze eis niet alle reële bedrijfsopvolgingen faciliteert. Om die reden schaft het kabinet de dienstbetrekkingseis af. 

Aanpak constructies BOR

Daarnaast onderzoekt het kabinet ook hoe zij misbruik van de BOR tegengaan.Hierbij gaat het bijvoorbeeld om personen die hun grote vermogen omzetten in ondernemingsvermogen, terwijl er – bijvoorbeeld vanwege de hoge leeftijd – geen sprake is van een reële bedrijfsoverdracht. 

Het Kabinet verwacht eind juni de Tweede Kamer nader te informeren. 

Actie 

Zoals het er nu naar uitziet, zal de bedrijfsopvolgingsregelingen in de inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting op korte termijn daadwerkelijk worden versoberd. Beoordeel daarom nu of u een geplande of al lopende bedrijfsopvolging kunt versnellen. 

 

[1] Voorjaarsnota 2023, Ministerie van Financiën, 36 350, 28 april 2023.

smiling businessman talking to senior businesswoman
Update BOR: Kabinet gaat mogelijke aanpassingen verder onderzoeken
Lees dit artikel
Initiatiefwetsvoorstel aanpassing box 2 en BOR
Initiatiefwetsvoorstel aanpassing box 2 en BOR
Lees dit artikel