Impact House voerde een analyse uit, op basis van klimaat- en overstromingsmodellen, ecologisch-economische modellen en sociaalwetenschappelijke methoden, om de gevolgen van klimaatverandering voor het eiland Bonaire in kaart te brengen. 

Het onderzoek onderscheid zich in vier deelonderzoeken: het inschatten van de biofysische impact, het modelleren van de economische impact, het in kaart brengen van sociaal-culturele impact en het verkennen van mogelijke adaptiemogelijkheden.

Biofysische impact

Al in 2050 zal door zeespiegelstijging delen van de laaggelegen natuurgebieden van de saliñas, Lac Bay en Klein Bonaire permanent onder water komen te staan. Het overstroomde oppervlak zal in 2150 verder toegenomen zijn. Het verlies van koraalriffen als natuurlijke buffer zal deze effecten versterken.

Economische impact

De economische impact van klimaatverandering zal zich op twee manieren uiten: door middel van de schadekosten van de overstromingen en door het negatieve effect op het toerisme. In 2050 veroorzaken stormen en overstromingen naar verwachting 317 miljoen dollar aan schade. Daarnaast leidt het afnemen van koraalriffen tot minder duikplekken. Dit zorgt waarschijnlijke voor een afname van meer dan 100 duizend bezoekers aan Bonaire.

Sociaal-culturele impact

De klimaatverandering leidt naar verwachting ook tot zowel ernstig verlies van cultureel erfgoed, als impact op de gezondheid. Locaties met een culturele betekenis voor Bonairianen komen onder water te staan, zoals de slavenhutten en het huis aan de Boca Slagbaai. Daarnaast is de verwachting dat de klimaatverandering de gezondheid van de Bonairianen beïnvloed.

Adaptiemogelijkheden

Mogelijke strategieën tegen de klimaatverandering op Bonaire bevatten op natuur gebaseerde oplossingen, zoals het behoud van koraalriffen en het herstel van kustvegetatie. Deze oplossingen dragen bij aan het voorkomen van overstromingen.

De studie concludeert dat, hoewel de klimaatverandering onmiddellijke actie vereist, de besluitvormers zich ook moeten richten op de langere termijn, zoals op 2150 en daarna, aangezien de effecten van klimaatverandering in de loop van de tijd aanzienlijk zullen verergeren.

Meer informatie over dit onderzoek