Bouw en vastgoed

Aandacht voor geïntegreerde contracten

ContributorName(contributor, true)
Door:
architecture construction worker and men with tab
De afgelopen jaren is er het nodige veranderd in de relatie tussen partijen in de bouw- en infrastructuurketen. Wij zien daarbij dat opdrachtgevers steeds meer verantwoordelijkheid, maar ook aansprakelijkheid bij de aannemer leggen. Dit is in de vorm van geïntegreerde contracten. Contracten die voor aannemers de nodige risico’s met zich meebrengen. Aandacht is dan ook geboden!
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Wat is een geïntegreerd contract? 

Geïntegreerde contracten zijn overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij twee of meer fasen van het bouwproces onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer vallen. Het betreffen veelal DBFM(O)-contracten. DBFM(O) staat voor Design, Build, Finance, Maintain en, eventueel, Operate. Bij DBFM(O)-contracten betaalt de opdrachtgever tussen de  vijftien en dertig jaar lang een gebruiks- of beschikbaarheidsvergoeding voor een dienst, bijvoorbeeld een beschikbare weg of gebouw. Daarnaast is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en eventueel ook nog het beheer en de exploitatie. 

Welke risico’s zijn te onderkennen? 

Risico’s die van toepassing zijn op DBFM (O) contracten zijn: 

 • Financiële risico’s. 
 • Politieke risico’s.  
 • Wet- en regelgeving. 
 • Risico’s die betrekking hebben op de techniek en kosten van het ontwerp, de bouw en het onderhoud. 
 • Risico’s van het (tijdig) verkrijgen vergunningen en toestemmingen.  
 • Omgevingsrisico’s. 
 • Organisatorische risico’s. 

Projectmanagement essentieel 

De met bovenstaande contracten samenhangende risico’s stellen eisen aan risicomanagement. Daarbij hoeft de opdrachtgever niet altijd diepingrijpende maatregelen door te voeren. Vaak maken simpele zaken al een groot verschil.  Een voorbeeld biedt het managen van projecten, als onderdeel van het risicomanagement. De volgende zaken kunnen daarbij van belang zijn:  

 • Duidelijke afspraken: maak duidelijke afspraken over zaken als de prijs, de facturering, de betalingstermijn, tijdige betaling, risico’s, het omgaan met tegenvallers en calamiteiten. 
 • Wees terughoudend met het aannemen van projecten met uitsluitend vaste prijzen en oplevertermijnen, zonder enige mogelijkheid van een redelijke uitloop. 
 • Werk, wanneer het project eenmaal loopt, in overzichtelijke uitvoeringsperioden toe naar mijlpalen. Start pas een volgende fase wanneer vaststaat dat de vorige fase volledig is afgerond en er geen onopgeloste problemen blijven liggen. 
 • Evalueer de resultaten als het project is afgerond. 

Mogelijke gevolgen voor de jaarrekening 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van de baten en lasten.  

De met de geïntegreerde contracten samenhangende schattingen zijn met meer onzekerheid omgeven. Bij een DC (Design and Construct) contract neemt de aannemer het ontwerprisico voor zijn rekening. Bij DBMO (Design, Build, Maintain, Operate) contracten komt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en exploitatie hierbij.

Bij het uitwerken van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp is het mogelijk dat er aanzienlijke afwijkingen van het voorlopig ontwerp blijken, hetgeen leidt tot positieve of negatieve bijstelling van de initiële prognose. Daarnaast kennen projecten tijdens de uitvoeringsfase tal van kansen en risico’s. Dit zijn bijvoorbeeld meer werk, claims en onvoorziene omstandigheden die mogelijk voor rekening van de aannemer komen. 

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

Wij helpen u graag met de meest uiteenlopende vraagstukken. Of het nu gaat om de met opdrachtgevers overeengekomen contractvoorwaarden, de wijze van projectbeheersing of de gevolgen voor uw jaarrekening. Het team van Real Estate en Construction staat voor u klaar. 

Neem contact op met één van onze specialisten