Forensic

Nieuwe wet bescherming klokkenluiders: wat betekent dit voor u?

ContributorName(contributor, true)
Door:
insight featured image
Het zat er al een tijdje aan te komen, maar op 24 januari 2023 was het dan zo ver: de Wet bescherming klokkenluiders is aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet is ter vervanging van de bestaande Wet huis voor klokkenluiders uit 2016 en is gebaseerd op de European Directive for Whistleblower Protection uit 2019. Deze “Directive” is uitgebreider dan de bestaande Nederlandse wetgeving, waardoor ook de Nederlandse wet aangepast moest worden. Waar moet u als ondernemer rekening mee houden? Waar moet u aan voldoen? En hoe kunt u dit voor uzelf overzichtelijk houden?
Onderwerpen

Whitepaper

De kracht van speaking up

Werken in een omgeving waar zowel het melden als de melder veilig zijn. Wat is daarvoor nodig? Waarom zijn melders belangrijk voor uw organisatie? En welke stappen moet u volgen om te komen tot een passende en effectieve meldprocedure?

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Bedrijven met meer dan 50 werknemers moesten onder de Wet huis voor klokkenluiders al een klokkenluidersregeling hebben waar ook inhoudelijk eisen aan werden gesteld. In de Wet bescherming klokkenluiders zijn er een aantal belangrijke elementen toegevoegd waardoor al bestaande klokkenluidersregelingen vaak niet meer voldoen. Wat zijn de meest cruciale wijzigingen voor u als ondernemer?

De definitie van werknemer

Wat precies een werknemer is, is in de nieuwe wet aangepast. De definitie van werknemer is “degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht dan wel degene die anderszins in een ondergeschiktheidsrelatie tegen een vergoeding arbeid verricht”. Dit houdt in dat niet alles mensen in loondienst als werknemers worden gezien. Ook onderaannemers, betaalde stagiairs, uitzendkrachten en ZZP’ers moeten nu meegeteld worden binnen dit criterium. Deze mensen tellen hierdoor mee als gekeken wordt naar de drempelbepaling van 50 werknemers. Het gaat om het aantal werkzame personen en niet om het aantal FTE in de organisatie.

Aangewezen onafhankelijke functionaris

In de nieuwe wet wordt expliciet vereist dat werknemers een melding kunnen maken bij een aangewezen onafhankelijke functionaris. Het aanwijzen van een functionaris was al onderdeel van de wet. Wat veranderd is, is dat deze functionaris nu ook onafhankelijk moet zijn. Regelmatig wordt in de klokkenluidersregeling het hoofd van HR, de directie, de CFO of de compliance officer als meldpunt genoemd. Ook zien we in regelingen dat meldingen gedaan kunnen worden bij oud-bestuurders of mensen die in het verleden gelieerd waren aan de organisatie. Concrete eisen aan de onafhankelijke functionaris zullen nog via een Algemene maatregel van bestuur worden uitgedragen, maar de hiervoor genoemde voorbeelden zullen waarschijnlijk niet meer als “onafhankelijk” worden gezien.

Anoniem melden

In veel landen om ons heen was het al een verplichting. Met deze nieuwe wet zal Nederland moeten volgen; de wet stelt het verplicht om een mogelijkheid te geven tot anoniem melden. Tot deze wet was in Nederland alleen vertrouwelijke behandeling op verzoek verplicht. Door deze wijzigingen zullen vele meldkanalen anders ingericht moeten worden. Een organisatie kan niet langer volstaan met het beschikbaar stellen van een e-mailadres waar een melding van misstanden gedaan kan worden. Via een e-mail kan anonimiteit namelijk niet gewaarborgd worden. Het extern beleggen van dit e-mailadres is ook niet de oplossing. De melder moet ook voor de onafhankelijke functionaris anoniem kunnen blijven. E-mailadressen, telefoonnummers en afspraken in persoon kunnen allemaal herleid worden naar individuen. Zelfs brieven kunnen door een bepaald handschrift herkend worden.

Bijhouden van meldingen in een daarvoor ingericht register

De registratie van meldingen moet op basis van de nieuwe wet vastgelegd worden in een specifiek daarvoor ingericht register. Dit met in achtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze informatie mag niet langer dan noodzakelijk opgeslagen worden. Dit is een vereiste die werkgevers dwingt om na te denken welke gegevens opgeslagen worden, waar en voor hoelang. Het bijhouden van meldingen in een Excel-bestand zal hoogstwaarschijnlijk niet als ‘ingericht register’ gaan gelden. Voor nadere eisen zullen we moeten wachten om de Algemene maatregel van bestuur die nog zal volgen.

Beschermingsmaatregelen tegen benadeling

Bescherming tegen benadeling is altijd onderdeel geweest van de wet. In de nieuwe wet is benadeling verondersteld als deze plaatsvindt tijdens of na de behandeling van een melding. Hierdoor komt de bewijslast bij de werkgever te liggen en is de melder beter beschermd dan in het verleden. De definitie van benadeling die de wet geeft is concreet uitgewerkt en omvat naast ontslag en demotie onder andere ook: intimidatie, pesterijen, overplaatsing, onthouden van bevordering, negatieve beoordeling, smaad en laster.

Mogelijkheid om direct extern te melden

Onder de nieuwe wet krijgen klokkenluiders de gelegenheid om direct een melding te doen bij een daarvoor aangewezen en bevoegde autoriteit buiten de organisatie. In de wet is ook de verplichting opgenomen om werknemers van deze mogelijkheid op de hoogte te brengen. Een aangewezen bevoegde autoriteit is veelal de toezichthouder van een bepaalde branche. Onder de oude wet was de melder nog verplicht eerst het interne traject te doorlopen. Het ontbreken van een goed intern meldkanaal kan klokkenluiders ertoe zetten om meteen buiten de organisatie te melden.

Waar kan Grant Thornton u bij helpen?

Vanuit Grant Thornton Forensic & Integrity Services bieden wij een integrale aanpak:

  • Implementatie en advies: Samen met onze collega’s van de afdeling Legal Services zorgen wij ervoor dat uw klokkenluidersregeling voldoet aan de nieuwe wetgeving;
  • Technisch platform: Wij bieden een klokkenluidersplatform aan die de melder de mogelijkheid geeft om anoniem te melden én in contact te blijven over de opvolging van de melding. Dit platform fungeert tegelijkertijd ook als register waarin alle meldingen bijgehouden worden. Hierdoor kun je als organisatie ook aantonen dat alle opvolgingstermijnen zijn behaald.
  • Case Management: Wij treden op als onafhankelijke functionaris die klokkenluidersmeldingen analyseert en volgens de juiste procedures laat onderzoeken door mensen in de organisatie of door één van onze specialisten;
  • Onderzoek: Wij verrichten onderzoek naar meldingen waarvan de ernst zodanig is dat een extern onderzoek vereist is;

Naast bovenstaande bieden wij deze dienstverlening ook aan als onderdeel van onze overkoepelende integriteitsdienstverlening. Hierbij kijken wij verder dan alleen de klokkenluidersregeling. We kijken naar het meldklimaat, de ‘tone at the top’, gedragscodes en naleving hiervan, communicatie en interne beheersing op integriteitsgevoelige gebieden.

Meer weten over deze nieuwe wet? Of benieuwd of uw organisatie voldoet aan alle (nieuwe) eisen?

Neem contact op met een van onze experts