EIA

Wijzigingen EIA en energiebelastingen vanaf 2024

Door:
Johan Loo,
Timothy Majoor
insight featured image
Op Prinsjesdag kondigde het kabinet een aantal wijzigingen aan op het gebied van de Energie-investeringsaftrek (EIA) en energiebelastingen. Met welke wijzigingen moet u vanaf 2024 rekening houden? We zetten ze voor u op een rij.
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Verlaging van de Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeert uw onderneming in energiezuinige activa en technologieën? Houd dan vanaf 2024 rekening met deze twee wijzigingen in de Energie-investeringsaftrek (EIA): 

 1. Verlaging aftrekpercentage 
  Vanaf het boekjaar 2024 geldt een verlaging van het aftrekpercentage. U kunt dan nog maar 40 procent (in plaats van 45,5 procent) van uw investeringskosten aftrekken van uw belastbare winst.
 2. Verlenging EIA 
  De ‘horizonbepaling’ (einddatum) voor de EIA is verlengd tot 1 januari 2029. Deze verlenging geldt ook voor de VAMIL en MIA.

Onder welke voorwaarden mag u de EIA toepassen?

De EIA is een fiscale aftrekregeling en biedt u directe financiële voordelen bij investeringen in energiebesparende activa en duurzame energie. Uw investeringen moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Uw investering moet minimaal 2.500 euro per activum bedragen.
 • U mag het activum niet al eerder hebben gebruikt.
 • Het activum moet vermeld staan op de energielijst van de RVO
  Activa die niet op de energielijst staan en toch energie of fossiele brandstoffen besparen en aan bepaalde besparingseisen voldoen, kunnen ook in aanmerking komen voor de EIA. U mag niet én de EIA én de milieu-investeringsaftrek op één investering toepassen.
 • Kosten van een energie-audit kunt u onder bepaalde voorwaarden ook opnemen.

Wijzigingen in energiebelasting

Om energie-efficiëntie en duurzaamheid te bevorderen, zijn een aantal wijzigingen in de energiebelasting aangekondigd voor bedrijven en specifieke sectoren. Deze belastingen verhogen de kosten van uw energieverbruik en moeten u motiveren minder energie te verbruiken. We geven een overzicht van de belangrijkste updates.

Glastuinbouw: afschaffing verlaagde tarief en vrijstelling

Het plan is om het verlaagde tarief voor de glastuinbouw af te schaffen en om de vrijstelling in de energiebelasting voor het gebruik van aardgas bij elektriciteitsopwekking te beperken. Deze verlaagde tarieven worden tussen 2025 en 2030 geleidelijk afgebouwd. Dit ondersteunt de energietransitie én levert de staatskas meer geld op.

Let op!
De Europese Commissie moet de geleidelijke afbouw van de verlaagde gastarieven nog goedkeuren. Gebeurt dit niet, dan schaft het kabinet de verlaagde tarieven per 2025 direct af! 
Het kabinet schaft ook de vrijstelling in de energiebelasting voor metallurgische en mineralogische processen af. Ook dit moet de glastuinbouw en industrie extra stimuleren duurzamer te ondernemen.

Glastuinbouw: invoeren CO2-heffing 

Naast de aanpassingen in de energiebelasting stelt de overheid voor om vanaf 2025 een CO2-heffing in te voeren voor de glastuinbouwsector. Hiermee hoopt de overheid het aangescherpte restemissiedoel van 4,3 miljoen ton in 2030 te waarborgen.

Beperking vrijstelling elektriciteitsopwekking

Vanaf 2025 beperkt de overheid stapsgewijs de vrijstelling voor energiebelasting voor het gebruik van aardgas en elektriciteit ten behoeve van het opwekken van elektriciteit en schaft de vrijstelling voor elektriciteit deels af. Om te voorkomen dat exploitanten van middelgrote installaties hierdoor verplicht belastingplichtig zijn, geldt voor hen een afwijkende behandeling.

Opsplitsing van de eerste schijf 

Vanaf 1 januari 2024 zijn de eerste schijven voor gas en elektriciteit in de energiebelasting opgesplitst. Momenteel loopt de eerste gasschijf van 0 tot 170.000 m3.

Het amendement stelt de grens tussen de nieuwe eerste en nieuwe tweede schijf op 1.200 m3. De overheid stelt voor om deze grens aan te passen naar 1.000 m3. Dit geeft veel huishoudens financieel voordeel en moedigt aan het gasverbruik te verminderen. Op dit moment verandert de overheid de tarieven van de schijven niet. De nieuwe eerste en tweede schijf zijn op 1 januari 2024 dus nog gelijk en er geldt effectief één tarief tot een verbruik van 170.000 m3.

Bereid u goed voor op deze wijzigingen!

Deze nieuwe maatregelen in de energiebelasting raken voornamelijk specifieke sectoren. Bereid u hier daarom goed op voor! Onze specialisten staan klaar om u hierbij te adviseren.

Neem contact op met één van onze specialisten