CBAM

CBAM is in werking getreden: ga aan de slag met uw verplichtingen

Marco Visser
Door:
Een vrouw wacht tot haar elektrische auto geladen is. Ze vermaakt haarzelf op haar mobiel.
De Europese Commissie introduceerde het ‘Fit for 55-pakket’: een klimaatneutrale EU per 2050 en 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 (ten opzichte van 1990). Een onderdeel hiervan is het emissierechtensysteem voor geïmporteerde goederen die mogelijk schadelijk zijn voor het milieu: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Zo kan de EU (op termijn) emissierechten heffen op goederen met een negatieve CO2-impact op het klimaat die u importeert in de EU. In het belastingplan 2023 is een wetsvoorstel opgenomen om deze EU-regelgeving om te zetten in Nederlandse wetgeving.
Onderwerpen

Wat is CBAM?

Met CBAM wil de EU de invoer van bepaalde milieuonvriendelijk geproduceerde goederen beperken. U kunt deze goederen nu nog zonder consequenties importeren in de EU. Door het heffen van emissierechten op deze goederen creëert de Europese Commissie een gelijk speelveld tussen ingevoerde goederen in de EU en in de EU geproduceerde goederen.

Op welke goederen is de CBAM van toepassing?

CBAM is van toepassing op de volgende productgroepen:

 • cement
 • aluminium
 • meststoffen
 • productie van elektrische energie
 • ijzer en staal

Het gaat niet alleen om de grondstoffen. Ook een aantal halffabricaten zijn aangewezen op basis van hun goederencode. Er is dus een grote kans dat ook u te maken krijgt met de CBAM!

Wat betekent de CBAM voor u?

CBAM leidt tot administratieve en (op termijn) financiële verplichtingen.

Uw administratieve verplichtingen bestaan uit:

 • Aanstellen van een geautoriseerde aangever bij invoer.
 • Gevalideerde rapportage waarin u de CO2-emissies vastlegt.
 • Kwartaal CBAM-aangifte waarin u de goederen en hun CO2-afdruk rapporteert.

De financiële gevolgen (vanaf 2026) zijn:

 • Verplichte aankoop CBAM-certificaten (één per ton CO2-uitstoot die besloten ligt in het ingevoerde product). De prijs van een certificaat is gekoppeld aan de beurswaarde van de certificaten in het ETS (emissie transactie systeem).
 • Na de (administratieve) aanloopfase moet uw geautoriseerde aangever namens uw organisatie CBAM-certificaten aankopen.
 • De directe uitstoot bij het productieproces van de geïmporteerde goederen bepaalt het aantal benodigde CBAM-certificaten. Hiervoor heeft u gegevens nodig over de uitstoot bij de niet in de EU gevestigde producent. Zijn deze cijfers niet beschikbaar, dan zijn er alternatieve manieren om de hoeveelheid CO2 die in het buitenland is verbruikt door de producent vast te stellen. Deze gegevens moet een onafhankelijke derde ter plaatse certificeren.
 • Zijn de goederen ingevoerd, dan verzorgt de geautoriseerde aangever de CBAM-invoerformaliteiten. De geautoriseerde aangever verzamelt emissiedata van de leverancier, de Europese Commissie, of wanneer deze ontbreekt, op basis van benchmarks.
 • De geautoriseerde aangever verstrekt de inlichtingen op periodieke basis aan de Nederlandse emissie autoriteit

Wanneer krijgt u met de CBAM te maken?

De introductie van CBAM vindt op een korte termijn plaats. Wij merken hierbij op dat het EU-voorstel voor de regelgeving nog niet definitief is. De commissie, het Europees parlement en de raad onderhandelen nog over de definitieve tekst. Daardoor kan het Nederlandse wetsontwerp nog worden aangepast

Voor nu staat daarin vermeld dat u tot 2026 alleen administratieve verplichtingen heeft: de geautoriseerde aangever moet binnen een maand na afloop van elk kwartaal een aangifte indienen.

Vanaf 2026 moet u de certificaten echt inkopen en krijgt u een boete als u niet voldoet aan de CBAM-vereisten.

Wacht niet en bereid u alvast goed voor!

De verstrekking van administratieve gegevens heeft misschien een grote impact op uw supply chain en uw administratie. Ga daarom op tijd na of uw supply chain partners en de goederen die zij u van buiten de EU leveren onder CBAM vallen en wat dit betekent voor uw administratie. Zo bent u goed voorbereid op de eventuele gevolgen van CBAM.

Neem contact op bij vragen

Heeft u hulp nodig om de impact van CBAM te bepalen op uw onderneming of heeft u hier andere vragen over? Bel of mail ons gerust. Wij helpen u graag.