giftenaftrek

Einde giftenaftrek vennootschapsbelasting?

Door:
Joel Verbaken,
Sharon van Vuren
focused female in glasses counting expenses on calculator
Recent gaf Staatssecretaris van Financiën Van Rij in een Kamerbrief aan dat hij de fiscale behandeling van giften door een vennootschap aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wil vereenvoudigen. Wat betekent dit voor de giftenaftrek?
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Huidige giftenaftrek 

Zakelijke giften 

Vennootschappen mogen in principe alle zakelijke kosten aftrekken van de winst. Steunt de vennootschap goede doelen door middel van reclame of sponsoring en heeft het bedrijf hier een zakelijk belang? Dan vormen ook deze uitgaven zakelijke aftrekbare kosten.  

Niet-zakelijke giften 

Niet-zakelijke kosten zijn in principe niet aftrekbaar en de Belastingdienst merkt deze kosten aan als een verkapte winstuitdeling aan de aandeelhouder. De Belastingdienst belast deze kosten met dividendbelasting en inkomstenbelasting in box 2 (in het geval sprake is van een aanmerkelijk belang). Daaronder vallen ook uitgaven aan goede doelen waarbij de vennootschap geen zakelijk belang heeft.  

Giftenaftrekregeling 

Om financiële steun aan goede doelen te stimuleren, is voor niet-zakelijke giften een wettelijke uitzondering opgenomen in de vorm van giftenaftrek. Doet een vennootschap een gift aan een (eigen opgerichte) ANBI en/of steunstichtingen (SBBI)? In dat geval mag de vennootschap de kosten tot ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000 aftrekken. Bij een gift aan een culturele ANBI, verhoogt de Belastingdienst  de aftrek met 50% van het bedrag van de giften, met een maximum van € 2.500. In 2016 bevestigde de Staatssecretaris dat tot dit maximum geen sprake is van een verkapte winstuitdeling aan de aandeelhouder.  

Indien de giften dat maximum wel overstijgen, zijn de giften niet aftrekbaar bij de vennootschap. In dat geval spreken we van een verkapte winstuitdeling. Doordat de gift vervolgens drukt op het inkomen van de aandeelhouder, is het mogelijk dat de gift in privé, onder voorwaarden, in aanmerking komt voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting. Let hierbij wel op de beperking van de periodieke giftenaftrek tot € 250.000, die per 2023 is ingevoerd. 

Wijziging regeling giftenaftrek? 

De staatssecretaris onderzocht of het mogelijk is om wettelijk te regelen dat een niet-zakelijke gift aan een ANBI of SBBI geen verkapte winstuitdeling van de vennootschap aan de aandeelhouder is. Dit leidt dan niet tot heffing van inkomstenbelasting en dividendbelasting. Ook is onderzocht of het mogelijk is om de giftenaftrekregeling in de vennootschapsbelasting te laten vervallen. Een niet-zakelijke gift is dan niet langer aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.  

Een gift door een vennootschap aan een ANBI blijft vrij van schenkbelasting als de gift aan de voorwaarden voldoet. 

De denkrichting van de Staatssecretaris heeft geen invloed op de fiscale behandeling van zakelijke uitgaves door de vennootschap. Uitgaven door de vennootschap aan goede doelen steunt door middel van sponsoring, reclame of in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze uitgaven blijven aftrekbaar.   

Wat zijn de volgende stappen voor de giftenaftrek? 

Gelet op het maatschappelijk belang van giften, is de Staatssecretaris voornemens deze zomer de denkrichting nader uit te werken en op Prinsjesdag 2023 hierop terug te komen. Het is afwachten of het demissionair kabinet hier ook daadwerkelijk invulling aan gaat geven. 

Contact 

Wilt u weten hoe deze maatregel voor u en uw vennootschap uitwerkt? Of wilt u met ons overleggen hoe u de giftenaftrek in uw situatie optimaliseert of hoe u het beste invulling geeft aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen?  

Neem contact op met een van onze estate planning specialisten