Transport & logistiek

CSRD verplicht grote rederijen tot duurzaamheidsrapportage

Door:
Dario Jongerius
smiling man and women looking at paper in office.
Vanaf 2024/2025 moet een grote groep bedrijven verplicht gaan rapporteren over duurzaamheidsbeleid en prestaties. In november 2022 heeft de Europese Commissie het voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) geaccordeerd. Deze regelgeving verplicht bedrijven te rapporteren over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten. Ook verplicht bedrijven om deze informatie te laten toetsen door een accountant.
Onderwerpen

De richtlijn heeft als doel de kwaliteit van informatie en transparantie over milieu- en sociale impact van bedrijven te vergroten, en zo de transitie naar een duurzame economie in lijn met het Parijse klimaatakkoord te ondersteunen. Voor veel bedrijven betekent dit dat zij snel aan de slag moeten om in 2024/2025 klaar te zijn en te voldoen aan deze verplichting. Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Voor wie geldt de CSRD?

De CSRD is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Deze NFRD kwam in 2018 van kracht en schrijft voor dat bedrijven van openbaar belang (zoals banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven) met meer dan 500 werknemers rapporteren over hoe zij omgaan met zaken als milieuvervuiling, maatschappelijke verantwoordelijkheid, mensenrechten en diversiteit.

Met de CSRD wordt de scope van bedrijven die moeten rapporteren aanzienlijk verruimd, waardoor deze verplichting bijvoorbeeld ook kan ontstaan voor grote rederijen. Deze verplichting geldt namelijk voor alle beursgenoteerde bedrijven, en daarnaast voor bedrijven die aan 2 van de volgende 3 criteria voldoen:

 • Meer dan 250 medewerkers.
 • Meer dan 40 miljoen omzet.
 • Meer dan 20 miljoen op de balans.

Met de CSRD gaat de verplichting om te rapporteren over duurzaamheidsprestaties voor ongeveer 50.000 bedrijven in Europa gelden.

Tijdslijn

Het voorstel voor de CSRD is eind vorig jaar formeel aangenomen in Europa. De tijdslijn is iets  opgeschoven. Waar de CSRD eerst vanaf 2023 zou gaan gelden, worden nu de volgende tijdslijnen gehanteerd:

 • NFRD doelgroep: vanaf 2024
 • CSRD doelgroep: vanaf 2025
 • Beursgenoteerd mkb: vanaf 2026

Welke verplichtingen gelden onder de CSRD?

Naast dat meer bedrijven moeten rapporteren, komen er ook aanvullende rapportagevereisten onder de CSRD. Het format en bepaalde criteria voor verslaglegging zijn nog in ontwikkeling. In ieder geval moet de verslaglegging de volgende componenten bevatten:

 • Gegevens op basis van dubbele materialiteitsprincipe: 
  1.  Welke materiële duurzaamheidsontwikkelingen leiden tot mogelijke risico’s voor het bedrijf;Bijvoorbeeld in vorm van grondstoffen, schaarste of productieverstoringen door extreme weersomstandigheden, maar ook transitierisico’s zoals klimaatzaken). 
  2.  Welke materiele impact heeft het bedrijf op mensen en milieu; zoals biodiversiteitsverlies of mensenrechtenschendingen in de keten.
 • Informatie over langetermijndoelstellingen van het bedrijf wat betreft duurzaamheid en voortgang ten aanzien van die doelstellingen,in tegenstelling tot slechts de resultaten in een bepaald jaar.
 • Naast objectieve cijfers over milieu, ook informatie over immateriële zaken (intangibles) als sociaal kapitaal.
 • Koppeling van rapportage in lijn met andere recente Europese regelgeving: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en EU Taxonomy.

Hoe bereidt u zich voor?

Hoewel de eerste rapportage verplichting onder de CSRD geldt vanaf 2024/2025, moeten veel bedrijven in aanloop daarnaartoe al werk maken van het opstellen of updaten van hun duurzaamheidsstrategie. Deze strategie ligt  ten grondslag aan de rapportage. Daarnaast moeten bedrijven werk maken van hett inrichten van processen en systemen voor dataverzameling op duurzaamheidsindicatoren en het borgen van de kwaliteit van die data.


Wilt u meer weten over de CSRD, wat die voor uw bedrijf betekent, en hoe u zich hierop kunt voorbereiden?

Neem contact op met onze specialisten