Pillar 2

Pillar 2 en de tonnageregeling: let op mogelijke aanvullende belasting!

Door:
Mirjam Zeldenrust
scenic view giant cargo container ship loading
Vanaf 2024 geldt in Nederland een nieuwe wet voor een wereldwijd minimum winstbelastingtarief voor internationaal opererende ondernemingen: de Wet minimumbelasting 2024 (Pillar 2). Het doel van de wet is om tariefverschillen tussen landen te neutraliseren en het voorkomen van belastingontwijking en -concurrentie. Welke gevolgen hebben deze nieuwe regels voor uw (zeescheepvaart)onderneming en wat als u ook gebruikmaakt van de tonnageregeling?
Onderwerpen

Valt uw onderneming ook onder Pillar 2? 

Heeft uw onderneming een geconsolideerde groepsomzet van minimaal 750 miljoen euro? Dan valt u binnen de scope van Pillar 2. Dit betekent dat zelfs relatief kleine Nederlandse ondernemingen, die deel uitmaken van een multinationale groep, te maken krijgen met deze wetgeving. Overheidsinstanties, pensioenfondsen, vastgoed (investerings)lichamen en zeescheepvaartondernemingen zijn onder voorwaarden uitgezonderd.  

Hoe werkt Pillar 2? 

De nieuwe Pillar 2-regelgeving zorgt ervoor dat winsten van multinationale groepen in elk land ten minste belast zijn tegen een effectief tarief van 15 procent. Het gaat dus om de belastingdruk per land/jurisdictie en niet om de totale belastingdruk van de groep. Valt het effectieve tarief in een staat onder het minimum van 15 procent? Dan vult de nieuwe regeling de verschuldigde belasting aan tot het minimale tarief via één van de volgende maatregelen: 

  • Opleggen van een binnenlandse, aanvullende belasting (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax). 
  • Opleggen van een aanvullende belasting aan een moederentiteit (Income Inclusion Rule). 
  • Weigeren van een aftrekpost of een andere gelijkwaardige correctie (Undertaxed Profit Rule). 

Pillar 2 en de tonnageregeling 

Maakt uw rederij (of ander soort onderneming) gebruik van de tonnageregeling? Het effectieve tarief van uw winst kan dan lager uitvallen dan het eerder besproken minimumbelastingtarief. De tonnageregeling stelt de winst namelijk forfaitair vast aan de hand van het netto scheepstonnage. In de wet staat welke winsten onder de tonnageregeling vallen. Afhankelijk van uw activiteiten kan een deel van uw winst wél onder de tonnageregeling vallen en een ander deel niet. Dit hangt af van de actuele situatie en het effectieve belastingtarief. Door toepassing van de tonnageregeling kan het effectieve belastingtarief over uw winsten uit zeescheepvaart lager uitvallen dan het eerder besproken minimumbelastingtarief. Dit zou bij invoering van Pillar 2 dus tot een aanvullende heffing kunnen leiden.  

Welke uitzonderingen kent Pilar 2? 

Voor inkomen uit internationale zeescheepvaart kent Pilar II uitzonderingen. De Wet minimumbelasting 2024 sluit inkomen uit deze activiteiten uit van het verplichte minimumtarief. Winst uit zeescheepvaart, die in Nederland volgens de tonnageregeling is belast, blijft in beginsel dus buiten de reikwijdte van Pillar II en raakt ondernemers die zich 100 procent bezighouden met zeevervoer in beginsel niet. 

Let wel op! 

De verwoording in de Wet minimumbelasting 2024 komt niet helemaal overeen met de bepalingen van het Nederlandse tonnageregime! Hierdoor kan de belastingdienst inkomen uit scheepvaart in bijzondere situaties alsnog meenemen in het kwalificerende inkomen van de groep. Verricht uw onderneming naast zeevervoer ook nevenactiviteiten? Ook dan kan uw onderneming tóch binnen de reikwijdte van Pillar 2 vallen.  

Hoe bereidt u zich voor op Pilar 2? 

Waarschijnlijk treedt per 1 januari 2024 de Wet minimumbelasting 2024 in werking. Toepassing van het tonnageregime kan ervoor zorgen dat het effectieve belastingtarief dat per jurisdictie onder deze wet geldt, lager is dan het minimumtarief van 15 procent. Houdt u zich voor 100 procent bezig met zeevervoer, dan heeft de invoering van Pillar 2 in beginsel geen nadelige gevolgen voor u. Heeft u (ook) winst uit andere activiteiten, dan kan het helaas zo zijn dat u toch te maken krijgt met deze complexe nieuwe internationale wetgeving. Bereid u hier (financieel) goed op voor!  

Wilt u meer weten? 

Wilt u meer weten over de komst van Pillar 2 in combinatie met de tonnageregeling of over andere ontwikkelingen binnen de transport en logistiek?

Neem dan contact op met onze experts