article banner
Actualiteit

Nederlandse fiscus heft ook in het buitenland

Door Manno van den Berg, journalist bij De Telegraaf

Het invullen van de belastingaangifte kan knap lastig worden als je over de grens werkt of woont. Want waar zijn inkomsten of een huis dan belast? En hoe? De fiscalisten Brian James en Arthur Gude van Grant Thornton Expatriate Services zijn in wat vragen van onze lezers gedoken.

 1. "Ik heb een tweede woning in België. Moet ik die opgeven in box 3 als bezitting?"

  Ja, de waarde van de tweede woning (geen hoofdverblijf) in het buitenland dient u als vermogen in box 3 aan te geven bij 'bezittingen: onroerende zaken'. Vergeet u echter niet om een beroep te doen op de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting bij 'vrijstellingen en verminderingen'. Per saldo betaalt u zo over de tweede woning in Nederland effectief geen belasting.

 2. "Ik woon in Nederland en krijg uit Amerika een pensioen. Van dit inkomen houdt de Amerikaanse fiscus belasting in en ook in Nederland betaal ik hierover belasting. Moet ik hierover ook een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet betalen?"

  De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet kan inderdaad ook verschuldigd zijn over buitenlandse inkomen.

  Als inwoner van Nederland moet u opgaaf doen van uw wereldwijd inkomen. Indien u in Amerika belasting moet betalen over het Amerikaanse pensioen, dan kunt u in Nederland om een voorkoming van dubbele belasting in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting verzoeken. Zo voorkomt u dubbele belastingheffing.

  U valt echter ook onder de verplichte sociale verzekeringen in Nederland. De regels hiervoor verschillen van de regels voor belastingen. Daardoor bent u ook verplicht in Nederland een zorgverzekering af te sluiten en dient u ook een inkomensafhankelijke bijdrage te betalen van 5,4% met een maximum van 2,770 euro (2014) over inkomen waarover deze premie nog niet is berekend. In het aangifteprogramma (Window's versie) van de Belastingdienst kunt u de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering terugvinden bij het tabje Overzicht. In dat scherm ziet u rechts een kopje Te betalen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Hier staat dan de berekening vermeld.

 3. "Ik ben begin 2014 vanuit Curaçao weer in Nederland gaan wonen. Hoe moet ik ? Ik ontvang pensioen uit Curaçao en betaal daar reeds inkomstenbelasting over. Is dat pensioen ook hier belast?"

  U moet in Nederland een aangifte inkomstenbelasting invullen. Veronderstellende dat het om een immigratie gaat, dient u een zogenaamd M-biljet in te dienen. Indien dit biljet (nog) niet aan u is uitgereikt, adviseer ik u om dit op te vragen bij de Belastingtelefoon (tel. 0800-0543) of bij de balie van uw belastingkantoor op te halen.

  In het M-biljet geeft u uw pensioen uit Curaçao op. Vergeet daarbij niet om tevens een voorkoming van dubbele belasting te claimen. Onder het kopje Vrijstellingen en verminderingen kunt u de Aftrek om dubbele belasting te voorkomen claimen.

  In september 2014 ben ik verhuisd van Duitsland naar Nederland. Tot 4 september was ik belastingplichtig in Duitsland en vanaf 5 september in Nederland. Ben ik nu vermogensbelasting verschuldigd? Ik begrijp dat 1 januari 2014 de peildatum is en toen woonde ik niet in Nederland.

  Indien een belastingplichtige bij het begin van het kalenderjaar nog niet binnenlands belastingplichtig is (of indien de binnenlandse belastingplicht gedurende het kalenderjaar anders dan door overlijden eindigt), wordt eveneens uitgegaan van de rendementsgrondslag aan het begin van het kalenderjaar. U wordt echter enkel voor die maanden aangeslagen dat u in Nederland woont. Hierbij geldt dat delen van maanden, in uw geval september niet meetellen. U betaalt dus tijdsevenredig over drie maanden vermogensrendementsheffing. In de praktijk komt dit erop neer dat dit 25% is van wat u had betaalt als u geheel 2014 in Nederland had gewoond.

 4. "Tussen Duitsland en Nederland wordt een nieuw belastingverdrag gesloten. Is daar al iets meer over bekend? De gevolgen voor ons – wij wonen in Duitsland, maar hebben een pensioen uit Nederland – zijn mogelijk groot. Welk jaar gaan de wijzigingen in en met welke regels moeten we straks rekening houden. Op dit moment belast de Duitse fiscus ons pensioen.”

  Voor 2014 en 2015 zijn er in ieder geval geen verdragswijzigingen die enige invloed hebben op de aangifte inkomstenbelasting. De inwerkingtreding van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland laat inderdaad al geruime tijd op zich wachten. Nederland heeft nog een wijzigingsprotocol voor het verdrag ingediend.

  De verwachte datum dat het nieuwe verdrag van toepassing wordt is 1 januari 2016. Toepassing van het oude belastingverdrag kan op verzoek nog een jaar na inwerkingtreding van het nieuwe verdrag worden toegepast.

  Onder het huidige verdrag geldt in beginsel dat het heffingsrecht over pensioenen is toebedeeld aan de woonstaat. In het voorgestelde nieuwe belastingverdrag wordt de heffing ten aanzien van pensioenen vermoedelijk gewijzigd. Op basis van de thans voorgestelde tekst, geldt dat een pensioen of andere soortgelijke beloning, alsmede een lijfrente of sociale zekerheids-pensioen ook mag worden belast in de verdragsluitende staat waaruit het afkomstig is, indien het totale bruto bedrag ervan in enig kalenderjaar de som van 15.000 euro te boven gaat. Dit heeft tot gevolg dat er ook belastingheffing mogelijk is door de bronstaat, in uw geval Nederland.

  Het is dan zaak dubbele belasting te voorkomen, in Nederland door vrijstelling met progressievoorbehoud. Dat laatste betekent dat er hierbij wordt gerekend met het gemiddelde belastingtarief dat de belastingplichtige betaalt.

 5. "We verhuren ons vakantiehuis in Aruba. We betalen over de huurinkomsten al belasting op Aruba. Is de woning op Aruba echt vrijgesteld van belasting in box 3?"

  Als inwoner van Nederland moet u opgaaf doen van uw wereldwijde inkomen en vermogen. Hieronder valt ook een tweede woning in het buitenland.

  De (waarde in het economische verkeer van de) tweede woning dient u op te geven als onderdeel van uw box 3 vermogen. U kunt ook de eventuele schuld dat verband houdt met de woning opgeven. Feitelijke opbrengsten zijn in Nederland niet belast en kosten zijn niet aftrekbaar. In Nederland kunt u een voorkoming van dubbele belasting verzoeken in de aangifte. Per saldo betaalt u over de tweede woning in Nederland effectief géén belasting.

  In het aangifteprogramma ziet u links een tabje Vrijstellingen en verminderingen. Als u daarop klikt, dan vinkt u het hokje aan waar staat Aftrek om dubbele belasting te voorkomen. In het vervolgscherm vinkt u box 3 aan en vult u de gegevens (waarde/schulden) van de woning nogmaals in en geeft u het land aan.

  Als het goed is, wordt de woning nu vermeld als onderdeel van uw wereldwijde inkomen/vermogen en wordt ook de voorkoming van dubbele belasting geclaimd zodat u per saldo géén Nederlandse belasting betaalt over de tweede woning.

Bron: Telegraaf.nl