article banner
COVID-19

Hoe krijg ik een passende financiering voor mijn bedrijf?

Evert Everaarts Evert Everaarts

Hoe financier ik mijn bedrijf? Bijvoorbeeld voor een overname, geplande groei of juist voor meer lucht in economisch zware tijden? In deze uitdagende tijden waarin de economische gevolgen van het coronavirus voor bijna alle ondernemers voelbaar zijn kan er via financiers of investeerders extra financiële ruimte in de onderneming gebracht worden. Welke financieringsmogelijkheden zijn beschikbaar en welke past het beste bij uw specifieke bedrijfssituatie? Hieronder een overzicht.

In dit artikel leest u over:

Herfinanciering

Bij herfinanciering gaat uw onderneming een nieuwe kredietfaciliteit aan om één of meerdere lopende leningen te vervangen. Herfinanciering vindt plaats om op een meer geschikte wijze (meer overzicht, minder verschillende financiers) en onder betere voorwaarden (rente, looptijd en aflossingsverplichtingen) uw onderneming te financieren.

De behoefte aan herfinanciering kan getriggerd worden doordat uw financieringsbehoefte verandert. Bijvoorbeeld door nieuwe toekomstplannen die om aanvullende financiering vragen of een veranderende financiële positie van de onderneming (verslechterd of juist verbeterd). In sommige gevallen zal uw bank wellicht haar voorwaarden wijzigen waardoor herfinanciering een interessante optie is. Het inventariseren van opties voor eventuele herfinanciering is meteen ook een goede check of uw financieringen en bijkomende voorwaarden nog wel marktconform zijn. Financieringsrichtlijnen veranderen snel dus de richtlijnen waaronder u uw lening een aantal jaar geleden heeft afgesloten kunnen sindsdien erg veranderd zijn.

Financiering van investeringen

Als ondernemer wilt u constant op veranderingen inspelen om zo de toekomst van uw bedrijf te waarborgen. De dynamiek van de branche waarin de onderneming opereert verandert continue en het tijdig op deze verandering in spelen, door te investeren in uw onderneming, is essentieel. Naast dat de innovatie / investering, die moet worden doorgevoerd binnen de onderneming, al een ingewikkeld vraagstuk op zich is, is ook de financiering, die deze innovatie / investering moet bewerkstelligen, een uitdaging.

Het vinden van de juiste financiering(en) is een gecompliceerd proces. Er zijn veel verschillende vormen van financiering en er gelden binnen deze vormen ook verschillende voorwaarden voor rente- en aflossingsverplichtingen, looptijd en onderliggende zekerheden. Hieronder lichten we enkele financieringsvormen kort toe:

 • Leasing: Onder leasing vallen verschillende financieringsoplossingen waarbij u als ondernemer financiële ruimte creëert door uw bedrijfsmiddelen niet zelf in eigendom te nemen maar te leasen van een externe partij. Bij een ‘sale and leaseback’ creëert u direct meer liquiditeit binnen uw onderneming. Hierbij verkoopt u als ondernemer (een deel van) uw bedrijfsmiddelen aan een financier om deze vervolgens terug te leasen van dezelfde partij. Een voorbeeld hiervan is het bedrijfspand dat wordt verkocht aan een commercieel vastgoedpartij om deze vervolgens terug te huren. Gerelateerd aan de ‘sale and leaseback’-constructie is de ‘vendor lease-methode’ voor financiering. Hierbij bieden leveranciers hun bedrijfsmiddelen aan via een leaseconstructie tegen een periodieke betalingen.
 • Financiering van bedrijfsmiddelen: Investeringen in materiele vaste activa zoals de aanschaf van nieuwe machineparken of bedrijfspanden zijn lange termijn investeringen en hebben doorgaans een grote invloed op de liquiditeitspositie van de onderneming. Deze activa kunnen niet gemakkelijk in geld omgezet worden en het is dus essentieel om de totale kredietbehoefte goed in kaart te brengen voordat de financiering wordt aangegaan. Voor de financiering van bedrijfsmiddelen kan een lening worden aangegaan bij een bank. Belangrijke regel hierbij is dat de looptijd van de lening moet aansluiten bij de levensduur van het bedrijfsmiddel.
 • Innovatiekrediet vanuit de overheid: Voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een sterk marktperspectief heeft de overheid het Innovatiekrediet beschikbaar gesteld. Zowel starters als gevestigde bedrijven kunnen gebruik maken van deze vorm van financiering. Aangezien deze innovatieve projecten vaak hoge kosten met zich mee brengen biedt de overheid steun voor die ondernemingen die deze kosten (deels) niet zelf kunnen dragen.
  Lees meer informatie over het innovatiekrediet vanuit de overheid

Groeifinanciering

Groei staat voor veel ondernemers centraal. Het is de motivatie en drijfveer van bijna iedere ondernemer. Toch vormt net deze periode binnen de levenscyclus van de onderneming een grote uitdaging. Groei gaat gepaard met groeipijnen en dient gefaciliteerd te worden. Snel groeiende ondernemingen lopen vaak tegen uitdagingen aan omtrent hun werkkapitaalposities.

In de groeifase zien ondernemers een toename van de verkopen, een stijging in het aantal personeelsleden, de economie die mooie perspectieven biedt en als ondernemer ruikt u kansen. Echter, dit scenario leidt ook tot een grotere behoefte aan liquide middelen als gevolg van een sterke toename van de voorraad-en debiteurenpositie en de verplichten ten aanzien van leveranciers. Asset based financing (ABF) is een veelvoorkomende oplossing voor deze uitdaging. Dit betreft een financieringsvorm op basis van gestelde zekerheden, zoals uw debiteuren (factoring), voorraden en inkopen. Hierbij wordt kapitaal dat vast zit in voorraden en debiteuren onmiddellijk liquide. De financiering groeit als het ware automatisch mee met uw omzet en activiteiten.

Een andere mogelijke oplossing is het afsluiten van een blanco krediet. Deze vorm van financiering wordt gekenmerkt door verstrekking zonder enige gevestigde zekerheid en is perfect voor korte termijn financieringsdoeleinden. Het voordeel van deze vorm is dat kredietbeoordeling erg snel en efficiënt verloopt waardoor op korte termijn snel geschakeld kan worden. Het nadeel is dat blanco financiering hogere rente tarieven heeft dan de meeste andere financieringsvormen.
Kortom, om te groeien dient de onderneming dus te beschikken over voldoende liquide middelen die de groei faciliteren.

Overnamefinanciering

In een kooptraject is het vinden en verkrijgen van financiering voor de koper een belangrijk aspect. Het financieren van een overname vergt gespecialiseerd maatwerk. In de praktijk zien wij vaak een combinatie van traditionele en alternatieve financiering, ook wel gestapelde financieringsstructuur genoemd.
Eigen financiële middelen vormen de noodzakelijke basis van de koopsom. Overigens zijn ze ook veelal vereist door eventuele externe kapitaalverstrekkers voor additionele financiering. Daarnaast vormen banken de belangrijkste verstrekker van financiering. Echter, door steeds strenger wordende kapitaalvereisten komt er meer druk te staan op deze instellingen en worden ze steeds kritischer en conservatiever in het financieren. Als gevolg daarvan zal vaker een beroep worden gedaan op de verkoper om de transactie te volstrekken en een deel van het kapitaal te verschaffen. Voorbeelden hiervan zijn vendor loans, gefaseerde overnames en earn-out regelingen. Een belangrijk voordeel hierbij is de bereidheid van de verkoper. Dit sterkt het verhaal naar investeerders en banken en geeft blijk van vertrouwen. Tot slot kan er ook nagedacht worden over het gebruik van alternatieve financieringsvormen waarbij financiers een hoger risico aanvaarden voor een hoger rendement, zoals asset based financiering en mezzanine financiering. Deze laatste is een hybride financiering, ze vormt een brug tussen het eigen en vreemd vermogen en wordt beschouwd als een achtergestelde lening.

Financiering in tijden van corona

Het coronavirus confronteert ondernemers met onvoorziene kosten en een forse daling van de omzet. Het economisch klimaat is abrupt omgeslagen. De volgende uitdaging is om de economische en financiële impact het hoofd te bieden. Er is een flink aantal steunmaatregelen in het leven geroepen om u als ondernemer hierbij te steunen. Samen met u stellen we vanuit verschillende (financiële) analyses vast wat de liquiditeitsbehoefte is van uw onderneming voor de komende tijd. Zodra dit duidelijk is kunnen er naar verschillende financieringsmogelijkheden gekeken worden om in deze behoefte te voorzien.

Hieronder geven we enkele regelingen weer waar u als ondernemer een beroep op kan doen in tijden van corona. Let wel, deze maatregelen gelden alleen voor die bedrijven die voor de uitbraak van corona nog gezond waren.

Actualiteiten

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Deze regeling helpt ondernemingen binnen het MKB-segment die een lening willen afsluiten bij de bank maar onvoldoende onderpand hebben hiervoor. Deze regeling geldt voor leningen tot maximaal €2 miljoen.

 • Het borgstellingskrediet BMKB bedraagt 75% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. De overheid staat zodoende voor 67,5% (90% van 75%) van de lening garant. Het maximum van het BMKB-krediet is tijdelijk verhoogd naar €1,5 miljoen (voorheen €1 miljoen).
 • De persoonlijke borg van de meerderheidsaandeelhouder is verlaagd van 25% naar 10%. De premie voor de BMKB regeling is verlaagd van 3,9% naar 2%.
 • De regeling is bedoeld voor ondernemingen met maximaal 250 fte met een jaaromzet tot €50 miljoen of een balanstotaal van €43 miljoen. Enkele sectoren komen niet in aanmerking voor de regeling. Beperkingen zijn vooral in sectoren als de zorg, landbouw, visserij & veeteelt, de financiële sector en vastgoed.
 • Voor meer informatie over de regeling: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

De GO-regeling is bedoeld voor ondernemingen die te groot zijn voor de BMKB-regeling. Het kabinet heeft op 7 april bekend gemaakt dat het garantieplafond van de GO verder verhoogd is naar €10 miljard. Deze regeling geldt voor leningen tot €150 miljoen.

 • Onder de GO-regeling geeft de overheid nu garantie tot maximaal 80% voor grootbedrijven en 90% voor MKB per lening. Voorheen was dit percentage 50%.
 • De GO-regeling is bedoeld voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland en voor ondernemers in het Caribisch gebied. Aanvragen voor GO-financiering kunnen tot 31 mei 2020 worden ingediend.
 • Bekijk de RVO website voor meer informatie over de GO-regeling.
Borgstelling MKB Landbouwkredieten

Deze regeling geldt voor bedrijven die hun omzet vooral halen uit de primaire landbouw. Op 10 april is deze regeling uitgebreid met een extra module waardoor ook visserij- en aquacultuurbedrijven gebruik kunnen maken van de regeling. Deze regeling geldt voor leningen van maximaal €1,5 miljoen per bedrijf.

Rentekorting op microkredieten (Qredits)

Voor alle bestaande klanten heeft Qredits een regeling in het leven geroepen om de financieringslasten de komende tijd te verlichten. Ondernemingen die een lening bij Qredits uit hebben staan (max €250.000) krijgen 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen. Daarnaast gaat de rente in deze periode omlaag naar 2%. Qredits wordt bij deze maatregel gesteund door de overheid met maximaal €6 miljoen.

Neem contaxct op met de Qredits hulplijn voor meer informatie over deze regeling

Regionale ontwikkelmaatschappijen (ROM)

Ook startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die geraakt zijn door de coronacrisis kunnen een overbruggingskrediet aanvragen. Deze kredieten worden verstrekt door regionale ontwikkelmaatschappijen (ROM). Aangezien de meeste startups en dergelijke ondernemingen nog geen vaste bankrelatie hebben heeft het kabinet de ROM’s (zoals InnovationQuarter, BOM en NV Oost) verzocht om krediet te gaan verstrekken aan deze ondernemingen. In eerste instantie is door de overheid €100 miljoen beschikbaar gesteld voor deze regeling, die naar verwachting in de vierde week van april toegankelijk zal zijn. Meer details over deze regeling en de aanvraagprocedure worden nog bekend gemaakt.

Bekijk de website van de KvK voor meer informatie over ROM’s.

Exportkredietverzekering

Door de coronacrisis wordt voorzien dat exporttransacties op basis van kortlopende kredieten minder goed in de private markt te verzekeren zijn. Atradius ondersteunt op verzoek en met steun van de overheid Nederlandse exporteurs via een pakket aan speciale maatregelen op het gebied van exportkredietverzekering. Op deze manier wil de overheid de internationale handelsstromen op gang houden. Een van deze maatregelen is het bieden van exportkredietgaranties (EKG’s) op bestaande leningen. Met deze maatregel kunnen banken voor bestaande exportleningen alsnog funding aantrekken door middel van de exportkredietgarantie vanuit de overheid. Daarnaast maakt de overheid het mogelijk om ook op kortlopende exportkredietverzekeringen dekking te krijgen.

Lees meer over de overige maatregelen en meer informatie over exportkredietverzekering.

Financiële investeerders

Naast de bovenstaande regelingen kan het in tijden zoals deze, waarin het krijgen van financiering toch te lastig blijkt, ook interessant zijn om een belang in de onderneming te verkopen aan een financiële investeerder. Deze investeerder zorgt voor een sterkere financiële basis van uw onderneming om deze zware tijden door te komen en u haalt ook direct waardevolle ervaring aan boord. Op deze manier kan er in de toekomst samen nagedacht worden over groeimogelijkheden zoals bijvoorbeeld overnames of andere investeringen. Wij kunnen u in contact brengen met de juiste financiële investeerder, zoals een private equity partij of venture capital bedrijf.

Richten op het ondernemen

De juiste financieringsstructuur geeft u als ondernemer de middelen om door te ondernemen, in goede maar ook in zware tijden zoals de coronacrisis. Wij denken graag met u mee en werken met u vanuit een integrale aanpak aan een toekomstbestendige financiering van uw onderneming.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en strategie voor de gezondheidszorgsector.

Aanmelden