Bedrijven en vermogensbeheerders krijgen te maken met verplichtingen ten aanzien van duurzaamheid. In 2021 en 2022 gaan verschillende regelgeving en richtlijnen gelden, die voortkomen uit het EU Actieplan voor Duurzame Financiering (2018) en de Europese Green Deal (2019). Van de SFDR tot CSRD en EU Taxonomie: wat geldt voor wie? Welke implicatie en verplichtingen komen daaruit voort? Waarmee moet u morgen aan de slag? In dit artikel zetten we het voor u op een rij.
Onderwerpen

CSRD

Voortvarend aan de slag met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) met deze 8 stappen

Als samenleving staan we voor een immense verduurzamingsopgave om onze wereld leefbaar te houden. Van ondernemingen wordt verwacht dat zij daarin verantwoordelijkheid nemen, voor de impact op mens, milieu en samenleving.

Waarom Europese regelgeving?

Het Actieplan voor Duurzame Financiering is gelanceerd in navolging van het Parijse Klimaatakkoord in 2015, met als doel kapitaalstromen te richten op het behalen van een , waarvoor kapitaal van institutionele en private beleggers essentieel is. De nieuwe wetgeving rondom duurzame financiering beoogt deze beweging te stimuleren door duidelijker te maken wat duurzame investeringen zijn, en het zo makkelijker te maken daarin te investeren. De EU Green Deal richt zich daarnaast ook tot bedrijven zelf, met doelstellingen deze te stimuleren te verduurzamen.

Concreet zijn de volgende wet- en regelgevingen hieruit voortgekomen en aangenomen door de Europese Commissie:

  • Non-Financial Reporting Directive (NFRD)
  • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
  • Taxonomy Regulation (EU Taxonomy)
  • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Daarnaast wordt nu in Europa gesproken over een Sustainable Corporate Governance Directive, waarmee CEO’s van bedrijven persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer een bedrijf onvoldoende bezig is met duurzaamheid.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De Verordening Informatieverschaffing Duurzaamheid (ook wel Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)) verplicht vermogensbeheerders vanaf maart 2021 om informatie op hun website en in fonds prospectussen te delen (‘comply or explain’ basis) over hun ESG (risico-)beleid en resultaten. De SFDR is in principe verplicht voor alle beheerders. Vanaf 2022 gelden aanvullende eisen rondom rapportage van resultaten. Meer informatie vindt u in dit artikel.

Taxonomy Regulation (EU Taxonomie)

De EU Taxonomie biedt een classificatiesysteem waarmee partijen in de financiële sector duidelijk kunnen maken in welke mate zij duurzaam investeren, en waar die investeringen zich precies op richten. Het doel hierachter is dat deze transparantie het voor beleggers makkelijker maakt om duurzame investeringen te vinden, en er zo meer kapitaal in deze richting zal worden geleid.

Concreet dienen investeerders en corporates op een ‘comply or explain’-basis vanaf 2022 aan te geven of een fonds, investering, financieel product en/of activiteit duurzaam is of niet. Dat wil zeggen: a) of het bijdraagt aan 1 van 6 milieudoelen; b) of het daarnaast geen significante schade aan de overige milieudoelen oplevert; en c) of het voldoet aan minimumeisen rondom sociale normen (zoals mensen- en arbeidsrechten). 

Non-Financial Reporting Directive (NFRD)

De NFRD geldt sinds 2018 en verplicht organisaties met meer dan 500 medewerkers van openbaar belang - zoals beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars om in hun jaarverslag te rapporteren over duurzaamheidsinformatie.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De CSRD is in april 2021 aangenomen door de Europese Commissie en is een uitbreiding van de NFRD die voor een aanzienlijk grotere groep bedrijven gaat gelden en uitgebreidere rapportagevereisten kent. De CSRD geldt voor alle beursgenoteerde bedrijven, en daarnaast voor bedrijven met de volgende kenmerken:

  • Meer dan 250 medewerkers, en:
  • Meer dan 40 miljoen omzet, of:
  • Meer dan 20 miljoen op de balans.

Voor deze groep bedrijven geldt verplichte duurzaamheidsrapportage vanaf 2024/2025, welke getoetst moet worden door een accountant. Dat lijkt ver weg, maar is het niet: veel bedrijven moeten in aanloop daarnaar toe werk maken van het opstellen of updaten van hun duurzaamheidsstrategie die ten grondslag ligt aan de rapportage, evenals aan het inrichten van processen en systemen voor dataverzameling op duurzaamheidsindicatoren.

Wat betekent dit voor u?

Wilt u meer weten over de Europese richtlijnen, wat die voor u als bedrijf of vermogensbeheerder betekenen, en hoe u zorgt dat u compliant bent? Of valt u (nog) niet onder de doelgroepen, maar wekt deze regelgeving uw interesse om aan de slag te gaan met duurzaamheid? Neem contact op met onze specialisten.

Lees hier meer over toekomstbestendig ondernemen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.