Vanaf 1 januari 2022 geldt de EU Taxonomie als verplichting voor alle vermogensbeheerders en bedrijven van openbaar belang met meer dan 500 medewerkers.
Onderwerpen

CSRD

Voortvarend aan de slag met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) met deze 8 stappen

Als samenleving staan we voor een immense verduurzamingsopgave om onze wereld leefbaar te houden. Van ondernemingen wordt verwacht dat zij daarin verantwoordelijkheid nemen, voor de impact op mens, milieu en samenleving.

De EU Taxonomie bevat een classificatiesysteem waarmee investeerders en bedrijven kunnen aangeven welke investeringen wel en niet duurzaam zijn, en op welke milieudoelen deze impact hebben. De EU Taxonomie, onderdeel van de bredere Europese agenda rondom verduurzaming van de economie, heeft als doel meer privaat kapitaal richting duurzame doelen te leiden en zo onder andere bij te dragen aan het behalen van de doelen uit het Parijse klimaatakkoord. Wat houdt deze EU Taxonomie precies in en wat betekent deze voor u?

Waarom de EU Taxonomie?

De EU Taxonomie is ontwikkeld als onderdeel van het bredere Europese pakket. De EU Taxonomie is gericht op verduurzaming van de economie onder de Europese Green Deal en, onder andere, gericht op het behalen van de Europese klimaatdoelen. De EU Taxonomie biedt een gemeenschappelijke taal en framework waarmee financiële sector partijen duidelijk kunnen maken in welke mate zij bezig zijn met duurzame investeringen en waar die investeringen zich precies op richten. Het doel hierachter is dat deze mate van transparantie het voor beleggers makkelijker maakt om duurzame investeringen te vinden. Om zo meer kapitaal in deze richting te leiden. Dit private kapitaal is noodzakelijk om, in aanvulling van financiering voor duurzaamheid door overheden, de transitie naar een duurzame economie mogelijk te maken.

Wanneer is uw activiteit of project in lijn met de EU Taxonomie?

De EU Taxonomie biedt een classificatiesysteem waarmee wordt aangegeven of een fonds, investering of financieel product duurzaam is - of niet. Om op basis van dit systeem te kunnen stellen dat een activiteit of project in lijn is met de EU Taxonomie (en daarmee de stempel 'duurzaam' mag dragen), moet deze voldoen aan drie eisen:

 1. Deze moet een substantiële bijdrage leveren aan tenminste één van de zes milieudoelen:
  1. Beperking van klimaatverandering (mitigatie).
  2. Aanpassing aan klimaatverandering en de gevolgen daarvan (adaptatie).
  3. Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen.
  4. Transitie naar een circulaire economie.
  5. Preventie en beheersing van verontreiniging.
  6. Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.
 2. Deze mag geen significante schade toebrengen aan de andere milieudoelen.
 3. Deze moet voldoen aan de minimumeisen rondom sociale normen (bijvoorbeeld mensen- en arbeidsrechten).

Voor wie geldt de verplichting?

De EU Taxonomie geldt voor:

 • beursgenoteerde en grote ondernemingen die onder de EU Non-Financial Reporting Directive (NFRD) en straks Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vallen; en
 • vermogensbeheerders. Er geldt een ‘comply or explain’ principe voor vermogensbeheerders, wat betekent dat beheerders er ook voor kunnen kiezen niet te rapporteren op de EU Taxonomie als zij uitleggen waarom zij dat niet doen. Vermogensbeheerders die fondsen echter positioneren en promoten als fonds met duurzame kenmerken (‘lichtgroen’ volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation, waar de EU Taxonomie aan raakt) of als fonds met duurzame doelen (‘donkergroen’) zijn verplicht om op de EU Taxonomie te rapporteren.

Welke stappen zetten tot aan 2022?

Voor elk van de zes milieudoelen worden zogenaamde Delegated Acts ontwikkeld. In Delegated Acts staan de richtlijnen en technische criteria waaraan een activiteit moet voldoen om te classificeren dat deze substantieel bijdraagt aan dit doel, dan wel geen significante schade levert. Deze criteria zijn gespecificeerd per subsector, om goed aan te sluiten bij de context, en worden in eerste instantie ontwikkeld voor een deel van de sectoren die samen goed zijn voor 80% van de totale CO2 uitstoot binnen de EU (bijv. maakindustrie, bouw). Niet voor alle milieudoelstellingen zijn Delegated Acts al gepubliceerd en daarmee van toepassing.

De EU Taxonomie gaat dan ook gefaseerd van start. Per 1 januari 2022 gelden alleen de milieudoelen mitigatie en adaptie van klimaatverandering, waarvoor de Delegated Acts eind april 2021 van kracht zijn gegaan. Naar verwachting volgen eind 2021 de Delegated Acts die technische criteria bevatten voor de andere vier milieudoelen, welke per 1 januari 2023 moeten gaan gelden.

Om te kunnen rapporteren op EU Taxonomie hoeven activiteiten - of zelfs volledige beleggingsportefeuilles - niet daadwerkelijk volledig te voldoen aan deze criteria. Het rapporteren draait met name om inzichtelijk maken welke activiteiten, en welk deel van de portefeuilles (in financiële termen), in lijn zijn met de EU Taxonomie (en dus als duurzaam te bestempelen zijn).

Hoe bereidt u zich voor de EU Taxonomie?

Het is een belangrijk jaar voor wet- en regelgeving rondom duurzaamheid. Voor de financiële sector en bedrijven zijn naast de EU Taxonomie ook de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) relevant. Dit betekent voor veel organisaties tenminste een aanpassing van beleid, evenals het inrichten van processen en systemen voor dataverzameling en rapportage.

Wilt u meer informatie over wat dit voor u betekent, en hoe u zich hierop voor kunt bereiden? Neem contact op met onze specialisten.

Lees hier meer over toekomstbestendig ondernemen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.