Duurzaamheid

‘Comply or explain’: nieuwe ESG verplichtingen voor vermogensbeheerders

Emma Verheijke
Door:
insight featured image
2021 is een belangrijk jaar voor de financiële wereld als het gaat om duurzame verslaglegging. Dit jaar gaan er nieuwe Europese regels gelden die vermogensbeheerders verplichten informatie te ontsluiten over hun ESG (environmental, social, governance) beleid én over de duurzaamheids- en impactresultaten van hun portefeuilles.
Onderwerpen

De eerste stap is gezet: op 10 maart 2021 trad het eerste deel van EU Verordening Inzake Informatieverschaffing (SFDR) in werking. Die verplicht vermogensbeheerders om op hun website en in fondsprospectussen disclosures op te nemen over . Maar voor wie geldt dit en hoe werkt het precies?

Actieplan Duurzame Financiering grondlegger voor Europese wetgeving

wordt wereldwijd in snel tempo meer zichtbaar en voelbaar. Ook in de economie zien we de effecten hiervan steeds duidelijker, wanneer klimaatrisico’s zich vertalen in . Dit onderstreept de noodzaak voor een transitie naar een schone, groene, inclusieve en circulaire economie. De financiële sector is een cruciale speler in het realiseren van deze transitie: om de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord te halen, is kapitaal van institutionele en private beleggers hard nodig. De nieuwe wetgeving rondom duurzame financiering is hoofdzakelijk tot stand gekomen in antwoord op deze uitdaging.

Wat ging hieraan vooraf?

In navolging van de adoptie van de Sustainable Development Goals en de totstandkoming van het Parijse Klimaatakkoord in 2015, lanceerde de Europese Commissie in 2018 het Actieplan Duurzame Financiering. Het doel: kapitaalstromen richten op het realiseren van . Vanuit dit Actieplan is wetgeving ontwikkeld, onder andere gericht op het realiseren van meer eenduidigheid in hoe duurzaamheid wordt gedefinieerd. Zo gebruiken alle financiële marktspelers straks dezelfde taal en criteria om ESG en duurzaamheidsbeleid en -resultaten te definiëren, meten en rapporteren. In aanvulling op de reeds bestaande Non-Financial Reporting Directive (NFRD) hebben nu twee nieuwe verordeningen het licht gezien: de EU Taxonomy Regulation (die geldt voor classificatie van specifiek duurzame investeringen) en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die we in dit artikel verder toelichten.

ESG en verantwoord investeren: wat is het en wat moet u ermee
ESG en verantwoord investeren: wat is het en wat moet u ermee
Lees dit artikel

De Sustainable Finance Disclosure Regulation: wat en voor wie?

De Verordening Informatieverschaffing Duurzaamheid (ook wel Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)) verplicht vermogensbeheerders om informatie te ontsluiten op hun website en in fonds prospectussen, over hun . De SFDR is in principe verplicht voor alle beheerders. Het is voorlopig nog onduidelijk of dit ook geldt voor beheerders die vrijgesteld zijn binnen AIFM (categorie AIFM-light). AFM heeft hierover samen met andere Europese toezichthouders opheldering gevraagd bij de Europese Commissie.

Welke informatie moet wanneer inzichtelijk zijn?

Vanaf 10 maart 2021 gelden de ‘level 1’ vereisten: 

In 2021 zijn vermogensbeheerders verplicht om ‘hoog over’ informatie te vermelden als volgt:

Website:

  • hoe wegen ESG risico’s mee in investeringsbeslissingen;
  • hoe houdt men in het beloningsbeleid rekening met de ESG risico’s;
  • hoe wegen de negatieve ESG effecten (adverse impacts) van portfolio bedrijven mee in investeringsbeslissingen

Prospectus:

  • hoe wegen ESG risico’s mee in investeringsbeslissingen;
  • wat is de invloed van ESG risico’s op het rendement van het fonds.

Beheerders van specifieke impactfondsen of fondsen met duurzaamheidskenmerken, moeten aanvullende informatie ontsluiten over ESG aspecten in investeringsbeslissingen en over eventueel gebruikte referentie benchmarks (artikel 8 en 9 van de SFDR).

Voor alle beheerders geldt voor de informatieverstrekking ‘comply or explain’: ontsluit de gevraagde informatie, of leg helder uit waarom u deze informatie niet deelt. 

Vanaf 1 januari 2022 gelden de ‘level 2’ vereisten:

In 2022 moeten beheerders ook aan level 2 eisen voldoen. Die betreffen onder andere het gebruik van specifieke templates en op bepaalde indicatoren (o.a. ten aanzien van de ‘adverse impacts’)

Nog niet compliant?

De precieze inhoud en verplichtingen onder de SFDR worden op bepaalde onderdelen nog steeds verder uitgewerkt en vastgesteld. Ook is inmiddels bekend dat lang niet alle beheerders de deadline van 10 maart hebben gehaald om compliant te zijn met de SFDR onderdelen die toen in werking traden. Wel is duidelijk dat ‘here to stay’ is, dus bent u nog niet compliant? Dan raden wij u aan om hier in 2021 mee aan de slag te gaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, bent u op zoek naar worden en blijven of heeft u een andere vraag rondom ESG en impact in investeringsbeleid? Onze experts gaan graag met u in gesprek.