article banner
Tax

Waarom het verstandig is om in januari te schenken

Helma Terlouw Helma Terlouw

Traditioneel worden schenkingen (aan de kinderen) vaak aan het einde van het jaar gedaan. Bij voorkeur rond de feestdagen in december. Echter, u kunt beter in januari de vrijstellingen en tariefschijven voor de schenkbelasting van het betreffende kalenderjaar benutten. Dit vanwege een zogenoemde fictie bepaling in de Successiewet.

Schenken ter besparing van erfbelasting

De jaarlijkse schenkingen worden meestal gedaan om uiteindelijk erfbelasting te besparen. Door de jaarlijkse schenking kan gebruik worden gemaakt van de jaarlijkse en eventueel eenmalige vrijstellingen en van de eerste tariefschijf. Door jaarlijks te schenken bespaart u mogelijk een aanzienlijk bedrag aan erfbelasting.

Schenkbelasting en vrijstellingen

De schenkingen van de schenker aan de begiftigden in één kalenderjaar worden voor de vrijstellingen en tarieven van de schenkbelasting bij elkaar geteld. Of u de schenking dus voor een deel in januari en weer een deel in december doet, maakt voor de toepassing van de vrijstellingen en of tarieven niet uit.

180-regeling

Komt u onverhoopt binnen 180 dagen na de schenking te overlijden? Dan worden de schenkingen, die u binnen 180 dagen voor uw overlijden heeft gedaan, alsnog met erfbelasting belast. Deze zogenoemde fictie is opgenomen om te voorkomen dat belasting wordt ontgaan door op het sterfbed nog vermogen over te hevelen.

Wilt u in een kalenderjaar gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling(en) en de eerste tariefschijf van dat kalenderjaar? Dan kunt u dit beter in januari doen, in plaats van in december van het kalenderjaar. U voorkomt dan dat bij een onverhoopt overlijden, in de periode tussen januari en juli, u voor de berekening van de erfbelasting alsnog de schenking uit het voorgaande kalenderjaar bij de erfenis moet tellen.

Komt u toch binnen 180 dagen na een schenking te overlijden? Dan mag de verkrijger de reeds voldane schenkbelasting verrekenen met de te betalen erfbelasting. Hiermee lijkt er geen probleem te zijn, maar dit is slechts schijn. In sommige gevallen kan de belastingheffing met een schenking binnen 180 dagen ondanks de verrekening van de schenkbelasting hoger uitvallen, dan zonder dat er een schenking is geweest.

Voorbeeld

Vader heeft nog een vermogen van 40.000 euro en schenkt hiervan 25.000 euro aan zijn dochter. Over deze schenking is dochter 1.968 euro aan schenkbelasting verschuldigd. Helaas komt vader binnen 180 dagen na de schenking te overlijden. De schenking van 25.000 euro moet dochter bij haar belaste erfenis tellen, zodat deze het totale beginvermogen van vader 40.000 euro bedraagt. Over deze erfenis is zij 1.979 euro erfbelasting verschuldigd.

De verrekening van de schenkbelasting pakt helaas niet uit, zoals misschien gehoopt op 1.979 euro minus 1.968 euro te betalen 11 euro, maar moet als volgt worden berekend:

De verschuldigde erfbelasting wordt 15.000 euro gedeeld door 40.000 euro maal 1.979 euro is 742 euro. Per saldo is dochter dus 731 euro duurder uit met de schenking binnen 180 dagen, dan wanneer vader niet had geschonken.

Wanneer er bij de schenking gebruik is gemaakt van een eenmalige verhoogde vrijstelling, dan geldt voor het bedrag van deze vrijstelling de 180 dagen regeling niet.

Zorg dus dat u uw schenkingen goed plant en niet uw laatste euro’s schenkt, waardoor uw erfgenamen hun vrijstelling niet optimaal kunnen benutten.

Heeft u advies nodig?

De Estate Planning specialisten van Grant Thornton adviseren u graag over de mogelijkheden van een schenkingsplan.

Voor de fiscale gevolgen van een schenking in 2017 verwijzen wij u naar onze flyer: .

Vermogensupdate

U wilt de juiste keuzes maken als het gaat om uw vermogen. Wij geven u graag nieuwe inzichten als het gaat om vermogensbehoud en vermogensoverdracht. Zo kunt u bepalen wat u nu en in de toekomst wilt doen met uw vermogen.

Download onze vermogensupdate