duurzaamheid

Overzicht EU- duurzaamheidsafkortingen en begrippen

Door:
Dario Jongerius
CSRD - group of students duurzaamheid
Nieuwe wetgevingen, standaarden, concepten en methoden binnen het duurzaamheidslandschap volgen zich snel na elkaar op. Dit brengt ook veel nieuwe afkortingen en terminologie met zich mee. Wij zetten de belangrijkste afkortingen met een korte uitleg voor u op een rij.
Onderwerpen

Wat is CSRD? 

De Corporate Sustainability Reporting Directive is een Europese richtlijn en gaat vanaf 2024/2025 in voor bedrijven met een bepaalde grootte. Zij zijn vanaf dan verplicht te rapporteren over hun impact op mens en klimaat. Het doel van deze richtlijn is dat bedrijven transparant rapporteren over hun relevante duurzaamheidsthema’s. Lees in dit artikel meer over CSRD.

Wat is DMA?

Een dubbele materialiteitanalyse is een onderzoek dat vaststelt welke duurzaamheidsonderwerpen voor uw bedrijf belangrijk zijn. Dit onderwerp kan om twee redenen materieel (relevant) zijn: 

 1. Uw bedrijf kan binnen een onderwerp grote (positieve of negatieve) impacts hebben op mens en milieu. Dit zijn inside-out impacts en zijn aangeduid met de term impact materialiteit.
 2. Binnen een onderwerp kunnen zich voor uw bedrijf risico’s en/of kansen voordoen met mogelijke financiële gevolgen. Dit zijn outside-in effecten en zijn aangeduid met de term financiële materialiteit. 

Het resultaat van deze analyse is een lijst met impacts, risico’s en kansen die voor u materieel (relevant) zijn en waar u over moet rapporteren in lijn met de CSRD-standaarden. In dit artikel leest u welke stappen u moet volgen voor een DMA. 

Waar staat DNSH voor?

Het 'Do No Significant Harm'-principe van de Europese Commissie bepaalt dat u economische activiteiten alleen als duurzaam mag beschouwen als er naast positieve impact geen significante negatieve impacts plaatsvinden op andere vlakken. Zowel de EU-taxonomie als de SFDR hanteert dit principe. 

Wat is ESG?

De Environmental, Social and Governance factoren (in het Nederlands vertaald naar milieu-, sociale en governancefactoren  ) zijn de drie belangrijke dimensies van duurzaamheid. ESG-beleid is dus een synoniem voor duurzaamheidsbeleid.

Niet alle ESG-dimensies zijn altijd relevant voor uw bedrijf. Dit hangt namelijk af van de sector en de context van uw bedrijf. De CSRD heeft verschillende thematische standaarden opgesteld voor zowel E-, S- als G-onderwerpen. 

Wat is ESRS?

De European Sustainability Reporting Standards zijn de CSRD-standaarden. Hierin staat waar uw bedrijf over moet rapporteren. Deze twaalf standaarden zijn onderverdeeld in vier clusters: 

 1. algemene standaarden  
 2. milieu-gerelateerde standaarden
 3. sociaal-gerelateerde standaarden
 4. governance gerelateerde standaard

De algemene standaarden gelden voor elk bedrijf. De ESG-gerelateerde standaarden gelden alleen als de materialiteitsanalyse deze als materieel beoordeelt. U leest op deze pagina meer over deze standaarden.

Wat is de EU-taxonomie?

De EU-taxonomie is een classificatiesysteem en zorgt ervoor dat bedrijven en investeerders een gemeenschappelijke taal spreken bij het bepalen in welke mate ze bepaalde economische activiteiten als ecologisch duurzaam mogen beschouwen en welke dus wel en niet ‘groen’ zijn. Zowel de CSRD als de SFDR verwijzen naar de EU-taxonomie en maakt deze hierdoor relevant voor zowel bedrijven als investeerders.

Wat is een geïntegreerde rapportage?

In een geïntegreerd rapport, ook bekend als Integrated Report (IR), verwerkt u relevante informatie over zowel financiële als niet-financiële zaken, zoals: de strategie, governance, prestaties en vooruitzichten van uw bedrijf. Een IR brengt samenhang tussen uw financiële en niet-financiële aspecten. Dit verduidelijkt hoe uw bedrijf waarde creeërt en vernietigt op de korte, middellange en lange termijn.

U kunt dit visualiseren met een waardecreatiemodel (WCM). Dit type rapport is geïntroduceerd door het International Financial Reporting Standards foundation (IFRS).

Wat wordt er bedoeld met een GHG-protocol?

Greenhouse Gas Protocol is wereldwijd het meest gebruikte protocol om de uitstoot van broeikasgassen te berekenen en erover te rapporteren. Het protocol onderscheidt drie verschillende soorten uitstoot: scope 1, scope 2 en scope 3 emissies. Committeert uw bedrijf zich aan het SBTi, dan moet u dit protocol hanteren. 

Waar staat GRI voor?

Het Global Reporting Initiative is een internationale non-profitorganisatie die richtlijnen en normen voor duurzaamheidsrapportage opstelt. Hiermee rapporteert u de economische, ecologische, sociale en bestuurlijke prestaties van uw bedrijf en is vergelijkbaar met de SASB.

Wereldwijd gebruiken de meeste bedrijven de GRI-standaard om te rapporteren over duurzaamheid. In het opstellen van de CSRD-standaarden is er ook gekeken naar de GRI-standaarden. In dit artikel leest u meer over de verschillende standaarden.

Waar staat IRO voor?

Impacts, risks & opportunities (Impacts, risico’s en kansen) zijn de centrale elementen van een duurzaamheidsstrategie. Volgens de CSRD bepalen de IRO’s welke duurzaamheidsonderwerpen materieel zijn voor uw bedrijf.

Bij impacts gaat het om de invloed van uw bedrijf op de omgeving (mens en milieu). Bij risico’s en kansen gaat het juist om de invloed die duurzaamheidsonderwerpen hebben op uw bedrijf en daarmee een financieel operationeel effect kunnen hebben.

Wat is MVO (CSR)?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het concept waarmee uw bedrijf een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van de samenleving en waarbij u rekening moet houden met de effecten van uw bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.

MVO-strategieën moedigen uw bedrijf aan om een positieve impact te hebben op het milieu en voor u relevante stakeholders. De internationale term Corporate Social Responsibility (CSR) duidt hetzelfde aan. 

Waar staat NFRD voor?

De Non-Financial Reporting Directive is de voorloper van de CSRD en vereist dat grote bedrijven van openbaar belang niet-financiële overzichten opnemen als integraal onderdeel van hun jaarlijkse openbare rapportageverplichtingen. De CSRD geldt echter voor een grotere groep bedrijven en is vergaander dan de NFRD, welke vervalt per 2024.

Wat staat PAI voor?

De Principal Adverse Impacts zijn de belangrijkste negatieve impacts op mens en milieu die organisaties waar financiële instellingen in investeren, veroorzaken. Volgens de SFDR moeten financiële instellingen publiceren over hoe ze omgaan met de PAI van hun beleggingsbeleid en -beslissingen.

Wat is PAMT?

Deze term is van toepassing binnen CSRD. Zodra de dubbele materialiteitsanalyse heeft bepaald welke impacts, risico’s en kansen materieel zijn, moet uw bedrijf rapporteren over de Policies, Actions, Metrics and Targets (beleid, actieplannen, indicatoren en targets) op die materiële IRO’s. Uw bedrijf bepaalt zelf welk beleid u voorschrijft, welke acties u onderneemt en hoe vergaand uw doelstellingen zijn. De CSRD schrijft de indicatoren (deels) wel voor.

Wat betekent PBAF?

De Partnership for Biodiversity Accounting Financials biedt financiële instellingen praktische richtlijnen voor het beoordelen van de impact op en afhankelijkheid van biodiversiteit. Daarnaast definieert de PBAF wat er nodig is om ervoor te zorgen dat deze beoordelingen de juiste informatie aan financiële instellingen verschaffen.

Waar staat PCAF voor?

De Partnership for Carbon Accounting Financials biedt een meetmethodiek voor financiële instellingen om de CO2-voetafdruk van hun investeringen te meten.

Wat is SASB?

De Sustainability Accounting Standards Board is een internationale non-profitorganisatie die richtlijnen en normen voor duurzaamheidsrapportage opstelt. Hiermee rapporteert uw bedrijf over de relevante duurzaamheidsrisico’s en -kansen. In het opstellen van de CSRD-standaarden is er ook gekeken naar de SASB-standaarden.

Wat is SBTi?

Het Science Based Target initiative is de organisatie die op basis van op wetenschap gebaseerde doelen een analyse uitvoert ten aanzien van uitstoot en reductieplannen van bedrijven en financiële instellingen.

Committeert uw bedrijf zich aan de SBTi? Dan bepaalt de SBTi hoeveel en hoe snel u uw uitstoot van broeikasgassen moet verminderen (op de korte- en lange termijn) om zo te voldoen aan de 2050-doelstellingen van het Parijs Klimaatakkoord.

In andere woorden: hoeveel CO2-reductie uw bedrijf moet nastreven om bij te dragen aan maximaal 1,5 graad opwarming. Uw bedrijf is niet verplicht zich te committeren aan het SBTi. Toch doen steeds meer bedrijven dit wel omdat dit een wetenschappelijk gefundeerde reductiedoelstelling mogelijk maakt.

Wat betekent scope 1, 2 en 3?

Om de uitstoot van broeikasgassen te meten, gebruikt het GHG-protocol drie categorieën emissies. 

 • Scope 1 emissies: de directe uitstoot van uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan het brandstofgebruik van alles wat eigendom is van uw bedrijf of van wat uw bedrijf leaset. 
 • Scope 2 emissies: de indirecte uitstoot, dus de uitstoot die ontstaat door de opwekking van de elektriciteit en warmte die uw bedrijf inkoopt.
 • Scope 3 emissies: de rest van de uitstoot in de keten (kort door de bocht). Bijvoorbeeld voor de productie van ingekochte materialen of tijdens de gebruiksfase van de producten die uw bedrijf verkoopt.

Wat betekent SDGs?

De Sustainable Development Goals zijn in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen als een universele oproep tot actie om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat tegen 2030 alle mensen vrede en welvaart genieten.

De zeventien doelen beslaan meerdere ESG-onderwerpen. Vanuit de overheid werkt ook Nederland mee aan de SDG’s, gecoördineerd door de Nationaal Coördinator Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Om de doelen te behalen, is ook inzet van het bedrijfsleven nodig.  

Waar staat SFDR voor?

De Sustainable Finance Disclosure Regulation is ontworpen onder de Europese Green Deal  en bevat een reeks EU-regels en -richtlijnen om de duurzaamheidskenmerken van beleggingsfondsen beter te begrijpen, te vergelijken en te monitoren door duurzaamheidsinformatie te standaardiseren. De SFDR is de tegenhanger van de CSRD: de CSRD geldt voor het bedrijfsleven, de SFDR geldt voor de financiële marktpartijen. 

Waar staat TCFD voor?

De Task Force on Climate-Related Financial Disclosures is ontwikkeld om consistente informatieverschaffing over klimaatgerelateerde financiële risico's te verstrekken voor gebruik door bedrijven, banken en beleggers en kent vier kernpijlers: 

1.    governance
2.    strategie
3.    risicobeheer
4.    metrics en targets

De TCFD vraagt bedrijven om een scenario-analyse te ontwikkelen om de klimaatgerelateerde risico’s te analyseren.

Wat is TNFD?

De Task Force on Nature-Related Financial Disclosures is, in navolging op de TCFD, ontwikkeld om consistente informatieverschaffing over natuurgerelateerde financiële risico's te verstrekken voor gebruik door bedrijven, banken en beleggers en kent vier kernpijlers: 

 1. governance
 2. strategie
 3. risicobeheer
 4. metrics en targets 

De TNFD vraagt bedrijven om een scenario-analyse te ontwikkelen om natuurgerelateerde risico’s te analyseren.

Waar staat WCM voor?

Een Waardecreatiemodel brengt in één oogopslag in beeld waartoe uw bedrijf op aard is en hoe u doelen en effecten bereikt. Het model komt oorspronkelijk uit het Integrated Reporting Framework van de IFRS en is bedoeld om geïntegreerde jaarverslagen te maken. Bedrijven gebruiken deze ook vaak los als strategietool of in duurzaamheidsstrategieën. In dit artikel leest u meer over het WCM.