Waadi

Werken met ter beschikking gestelde arbeidskrachten? Doe de Waadi-check!

Door:
Doe de Waadi-check!
Stel, u heeft een belangrijke deadline voor een nieuw project, maar uw eigen team zit al tot over de oren in het werk. In plaats van nieuwe werknemers aan te nemen of huidige werknemers te overbelasten, kunt u via een detacheringsbedrijf of uitzendbureau (uitlener) tijdelijk een werknemer inlenen die gespecialiseerd is in uw sector. Zo is het mogelijk dat u de deadline haalt met hoogwaardige expertise, zonder de vaste lasten en verplichtingen die komen kijken bij het in dienst nemen van een nieuwe werknemer.
Onderwerpen

Deze praktijk biedt een win-win situatie: de uitlener kan zijn werknemers productief houden, terwijl u als inlener snel en flexibel kunt inspelen op piekmomenten in de vraag naar arbeid. Echter, op het moment dat u personeel inhuurt, krijgt u te maken met de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Als u zich niet aan de Waadi-regels houdt, is het mogelijk dat u een boete krijgt. Lees hieronder wat u moet doen.

Wat houdt de Waadi in?

Als een uitlener tegen een vergoeding één of meerdere arbeidskrachten ter beschikking stelt aan u, is de Waadi in beginsel van toepassing. De Waadi heeft als doel om uitbuiting van arbeidskrachten en fraude tegen te gaan. Denk hierbij aan te lange werktijden en onderbetaling van arbeidskrachten. Het is niet relevant of de uitlener de arbeidskrachten structureel of incidenteel ter beschikking stelt. Ook in de situatie dat een uitlener eenmalig een arbeidskracht aan u ter beschikking stelt, is de Waadi van toepassing. 

De registratieplicht conform de Waadi

Door de Waadi geldt een registratieplicht voor iedere uitlener die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan derden. Deze plicht houdt in dat de uitlener als zodanig geregistreerd moet zijn bij de Kamer van Koophandel.

Met betrekking tot die registratieplicht gelden drie uitzonderingen. De Waadi is niet van toepassing als de arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld:

  1. voor een geleverde zaak of tot stand gebracht werk (bijvoorbeeld een monteur die ter beschikking wordt gesteld voor de installatie van een door de uitlener vervaardigde machine); 
  2. bij wijze van tijdelijke collegiale uitleen zonder winstoogmerk;
  3. ingeval van intra-concern uitlening.

Staat de uitlener waarvan u personeel inhuurt niet (goed) ingeschreven in het Handelsregister, dan loopt u het risico een boete te krijgen. Ook als inlener. Controleer daarom altijd de Waadi-registratie van de onderneming waarvan u mensen inhuurt in het Handelsregister.

De flexibele schil: externe arbeidskrachten
De flexibele schil: externe arbeidskrachten
Lees dit artikel

Nieuw wetsvoorstel: Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten 

De overheid is bezig met nieuwe wetgeving als het aankomt op het ter beschikking stellen van derden: de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. Met dit wetsvoorstel wordt een toelatingsstelsel ingevoerd voor uitleners die arbeidskrachten ter beschikking stellen. De kern van dit stelsel is dat deze uitleners alleen arbeidskrachten ter beschikking mogen stellen als zij zijn toegelaten tot het stelsel. Daarnaast mogen inleners die gebruik maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten dat alleen doen van toegelaten uitleners. 

Het toelatingsstelsel heeft een tweeledige doelstelling: 

  1. het verbeteren van de positie van ter beschikking gestelde arbeidskrachten en in het bijzonder die van arbeidsmigranten; 
  2. het waarborgen van een gelijk speelveld voor alle in- en uitleners. 

Om toegelaten te worden tot het nieuwe stelsel moeten uitleners aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. zij moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen tonen;
  2. zij moeten een nader te bepalen waarborgsom overmaken; 
  3. zij moeten laten zien dat ze voldoen aan alle relevante wetgeving.

De Arbeidsinspectie zal toezicht houden op de verplichtingen voor uit- en inleners.

Met dit wetsvoorstel vervalt de registratieplicht voor uitleners in de huidige vorm. Inschrijving in het Handelsregister is wel een voorwaarde voor verlening van toelating en een verplichting om de toelating te kunnen behouden.

Het verbod voor uitleners om arbeidskrachten zonder toelating ter beschikking te stellen en het verbod voor inleners om arbeidskrachten van een uitlener zonder toelating in te lenen treden naar verwachting op 1 januari 2026 in werking. Wij houden de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend voor u in de gaten en brengen u op de hoogte als hier meer duidelijkheid over komt.

Heeft u vragen over het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan derden?

Neem dan contact op met een van de arbeidsjuristen van Grant Thornton. We helpen u graag verder!

Neem contact op