Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van Grant Thornton en de realisatie van gestelde doelen, zowel op financieel als organisatorisch gebied. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering en de raad van commissarissen (rvc).

Raad van bestuur

Leden van het bestuur worden door de ledenvergadering benoemd op bindende voordracht van de rvc. De voordracht van de rvc kan met een drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen worden doorbroken. Een bestuurslid heeft een bestuurstermijn van drie jaar, tenzij de ledenraad hier na goedkeuring van de rvc van afwijkt, met mogelijkheid tot herverkiezing.

De leden van het bestuur van Grant Thornton zijn allen aangemerkt als beleidsbepalers in het kader van de Wet Toezicht Accountantsorganisatie. Het bestuur van Grant Thornton is als volgt samengesteld:

  • Marcel Blöte, bestuursvoorzitter
    Benoemd per 1 september 2023
  • Bart Jonker, bestuurslid
    Benoemd per 1 januari 2019