article banner

Raad van Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van Grant Thornton en de realisatie van gestelde doelen, zowel op financieel als organisatorisch gebied. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering en de raad van commissarissen (rvc).

Leden van het bestuur worden door de ledenvergadering benoemd op bindende voordracht van de rvc. De voordracht van de rvc kan met een drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen worden doorbroken. Een bestuurslid heeft een bestuurstermijn van drie jaar, tenzij de ledenraad hier na goedkeuring van de rvc van afwijkt, met mogelijkheid tot herverkiezing met in beginsel maximaal nog één bestuurstermijn.

De leden van het bestuur van Grant Thornton zijn allen aangemerkt als beleidsbepalers in het kader van de Wet Toezicht Accountantsorganisatie. Het bestuur van Grant Thornton is als volgt samengesteld:

  • Marcel Blöte, bestuursvoorzitter
    Benoemd per 1 september 2023
  • Bart Jonker, bestuurslid
    Benoemd per 1 januari 2019

Alle leden / aandeelhouders ontvangen een aansluitingsvergoeding naar evenredigheid van hun gerechtigheid in de groep en deze is in beginsel voor alle aandeelhouders hetzelfde. In geval van overwinst kan er afhankelijk van de gerealiseerde KPI’s een extra beloning worden toegekend. Kwaliteit vormt een belangrijk onderdeel bij het bepalen van de gerealiseerde KPI’s over enig jaar.

De bestuursleden ontvangen een vaste vergoeding voor hun bestuurstaken. Er bestaat een mogelijkheid op een variabele beloning van maximaal 20 procent op basis van de realisatie van ‘op kwaliteit gerichte’ lange termijndoelstellingen (KPI’s). Voor 2017 is vooraf geen omvang van de variabele beloning afgesproken, uitsluitend KPI’s, waaronder het realiseren van de kwaliteitsdoelstelling en het verhogen van de medewerkerstevredenheid ten opzichte van 2016.

De beoordeling van de bestuursleden, alsmede de vaststelling van de bestuurdersbeloning vindt plaats door de rvc.

Meer weten over

Grant Thornton?

Neem contact op