ESG

Duurzame Global Mobility: Vooruitgang van ESG in het bedrijfsleven

Pierre Docx
Door:
portrait of young businessman commuting using laptop
In de wereld van zakelijke globalisering is duurzaamheid van cruciaal belang. Het beïnvloedt de reputatie, winstgevendheid en lange termijn overleving van een bedrijf. Duurzaamheid is met name belangrijk in internationale mobiliteitsprogramma's, ook wel global mobility genoemd. Deze praktijk vermengt zich nu met Environmental, Social, and Governance (ESG)-duurzaamheid en biedt nieuwe kansen voor bedrijven.
Onderwerpen

Impact Alert

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van duurzaamheid en impact.

Begrip van global mobility en ESG-duurzaamheid 

Milieuaspecten (Environmental) 

De milieu-dimensie van ESG richt zich voornamelijk op de impact van een bedrijf op de planeet. Het omvat acties om hulpbronnen te behouden, afval te beheren, vervuiling te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. In de wereld van global mobility is (milieu-)duurzaamheid een uitdaging, maar ook cruciaal. 

Het fysiek verplaatsen van werknemers over de hele wereld resulteert vaak in koolstofdioxide uitstoot door luchtvaart en transport van bezittingen. Bedrijven kunnen echter deze impact verminderen door hun global mobility beleid af te stemmen op de behoeften van het bedrijf en de werknemers, terwijl ze voldoen aan milieudoelstellingen. Daarnaast kunnen ze hun koolstofemissies bijhouden en strategieën implementeren om ze te verminderen. Bijvoorbeeld, kiezen voor milieuvriendelijke transportalternatieven of samenwerken met duurzame leveranciers. In dat opzicht verwijzen we ook naar ons nieuwste Insight: Hoe milieubewust is uw transport? Pak uw kans en verduurzaam

Sociale factoren 

Het sociale element van ESG omvat de relaties van een bedrijf met zijn werknemers, klanten, leveranciers en de gemeenschap.  Hieronder vallen diversiteit, inclusie, arbeidsrechten, gegevensprivacy en gemeenschapsrelaties.  

Voor global mobility betekent sociale duurzaamheid de implementatie van wereldwijde tewerkstellings-initiatieven die diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid (DEI&B: Diversity, Equity, Inclusion and Belonging) bevorderen. Toegankelijke informatie verstrekken over carrièrepaden en uitgebreide DEI-training aanbieden zijn stappen in de goede richting. 

Bewustwording van het samenbrengen van de verschillen van mensen, zowel zichtbaar (bijv. geslacht, ras, generatie) als niet-zichtbaar (bijv. cultuur, seksuele geaardheid, religie), op de werkplek bevordert gelijke kansen voor alle werknemers. Het pleit ook voor acceptatie en begrip en creëert bewustzijn dat verschillen kunnen leiden tot een betere organisatie voor iedereen. 

Diverse werkplekken brengen ook waardevolle denkwijzen, ideeën en vaardigheden samen, die allemaal van cruciaal belang zijn. Snel ontwikkelende technologie transformeert bedrijven en verhoogt drastisch de behoefte aan nieuwe vaardigheden die als essentieel zijn voor toekomstige concurrentiekracht en het relevant houden van een organisatie. 

Naarmate vooruitstrevende organisaties de voordelen ontdekken van formele DEI&B-praktijken te midden van steeds veranderende personeelsbestanden, veranderen bedrijven en evolueren nieuwe bedrijfsmodellen. Dit stemt de bredere DEI&B-agenda af op global mobility programma's, met een positieve invloed op talentbeheer, productiviteit op de werkplek en wereldwijde concurrentiekracht. 

Bestuursfactoren (Governance)

Bestuur (Governance) verwijst naar het ethisch en efficiënt beheer van een bedrijf. Het omvat zaken als samenstelling van de raad van bestuur, betrokkenheid van belanghebbenden, risicobeheer en ethisch bedrijfsgedrag. 

Voor global mobility houdt bestuur het vaststellen van procedures in om verantwoordingsplicht te waarborgen, het meten en rapporteren van vooruitgang en het prioriteren van communicatie met belanghebbenden. Een bedrijfscultuur die ESG waardeert en verbetert wordt gestimuleerd. 

De rol van global mobility bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen 

Nu bedrijven ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen stellen, spelen afdelingen voor global mobility een grotere rol bij het bereiken van deze doelen. Aangezien global mobility beweging over de hele wereld omvat, is het vanzelfsprekend dat deze afdelingen belast zijn met het verminderen van de ecologische voetafdruk van het bedrijf. Daarnaast verwijzen we naar ons nieuwste inzicht met betrekking tot de ecologische voetafdruk van een bedrijf bij het importeren van goederen: Breng uw CBAM-verplichtingen op tijd in kaart

Veel bedrijven hebben wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen, waarvan sommige streven naar net zero emissies. Global mobility draagt hieraan bij en vormt duurzaamheidsinitiatieven op bedrijfsniveau. 

De impact van ESG op bedrijfsprestaties 

ESG-factoren zijn niet langer ‘zachte’ kwesties, maar verbeteren bedrijfsprestaties. Bedrijven die proactief ESG-kwesties aanpakken, trekken naar verwachting investeerders aan, versterken hun merkreputatie en krijgen betere financiële rendementen. 

Investeerders zoeken steeds vaker naar bedrijven met hoge ESG-scores, omdat ze deze als duurzamer en dus veiliger beschouwen om in te investeren. Bovendien is de jongere beroepsbevolking van vandaag zich steeds meer bewust van de waarden en het werkgevers 'merk' van een bedrijf. Bedrijven die toewijding tonen aan ESG hebben waarschijnlijk een grotere aantrekkingskracht op het aantrekken en behouden van top-talent. 

ESG-investeringen 

ESG-investeringen is een ander gebied dat aanzienlijke aandacht heeft gekregen. Deze beleggingsaanpak houdt rekening met de duurzaamheid en ethische impact van investeren in een bedrijf op basis van zijn ESG-factoren. Bedrijven richten zich steeds meer op ESG-investeringen, omdat ze het potentieel erkennen om positief bij te dragen aan hun prestaties, terwijl ze duurzame ontwikkelingsdoelen ondersteunen. In dat opzicht verwijzen we ook graag naar ons nieuwste inzicht: "Groene" investeringen resulteren in minder te betalen belastingen

De weg vooruit voor duurzaamheid van global mobility ESG 

De toekomst van duurzaamheid van global mobility ESG ziet er veelbelovend uit. Nu bedrijven zich meer bewust worden van hun rol in het bevorderen van duurzame praktijken en investeerders ESG-factoren steeds meer waarderen, zal de drive naar duurzame global mobility naar verwachting toenemen. 

Jongere werknemers stimuleren meetbare vooruitgang op ESG-kwesties, wat leidt tot tot meer duurzame bedrijfsmodellen, operaties en investeringen. 

Conclusie 

Global mobility en ESG zijn cruciaal in een modern zakelijk beleid. Het omvat een holistische aanpak die rekening houdt met milieubehoud, maatschappelijke verantwoordelijkheid en effectief bestuur. Door ESG-factoren op te nemen in global mobility programma's verbeteren bedrijven hun prestaties, trekken ze toptalent aan, verbeteren ze hun merkreputatie en dragen ze bij aan een duurzamere toekomst. 

Blijf vooroplopen met verminderde ESG-belasting en sluit u aan bij de beweging naar een schonere, groenere toekomst. 

Neem contact op met één van onze experts