sustainable tax

"Groene" investeringen resulteren in minder te betalen belastingen

Pierre Docx
Door:
man in front of solar panels
Een stap richting verduurzaming hoeft niet kostbaar te zijn. Werp hier een blik op enkele belastingfaciliteiten die Nederland biedt voor investeringen in milieuvriendelijke en energiezuinige activa.
Onderwerpen

‘Groene’ investeringen’

Naast het kostenplaatje zijn zaken zoals het milieu en verduurzaming een steeds belangrijker thema voor veel belastingplichtigen. Bedrijven stellen vaker vrijwillig een duurzaamheidsrapport (ook wel ESG-rapport) op, ook al is deze rapportage niet verplicht.

Overweegt u te investeren in nieuwe activa voor een minimumbedrag van 2.500 euro (drempelbedrag in 2023)?  Dan is het de moeite waard om in kaart te brengen of deze activa kwalificeren als milieuvriendelijk en/of de investeringen energiebesparingen en duurzame energie teweegbrengen.

U loopt dan niet alleen voorop in het kader van duurzaamheid, maar u maakt ook nog eens aanspraak  op aanzienlijke belastingvoordelen. Nederland heeft namelijk diverse regelingen beschikbaar voor bedrijven die in dergelijke activa investeren.

De twee belangrijkste investeringsregelingen zijn de Milieu-investeringsaftrek (MIA)/ Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Belastingfaciliteiten

Milieu-investeringsfaciliteiten

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn twee afzonderlijke investeringsfaciliteiten. Het is mogelijk beide faciliteiten tegelijkertiijd toe te passen op diverse in aanmerking komende investeringen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De MIA biedt de mogelijkheid om tot 45 procent van de investering af te trekken van de belastbare winst. Het percentage hangt af van de milieueffecten en de karakteristieken van de activa. Onder de meest gunstige omstandigheden loopt het financiële voordeel op tot 14 procent van de initiële investering.

Willekeurige afschrijving milie

u-investeringen

De VAMIL is een afschrijvingsfaciliteit die van toepassing is op milieuvriendelijke investeringen. De faciliteit biedt de mogelijkheid om 75 procent van de investering op een willekeurig moment af te schrijven.

Dit brengt het extra voordeel met zich mee dat u een keuze heeft in welk jaar de faciliteit wordt toegepast, bijvoorbeeld in een jaar waarin de winsten relatief hoog zijn. Het volledig benutten van de faciliteit kan zowel een liquiditeitsvoo

rdeel als een bijkomend rentevoordeel opleveren.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Op basis van de Nederlandse belastingwetgeving biedt de overheid ondernemingen een extra aftrek als zij investeren in bedrijfsmiddelen die energiebesparend zijn en duurzame energie bevorderen. De aftrek bedraagt 45,5 procent van de investeringskosten. Deze aftrek is een aanvullende aftrek op het normale afschrijvingsregime dat van toepassing is in Nederland. Hierdoor verlaagt u de energiekosten en past u daarnaast belastingvoordeel toe.

Let op: Vanwege een budgetoverschrijding verlaagt de overheid de Energie-investeringsaftrek (EIA) vanaf het jaar 2024.  Daarnaast verlaagt de overheid ook het maximum investeringsplafond.

Samenhang met andere regelingen

Naast de groene investeringsregelingen is er ook een 'standaard' investeringsaftrek beschikbaar in Nederland. Een bedrijf kan gebruik maken van deze aftrek wanneer zij investeert in activa met een waarde tussen de 2.600 euro en 353.973 euro.

Op basis van de Nederlandse belastingwetgeving is het mogelijk dat de belastingplichtige gebruik maakt van zowel de EIA en de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen, of de MIA/VAMIL en de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen.

Het is echter niet toegestaan om zowel de MIA/VAMIL als de EIA voor dezelfde activa aan te vragen. Wij raden aan om te beoordelen welke van de investeringsregelingen het meest voordelig is in de gegeven omstandigheden.

Tijdig melden investeringen

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat u de investering binnen drie maanden na de investering moet melden bij de bevoegde autoriteit om in aanmerking te komen voor de MIA of EIA.

Vervolgstappen

Bent u geïnteresseerd in deze regelingen?

Neem contact op met onze experts