Covid-19

Ondernemers nog jaren gebonden aan de strenge voorwaarden van het uitstel van betaling?

Christiaan Buizer
Door:
insight featured image
Veel ondernemers hebben tijdens de coronacrisis gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling van belastingen. Inmiddels zijn alle maatregelen afgeschaft. Maar ondernemers zijn nog lang niet af van de gevolgen van de coronacrisis. De opgebouwde belastingschulden moeten vanaf 1 oktober 2022 worden terugbetaald in maximaal vijf jaar. Wat zijn de voorwaarden?
Onderwerpen

Sinds 1 april 2022 moeten alle ondernemers weer voldoen aan nieuw opkomende fiscale verplichtingen. Daarnaast moet de belastingschuld, die in de periode tussen 12 maart 2020 en 31 maart 2022 is opgebouwd, vanaf 1 oktober 2022 worden afgelost. 

De regels omtrent het uitstel van betaling en de betalingsregeling zijn opgenomen in het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’. Voor het verlenen van het uitstel van betaling golden een aantal voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is, dat ondernemers geen bonussen of dividend mochten uitkeren gedurende het uitstel van betaling. Deze voorwaarde is als volgt opgenomen in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis

‘e. De ondernemer verklaart dat geen bonussen worden uitgekeerd aan de Raad van Bestuur en de directie van de onderneming, geen dividend wordt uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht in de periode vanaf het indienen van het uitstelverzoek totdat het uitstel dat ingevolge deze goedkeuring is verleend wordt ingetrokken of vervalt. Onder bonussen worden mede begrepen winstuitdelingen en andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben. Deze voorwaarde ziet niet op bonussen, dividenden en aandelen waarvan de uitbetaling en inkoop na het uitstelverzoek plaatsvindt, maar de daaraan ten grondslag liggende beslissing in 2019 is genomen.’

Voorwaarden voor de betalingsregeling

Vanaf september 2020 werd ook steeds meer duidelijk over de aflossing van de opgebouwde belastingschuld. Uiteindelijk is bepaald dat ondernemers vanaf 1 oktober 2022 de mogelijkheid krijgen om in maximaal vijf jaar de opgebouwde belastingschuld af te lossen.

Het is nog onduidelijk welke voorwaarden gelden tijdens deze betalingsregeling. In de bovenstaande geciteerde voorwaarde staat dat geen bonussen en dividenden mogen worden uitgekeerd totdat het uitstel wordt ingetrokken of vervalt. Met ingang van 31 maart 2022 is het uitstel van betaling ingetrokken. Op basis hiervan zou je dus kunnen concluderen dat het bonus- en dividendverbod niet geldt tijdens de betalingsregeling.

Echter, in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is ook het volgende opgenomen:

‘Verleend uitstel van betaling op grond van deze goedkeuring wordt ingetrokken per 1 oktober 2021, met dien verstande dat de ontvanger de ondernemer in de gelegenheid stelt om de belastingschuld met een betalingsregeling af te lossen (zie hiervoor onderdeel 3.5). Voor de volledigheid merk ik op dat daarbij de voorwaarden a. tot en met f. onverkort gelden.’

Op basis bovenstaande passage kan worden geconcludeerd dat het bonus- en dividendverbod wel geldt tijdens de betalingsregeling.  

Oproep kabinet: geef meer duidelijkheid over de voorwaarden 

Vanwege deze tegenstrijdigheid in het besluit roepen wij het kabinet op tot meer duidelijkheid over de voorwaarden van de betalingsregeling van het bijzonder uitstel van betaling. De betalingsregeling gaat namelijk over drie maanden al van start. 

Het is van belang dat ondernemers de risico’s weten van het uitkeren van bonussen- of dividenden tijdens de looptijd van de betalingsregeling. 

Het is ook onduidelijk welke gevolgen de internetconsultatie over de coronabelastingschulden heeft op de voorwaarden van de betalingsregeling. Blijft de terugbetaaltermijn vijf jaar? Tijd voor duidelijkheid!  

Invorderingsrente weer verhoogd 

Een andere maatregel die genomen is om de liquiditeitspositie van ondernemers te versterken, is de tijdelijke verlaging van de invorderingsrente. 

Als een belastingaanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Deze rente is (tijdelijk) verlaagd naar 0,01%. De wijziging geldt tot en met 30 juni 2022. Vanaf 1 juli 2022 wordt de rente weer stapsgewijs verhoogd. Op 1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 1%. Daarna wordt de rente elk jaar met 1% verhoogd tot en met 2024. Dit betekent dat er ook over de openstaande belastingschulden vanaf 1 juli 2022 weer geleidelijk meer rente moet worden betaald. 

Met het oog op de stijgende invorderingsrente kan het dus aantrekkelijk zijn om meer af te lossen dan de betalingsregeling voorschrijft. Hierbij is het wel van belang rekening te houden met de beschikbare liquide middelen en de financiële ruimte. 

Meer weten? 

Heeft u vragen over (de voorwaarden van) de betalingsregeling of over de andere steunmaatregelen die de overheid heeft genomen in verband met de coronacrisis? Neem dan contact op met ons coronateam.