Duurzaamheid

CSRD: formeel akkoord en update van de rapportage standaard

man geeft duurzame presentatie over CSRD
Op 11 november is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) met grote meerderheid van stemmen formeel geadopteerd door het Europees Parlement. Dat betekent dat alle grote ondernemingen vanaf 2024/2025 jaarlijks verplicht moeten rapporteren op duurzaamheidsbeleid- en resultaten. Dit moet gebeuren aan de hand van een bindende rapportagestandaard. Op 15 november is ook over de inhoud van deze standaard – welke sinds de zomer in concept beschikbaar was – een akkoord bereikt. Welke zaken zijn gewijzigd ten opzichte van de concept standaard? En wat betekent de invoering van de CSRD-richtlijn voor uw bedrijf?
Onderwerpen

CSRD

Voortvarend aan de slag met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) met deze 8 stappen

Als samenleving staan we voor een immense verduurzamingsopgave om onze wereld leefbaar te houden. Van ondernemingen wordt verwacht dat zij daarin verantwoordelijkheid nemen, voor de impact op mens, milieu en samenleving.

Het belang van de CSRD

Met de invoering van de CSRD-richtlijn worden grote ondernemingen verplicht om transparanter te rapporteren over de impact van hun beleid en activiteiten op mens en milieu. Door het introduceren van gedetailleerde rapportagevereisten komt de CSRD huidige tekortkomingen in de regelgeving op het rapporteren van niet-financiële informatie tegemoet. Het standaardiseren van duurzaamheidsrapportage zorgt voor meer transparantie en betere vergelijkbaarheid tussen het beleid en de resultaten van ondernemingen. Het is een belangrijke stap richting meer inzicht in de voortgang van Europese ondernemingen rondom het Parijse Klimaatakkoord en duurzaamheidsontwikkelingen. Het voorstel voor de CRSD dateert van april 2021, en is nu formeel geadopteerd door het Europees Parlement.

De ESRS-rapportage standaard

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) is de bindende rapportage standaard waar ondernemingen aan moeten voldoen. Deze ESRS geven aan welke zaken ondernemingen transparant moeten maken in de verslaglegging, zogenaamde “disclosure requirements”. Deze vereisten gaan in algemene zin over risico’s, impacts, strategie, beleid en governance, maar ook over specifieke thema’s op gebied van Environmental, Social en Governance (ESG) aspecten. Het eerste deel van deze standaard was afgelopen voorjaar gepubliceerd en opengesteld voor marktconsultatie. Afgelopen 15 november presenteerde de EFRAG-werkgroep (die aan de standaard werkt) de langverwachte update van deze standaard, welke nu voor formeel akkoord naar de Europese Commissie gaat.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de ESRS?

In april 2022 werden de eerste ESRS-concepten gepubliceerd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerdere concepten:

  • Omvang: Het aantal standaarden (ESRS) is teruggebracht van 13 naar 12 als gevolg van een nauwere focus op governance; het totaal aantal rapportagevereisten qua informatie en KPI’s is verminderd van 136 naar 84.
  • Materialiteit: Het ‘rebuttable presumption’ principe wat betreft de materialiteitsbeoordeling is komen te vervallen. In de eerdere concepten ging de ESRS uit van een ‘materieel tenzij’-principe, waarbij ondernemingen dienden te verantwoorden waarom zij een bepaald ESRS-thema uit wilden sluiten als ‘niet materieel’. In huidige versie wordt dit losgelaten en vervalt dus een stuk verantwoording.
  • Keten: De vereisten rondom de waardeketen zijn verduidelijkt. De focus ligt meer op materialiteit van de waardeketen informatie. Daarnaast is de overgangsperiode van geleidelijke invoering van keten-informatie in drie jaar tijd definitief opgenomen in het voorstel.
  • Structuur: De algemene structuur van de ESRS is meer in lijn gebracht met andere sustainability reporting standaarden, waaronder de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) en de IFRS International Sustainability Standards Baord (ISSB).

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Hoewel de eerste rapportageverplichting onder de CSRD geldt vanaf 2024/2025, is het verstandig om in aanloop daarnaartoe al werk maken van het opstellen of updaten van uw duurzaamheidsstrategie die de basis vormt voor de rapportage. Er moeten ook processen en systemen ingericht worden voor dataverzameling op duurzaamheidsindicatoren. Daarnaast is het belangrijk om na te denken over het borgen van de kwaliteit van die data.

Wilt u meer weten over de CSRD? Wat betekent die specifiek voor uw bedrijf? Hoe kunt u zich hierop voorbereiden? Neem dan contact op met onze specialisten.

Lees hier meer over toekomstbestendig ondernemen