Arbeidsrecht

Per 1 augustus wijzigen de regels rondom studiekosten voor verplichte opleidingen

Door:
Melissa Overbeek
Per 1 augustus wijzigen de regels rondom studiekosten voor verplichte opleidingen
De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden beperkt binnenkort de mogelijkheid om studiekosten op de werknemer te verhalen. Hoe wijzigen deze regels voor u als werkgever? Wat zijn door de wet of cao verplichte opleidingen? En hoe zit het met bestaande studiekostenbedingen?
Onderwerpen

Dit is deel drie van een serie van vier artikelen. Eerder schreven we al over het nevenwerkzaamhedenbeding en de uitbreiding van de informatieverplichting.

Het studiekostenbeding

Op grond van de wet (artikel 7:611a BW) bent u nu al verplicht scholing mogelijk te maken voor werknemers, als deze noodzakelijk is voor de uitoefening van een functie. In een studiekostenbeding wordt vaak overeengekomen dat de werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst (een deel van) de studiekosten terugbetaalt. Vanaf 1 augustus 2022 worden regels rondom de het terugvorderen van scholingskosten verscherpt. Dit heeft gevolgen voor het terugvorderen van gemaakte kosten bij uitdiensttreding. Onder kosten voor een verplichte opleiding vallen bijvoorbeeld studieboeken en -materiaal, studiegelden, examengelden en reiskosten.

Kosteloze verplichte opleiding

U mag per 1 augustus 2022 geen kosten meer op de werknemer verhalen voor scholing, die voor de wet of toepasselijke cao verplicht is. Er is geen overgangsrecht. Dit betekent dat bestaande studiekostenbedingen voor verplichte opleidingen vanaf dat moment ongeldig zijn. Daarnaast moet de scholing zoveel mogelijk plaatsvinden onder werktijd en geldt de opleidingstijd als arbeidstijd.

De wijziging geldt alleen voor scholing die op grond van de wet of de cao worden gekwalificeerd als noodzakelijk voor de functie. Bijvoorbeeld de verplichte scholing voor een bhv’er, leden van de Ondernemingsraad, maar ook scholing in het kader van een verbetertraject of herplaatsing. Beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie zijn uitgezonderd. Tenzij anders vermeld in de cao. De beroepen uit de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen vallen hier in ieder geval onder (en zijn dus uitgezonderd).

Video 

Pas uw juridische documenten aan

Als gevolg van deze wetswijziging moeten veel bestaande of toekomstige bepalingen worden aangepast. Onderzoek welke scholingsregelingen binnen uw organisatie gelden. Het studiekostenbeding kan in de arbeidsovereenkomst staan, maar ook in het arbeidsvoorwaardenreglement en/of personeelshandboek. Maak in dit geval onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte opleidingen en vervang de bestaande bepaling door een bepaling die aan de nieuwe wet voldoet. Bepaal ook dat verplichte scholing zoveel mogelijk onder reguliere werktijd plaats moet vinden. Als de scholing buiten de gebruikelijke arbeidsuren plaatsvindt, moet u vastleggen hoe deze extra arbeidsuren geadministreerd worden.

Onze juristen kunnen u helpen met het opstellen van een geldig studiekostenbeding of een korte check voor welke opleidingen binnen uw organisatie de nieuwe regels gelden. Neem gerust contact met ons op!

nevenwerkzaamhedenbeding
Artikel 1: Nevenwerkzaamheden
Nieuwe wet beperkt verbod op nevenwerkzaamheden werknemers
Lees dit artikel
informatieverplichting
Artikel 2: Uitbreiding informatieplicht
Uitbreiding van de informatieverplichting voor werkgevers per 1 augustus
Lees dit artikel
Wet flexibel werken
Artikel 4: Wet flexibel werken
Aanpassing Wet flexibel werken: verzoek om arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden
Lees dit artikel