Bij de werkzaamheden van de accountant speelt het maatschappelijk verkeer een belangrijke rol. De afgegeven controleverklaring bij de jaarrekening moeten de belanghebbenden een redelijke mate van zekerheid verschaffen over de juistheid van die informatie.

Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid staat bij Grant Thornton hoog in het vaandel en daarom is de Code Accountantsorganisatie ondertekend. Eén van de kernelementen van de Code betrof het aanstellen van een Commissie Publiek Belang. Bij het installeren van de raad van commissarissen (rvc), die het publieke belang centraal zet, is besloten de Commissie als subcommissie van de rvc te laten bestaan.

Taken en bevoegdheden

De Commissie adviseert de rvc en bereidt de besluitvorming van de rvc voor met betrekking tot:

 • de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen, waaronder met name het borgen van het publieke belang van de accountantscontrole;
 • onderwerpen die op basis van toepasselijke wetgeving en/of verordeningen of reglementen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants de goedkeuring van de raad van commissarissen behoeven;
 • de goedkeuring door de raad van commissarissen van het kwaliteitsbeleid van de Accountantsorganisatie en de borging daarvan;
 • het jaarlijkse gesprek tussen de raad van commissarissen en de AFM dat is gericht op de Accountantsorganisatie;
 • het - met het oog op de (verbetering) van kwaliteit - jaarlijks evalueren met de raad van bestuur (rvb) en de compliance officer:
  • a of afdoende waarborgen bestaan om casuïstiek te voorkomen zoals in de voorafgaande periode is voorgelegd aan de Accountantskamer;
  • b of naar aanleidingen van de in dat jaar ontvangen informatie over het functioneren van accountants, de uitkomsten van (interne) kwaliteitsonderzoeken, het geleerde van openbare procedures en bevindingen van AFM, Accountantskamer, College voor Collegiale Toetsing, onderzoeksinstituut en andere partijen, maatregelen vereist zijn en;
  • c indien maatregelen vereist zijn naar aanleiding van het geleerde, welke dat zijn.
 • de jaarlijkse bespreking van (het functioneren van) de klacht- en meldingsregeling;
 • alle onderwerpen die het behoud van de Wta-vergunning dan wel het voortbestaan van Coöperatie betreffen.

De Commissie Publiek Belang richt zich op de beoordeling van:

 • de bestuurlijke besluitvorming door het bestuur van de Accountantsorganisatie;
 • het kwaliteitsbeheersingssysteem van de Accountantsorganisatie;
 • de procedure voor de (afhandeling van) meldingen;
 • de interne en externe kwaliteitstoetsingen;
 • de externe rapportages;
 • (potentiële) reputatie risico’s;
 • de dialoog met belanghebbenden.

Samenstelling

 • Cokky Hilhorst (voorzitter)
 • Tjark de Lange
 • Natasja Baroch

De leden van de rvc worden gekozen voor een periode van 4 jaar en kunnen 2 maal worden herkozen. Er is een rooster van aftreden opgesteld, zodanig dat niet alle leden tegelijk zullen aftreden. Tjark de Lange is inmiddels herkozen. Zie ook de pagina ‘Raad van commissarissen’. 

Frequentie overleg

De Commissie vergadert tenminste twee keer per jaar of zoveel vaker als de voorzitter van de Commissie dit noodzakelijk acht. De rvb en de compliance officer zullen in voorkomende gevallen voor dit overleg worden uitgenodigd.

Uitvoering taken

Om de toezichthoudende taken op een adequate wijze te kunnen uitvoeren heeft de Commissie de beschikking over relevante informatie. Dit betreft onder meer uitkomsten interne en externe reviews, relevante wijzigingen in het stelsel van kwaliteitsbeheersing, periodieke rapportages van de compliance officer, overzicht van meldingen, klachten en incidenten.

Verantwoording

De Commissie informeert de raad van commissarissen omtrent de belangrijkste bevindingen en activiteiten met betrekking tot de waarborging van het publieke belang binnen de accountantsorganisatie. De belangrijkste bevindingen worden opgenomen in het transparantieverslag.