Legal services

Checklist: Wat zet ik in een vaststellingsovereenkomst (VSO)?

Anne Hofman
Door:
insight featured image
Met een vaststellingsovereenkomst stoppen de werkgever en de werknemer in goed overleg de arbeidsovereenkomst. Wat regelt u in een VSO? Gebruik deze checklist!
Onderwerpen

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Als werkgever heeft u een aantal mogelijkheden voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Eén daarvan is beëindiging met wederzijds goedvinden. Dat betekent dat zowel werkgever als werknemer instemmen met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Het is een elegante manier om op korte termijn een arbeidsovereenkomst te beëindigen. De afspraken over de beëindiging, worden vastgelegd in een vaststellingovereenkomst (VSO) of beëindigingsovereenkomst. Maar wat moet u regelen? En waaraan moet de VSO voldoen?

Checklist vaststellingsovereenkomst

Wat moet en kan er zoal worden vastgelegd in een VSO?

 • De reden waarom de arbeidsovereenkomst dient te eindigen
  Wil een werknemer recht houden op een WW-uitkering, dan mag de werknemer geen verwijt worden gemaakt van de reden voor beëindiging. Ook moet vastgelegd worden dat het initiatief tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst is uitgegaan van de werkgever.
 • De datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  Met het bepalen van die datum dient rekening gehouden te worden, dat tussen de datum van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst en de datum dat de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk eindigt, zoveel tijd zit als de voor de werkgever geldende opzegtermijn lang is. Dit wordt ook wel de fictieve opzegtermijn genoemd. Als de fictieve opzegtermijn niet in acht is genomen, of deze termijn te kort is, zal een eventuele WW-uitkering van de werknemer pas later ingaan.
 • De vergoeding
  Hoewel wettelijk niet verplicht, komen partijen vaak een beëindigingsvergoeding overeen. Die beëindigingsvergoeding is vaak gelijk aan de hoogte van de wettelijke transitievergoeding, maar bij het sluiten van een VSO zijn werkgever en werknemer vrij om zelf de hoogte van de vergoeding te bepalen.
 • Vrijstelling van werk of niet
  Daarnaast wordt geregeld of de werknemer gedurende de fictieve opzegtermijn wel of niet zijn werkzaamheden moet verrichten. Wordt hij wel of niet vrijgesteld van werk, met behoud van salaris. Indien de werknemer wordt vrijgesteld van werk, wordt de werknemer vaak geacht gedurende die periode zijn vakantiedagen op te nemen, zodat op de beëindigingsdatum de werkgever die vakantiedagen niet meer hoeft uit te betalen. Dit ter compensatie van de salariskosten.
 • Overige verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst
  Is in de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsbepaling, concurrentie-, relatie- en/of ronselbeding opgenomen? Spreek daar in de vaststellingsovereenkomst dan ook iets over af. Ook eventuele geldende optieregelingen en pensioenafspraken dienen benoemd te worden.
 • Optionele elementen
  Indien met de werknemer in de arbeidsovereenkomst een bonusregeling is overeengekomen, is het raadzaam een bepaling op te nemen of de werknemer deze bonus wel of niet uitgekeerd krijgt. Andere zaken die geregeld kunnen worden in de vaststellingsovereenkomst zijn: of de werknemer leningen heeft lopen bij de werkgever, of er een scholingsovereenkomst is gesloten, of de werkgever een vergoeding betaalt voor kosten juridische bijstand en of de werkgever een positief getuigschrift verstrekt.
 • Bedenktijd en finale kwijting
  Het is tenslotte van belang de vaststellingsovereenkomst te laten eindigen met een beding over de wettelijk verplichte twee weken bedenktijd en als laatste een beding van finale kwijting. Daarmee spreken de werkgever en de werknemer af dat zij na de afwikkeling van de VSO, zij uit hoofde van de arbeidsovereenkomst, over en weer, niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

In plaats van zelf een vaststellingsovereenkomst op stellen, kunt u ook gebruikmaken van ons voorbeeld vaststellingsovereenkomst.

Vragen

In deze checklist leest u slechts een greep uit de vele zaken die worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Uiteraard is de precieze inhoud van de VSO afhankelijk van de specifieke situatie. Toch hulp nodig? Onze bedrijfsjuridisch adviseurs helpen u graag.