De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2020 in werking, tenzij anders vermeld.

  • WKR: vrije ruimte vergroot
  • WKR: vrijstelling vergoeding VOG
  • Later aangifte en afdracht eindheffing
  • Waardering producten uit eigen bedrijf
  • Systematiek S&O-aanvraag aangepast
  • Indexeren vrijwilligersregeling

WKR: vrije ruimte vergroot

Binnen de WKR bedraagt de vrije ruimte voor werkgevers nu 1,2% van het totale fiscale loon van alle werknemers. De vrije ruimte maakt onbelaste vergoedingen en verstrekkingen mogelijk, ook al is er een privévoordeel. Denk bijvoorbeeld aan kantinemaaltijden of kleine bonussen. Ter verruiming van de vrije ruimte wordt een tweeschijvenstelsel voorgesteld. Dit betekent dat over de fiscale loonsom tot en met € 400.000 de vrije ruimte 1,7% van de loonsom gaat bedragen. Over het restant van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,2%.

Tip
Met name MKB-ondernemers hebben hierdoor bijvoorbeeld meer ruimte om personeelsfeesten buiten de deur te organiseren.

WKR: vrijstelling vergoeding VOG

Voor een aantal beroepen zijn werknemers wettelijk verplicht om aan de werkgever een Verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Ook als zij daartoe niet verplicht zijn, vragen werkgevers regelmatig om een VOG. Veel werkgevers vergoeden dan de aanvraagkosten. Om te voorkomen dat de werknemer heffing is verschuldigd over die vergoeding, brengen zij de vergoeding ten laste van de vrije ruimte. Het voorstel is om de vergoeding van de kosten van de VOG aan de werknemer gericht vrij te stellen, waardoor deze niet meer ten laste van de vrije ruimte komt.

Later aangifte en afdracht eindheffing

Als werkgevers in een bepaald kalenderjaar eindheffing verschuldigd zijn door het overschrijden van de vrije ruimte (in de WKR), moeten zij dit momenteel uiterlijk in de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar aangeven. Voorgesteld wordt om deze termijn te verlengen naar het tweede aangiftetijdvak. Door de eindheffing uiterlijk met de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar aan te kunnen geven, krijgen werkgevers meer tijd om de overschrijding vast te stellen.

Waardering producten uit eigen bedrijf

De werkgever moet de waarde van producten uit eigen bedrijf nu bepalen op het door de werkgever aan derden in rekening te brengen bedrag. Dit bedrag hoeft niet gelijk te zijn aan de waarde in het economische verkeer. Om de bepaling van de waarde van het product uit het eigen bedrijf in lijn te brengen met de gerichte vrijstelling van 20% wordt voorgesteld om de waarde van het product uit eigen bedrijf steeds te stellen op de waarde in het economische verkeer.

Systematiek S&O-aanvraag aangepast

Het aantal momenten per jaar waarop een S&O-verklaring (Speur- & Ontwikkelingswerk) kan worden aangevraagd wordt uitgebreid van drie naar vier. Ook wordt het uiterste moment van het indienen van een aanvraag gesteld op de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft, in plaats van een maand voorafgaand aan die periode. Voor aanvragen die betrekking hebben op de periode die ingaat op 1 januari van een kalenderjaar, wordt voorgesteld de uiterste indieningsdatum te stellen op 20 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

Tip
Bij een verstoring van het digitale loket geldt verschoonbaarheid van een termijnoverschrijding van: de S&O-aanvraag, de opgaven van burgerservicenummers, de bestede uren of de eventuele gerealiseerde kosten en uitgaven.

Indexeren vrijwilligersregeling

Sinds 1 januari 2019 kunnen personen die als vrijwilliger werkzaam zijn daar een belastingvrije vergoeding voor krijgen van maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar. Ook hoeven er over dat bedrag geen premies werknemersverzekeringen af te worden gedragen. Voorgesteld wordt de genoemde maxima met ingang van 1 januari 2020 jaarlijks te indexeren. Het maximumbedrag zal per kalenderjaar rekenkundig worden afgerond op een veelvoud van € 100.

Actualiteiten

Belastingplan 2021

Lees meer over andere wetsvoorstellen uit het Belastingplan 2021 of meld u aan voor ons webinar.

Bekijk onze Prinsjesdagspecial

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Meld u aan