De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld.

  • Budget S&O-afdrachtvermindering gelijk
  • Werkkostenregeling (WKR) verplicht per 2015
  • Wijziging systeem afgifte VAR

Mocht u naar aanleiding van deze special nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Budget S&O-afdrachtvermindering gelijk

In het Belastingplan van 2014 werd de eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering verlengd van 200.000 euro naar 250.000 euro. Voor het jaar 2015 blijft deze loongrens en ook het tarief voor de eerste en tweede schijf gelijk. Nieuw in 2015 is de voorwaarde dat de werkgever een onderneming moet drijven om de S&O-afdrachtvermindering toe te kunnen passen. Pure kennisinstellingen kwalificeren dus niet meer.

S&O-adrachtvermindering 2013-2015
Jaar 2013 2014 2015
Loongrens € 200.000 € 250.000 € 250.000
Plafond € 14 mln € 14 mln € 14 mln
1e schijf 38% 35% 35%
1e schijf starter 50% 50% 50%
2e schijf 14% 14% 14%

Werkkostenregeling (WKR) verplicht per 2015

Het keuzeregime voor vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelastingsfeer komt ten einde. Met ingang van 2015 is elke werkgever verplicht de WKR toe te passen. De vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5 procent (in 2014) naar 1,2 procent. Dit is ter compensatie van de verschillende aanpassingen per 2015, zoals de invoering van het noodzakelijkheidscriterium en de vrijstelling voor korting op branche-eigen producten.

Invoering (beperkt) noodzakelijkheidscriterium
Vanaf 2015 is een aantal zaken onder de WKR vrijgesteld als wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium. Deze open norm gaat er vanuit dat wat een werkgever in het kader van zijn bedrijfsvoering aan voorzieningen noodzakelijk (‘zonder meer nodig’) vindt, aan de werknemer kan worden verstrekt zonder dat een voordeel als loon aangemerkt moet worden.

Dit noodzakelijkheidscriterium geldt voorlopig voor gereedschappen en voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Hiermee zijn problemen opgelost die spelen bij het onderscheid in de zakelijk gebruikseis tussen de portable computer, de tablet met een diameter groter dan 7 inch en de kleinere tablet, de smartphone en de mobiele telefoon.

Vereenvoudiging afrekensystematiek
In het kader van de WKR hoeft de werkgever niet meer per tijdvak te toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden. Als het kalenderjaar is afgelopen kan de werkgever in één keer toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden. De eventueel verschuldigde belasting in het kader van de WKR moet tegelijk met de aangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar worden aangegeven en afgedragen. Het blijft wel mogelijk om de belasting al eerder in gedeelten af te dragen.

Concernregeling
Voor de WKR wordt een concernregeling geïntroduceerd waarmee de verschuldigde belasting bij overschrijding van de vrije ruimte op concernniveau vastgesteld wordt. Voor toepassing is vereist dat bij de moedermaatschappij sprake is van vrijwel volledige eigendom (95 procent-eis) van de (klein)dochtermaatschappij(en). Een concern kan op het uiterste afrekenmoment kiezen om de concernregeling al dan niet toe te passen. Dit is bij de aangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar.

Tip!
Bij de concernregeling mag geen rekening worden gehouden met in het kalenderjaar toe- of uittredende concernonderdelen. Deze moeten bij overschrijding van de vrije ruimte zelfstandig de verschuldigde belasting aangeven en afdragen.

Vrijstelling branche-eigen producten
De regeling voor personeelskorting onder het ‘oude’ regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen wordt per 1 januari 2015 nagenoeg geheel als gerichte vrijstelling in de WKR gecontinueerd. Voorwaarde voor toepassing van de vrijstelling voor personeelskorting is dat het voordeel niet meer mag bedragen dan 20 procent van de waarde in het economische verkeer van deze producten en niet meer dan 500 euro per werknemer per jaar.

Let op!

In afwijking van de oude regeling is het niet meer mogelijk om het niet-gebruikte deel van de personeelskorting door te schuiven naar volgende kalenderjaren.

Werkplekvoorzieningen 
Per 2015 geldt in de WKR een nieuwe gerichte vrijstelling voor een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen. Er is dan geen onderscheid meer tussen voorzieningen die zijn vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld. Voor welke voorzieningen dit geldt is op Prinsjesdag nog niet bekend gemaakt. Wij veronderstellen dat het hierbij gaat om Arbo-gerelateerde voorzieningen op en aan de werkplek thuis.

Wijziging systeem afgifte VAR

In de toezeggingenbrief Prinsjesdag geeft de staatssecretaris van Financiën aan op korte termijn het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL) aan de Tweede Kamer te sturen. Dit wetsvoorstel regelt de vervanging van de huidige regelingen rondom Verklaringen Arbeidsrelaties (VAR).