article banner
Sustainability & impact

ESG en verantwoord investeren: wat is het en wat moet u ermee

Emma Verheijke Emma Verheijke

De vraag naar duurzaam en verantwoord investeren neemt snel toe. Duurzame portfoliobedrijven helpen de transitie naar een meer duurzame, circulaire en inclusieve economie te versnellen. Daarmee zijn ze niet alleen meer toekomstbestendig maar hebben ook een lager risicoprofiel en zorgen voor een beter rendement. Overtuigt die win/win u nog niet voldoende om met ESG aan de slag te gaan binnen uw portfolio, dan doet de aankomende wetgeving dat ongetwijfeld wel. We nemen u graag mee in de laatste ontwikkelingen.

Om te beginnen: wat is ESG?

ESG staat voor het integreren van Environmental, Social and Governance factoren in investeringsbeleid. Met andere woorden: de mate waarin bedrijven rekening houden met mens, maatschappij en milieu meewegen in investeringsbeslissingen, en portfoliobedrijven stimuleren hun ESG prestaties te verbeteren. Concreet gaan ESG-factoren over hoe een bedrijf omgaat met bijvoorbeeld CO2 uitstoot, water- en grondstoffengebruik, mensenrechten, diversiteit en inclusie, veiligheid en data privacy.

Steeds meer investeerders  toetsen ESG prestaties in in due diligence, en monitoren dit gedurende de looptijd van de investeringen. Naar schatting werd in 2019 in zo’n 30% van al het beheerd vermogen wereldwijd rekening gehouden met ESG factoren – en dit percentage neemt snel toe.

Waarde toevoegen en beter rendement

De wijze van integratie en implementatie van ESG-beleid verschilt per fonds: van het uitsluiten van bedrijven met lage ESG-scores vanuit risicoperspectief ( ‘negatieve screening’); Tot het selecteren van ‘best in class’ ESG bedrijven (‘positieve screening’) vanuit een doelstelling zowel maatschappelijke waarde als financieel rendement te realiseren. Slechte ESG prestaties ziet men steeds meer als indicatie dat een investering niet toekomstbestendig is. ESG risico’s kunnen immers leiden tot reputatie-, fysieke of financiële schade. Denk aan afhankelijkheid van grondstoffen die uitgeput raken, of mensenrechtenschendingen in de keten (bv. kledingindustrie). Daartegenover staat dat bedrijven met goede ESG prestaties een enorme bijdrage kunnen leveren aan de noodzakelijke verduurzaming van de economie en het bieden van oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Hoewel lange tijd het idee leefde dat verantwoord investeren minder geld opleverde, is er steeds meer bewijs dat ESG fondsen juist betere rendementen realiseren, zelfs tijdens de coronacrisis. Een recent onderzoek van BlackRock (‘Sustainable investing: resilience amid uncertainty’) laat zien dat in de afgelopen periode 51 van de 57 ESG indexen van Morningstar en 15 van de 17 ESG indexen van MSCI betere resultaten realiseerden dan hun niet-ESG benchmarks.

ESG wordt steeds meer ‘mainstream’

Zowel vanuit risico- als vanuit waardeperspectief, zijn er steeds meer beleggingsfondsen die ESG meenemen in due diligence,  maar ook het verbeteren van ESG performance actief op de agenda zetten bij portfolio bedrijven door doorlopend resultaten te monitoren en te rapporteren. Bij de meeste institutionele beleggers wordt ESG inmiddels eerder gezien als ‘noodzakelijke hygiëne’ dan als innovatief beleid. Zij bewegen steeds meer richting ‘’: investeringen met de intentie op positieve maatschappelijke impact te genereren voor mensen of milieu, bijvoorbeeld via een product of dienst.

Omdat ESG steeds meer ‘mainstream’ wordt, komt er voor private equity fondsen ook steeds meer vraag naar ESG informatie: zowel over het ESG beleid van het fonds, als over concrete resultaten van het portfolio. Het hebben van een duidelijk ESG beleid kan dus helpen om fondsen te werven, risico’s te beperken en gestructureerd ESG resultaten te communiceren met investeerders en andere stakeholders.

Transparantie wordt wettelijk verplicht

Nog niet overtuigd? Begin 2021 wordt Europese wetgeving van kracht die partijen in de financiële dienstensector verplicht om informatie te verschaffen en transparant te zijn over hun ESG beleid en resultaten. Investeerders die hun portfolio als ‘duurzaam’ willen classificeren, krijgen daarnaast te maken met de EU Taxonomie voor ‘green finance': een lijst met indicatoren en criteria voor het minimaliseren van klimaatverandering.

Kortom: Wilt utijdig anticiperen op aankomende wetgeving, en uw waarde vegroten? ? Heeft u hulp nodig bij het opzetten of (door)ontwikkelen van uw ESG (of impact) beleid bij het voldoen aan nieuwe regelgeving of het uitvoeren van een ESG due diligenceonderzoek op een voorgenomen acquisitie? Neem dan contact op met Emma Verheijke of Wilfred van der Lee.

Actualiteiten