article banner
Healthcare

Btw-vrijgesteld detacheren van personeel in de zorg

Robert-Jan Brethouwer Robert-Jan Brethouwer

De voorwaarden voor het btw-vrijgesteld ter beschikking stellen van personeel in onder andere zijn aangescherpt en nader uitgelegd, per 1 januari 2019. Lees de belangrijkste punten die voor u als zorgaanbieder relevant zijn.

Lees meer btw-gerelateerde artikelen >>

Uitlenen van personeel

Het uitlenen van personeel tegen vergoeding is in de regel belast met btw. Wanneer de inlener geen (volledig) recht heeft op aftrek van btw op de kosten, werkt deze btw kostprijsverhogend. De Staatssecretaris van Financiën keurt echter - door middel van een besluit - goed dat bij structurele uitleen berekening van btw achterwege kan blijven, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit besluit is recentelijk gewijzigd waarbij enkele voorwaarden voor het buiten de heffing houden van structurele uitleen van personeel in diverse sectoren zijn aangescherpt en nieuwe goedkeuringen zijn geïntroduceerd.

Wijzigingen en verduidelijkingen

 1. ‘Structurele uitleen’ uitgelegd
  In het besluit wordt allereerst de term ‘structurele uitleen’ nader toegelicht. Hiermee wordt bedoeld: uitleen voor onbepaalde tijd. Van belang is onder meer dat de uitleen structureel van karakter is, de vergoeding niet hoger is dan de brutoloonkosten en de inlener verantwoordelijk wordt voor de financiële gevolgen bij ontslag van de werknemer (materieel werkgeverschap).

  A) De staatssecretaris geeft in het besluit aan dat het structurele karakter moet blijken uit de arbeidsovereenkomst tussen de uitlener en de werknemer. Deze moet in principe voor onbepaalde tijd zijn gesloten.

  B) Wat betreft de financiële gevolgen van het ontslag van de werknemer, blijft de vrijstelling van toepassing als de aansprakelijkheid voor de inlener wordt beperkt tot de periode waarin de werknemer bij de inlener werkzaam is geweest. Deze beperking van de aansprakelijkheid was al eerder opgenomen als goedkeuring in een vraag-en-antwoord brief uit 2015, maar is nu ook opgenomen in het besluit.

 2. Sociaal culturele instellingen toegevoegd als uitlenende organisatie
  Tevens valt op dat bij de structurele uitleen in de gezondheidssector ook de sociaal culturele instellingen zijn toegevoegd als uitlenende organisatie die gebruik kan maken van de vrijstelling. Dit betekent dat uitleen tussen zorginstellingen en sociaal culturele instellingen, zoals bepaalde inrichtingen etc., mogelijk is. Hiervoor geldt wel een beperking. Het is voor sociaal culturele instellingen volgens het nieuwe besluit niet meer mogelijk om personeel btw-vrijgesteld in te huren van organisaties die geen gebruik kunnen maken van de sociaal culturele of medische vrijstellingen.

 3. Terbeschikkingstelling voor artsen niet in opleiding tot specialist aangescherpt
  Voor de terbeschikkingstelling van personeel in het kader van de medische beroepsopleiding werd in het eerdere besluit een goedkeuring gegeven, waaraan geen verdere voorwaarden werden gesteld. Deze goedkeuring is nu aangescherpt door voor artsen niet in opleiding tot specialist (anio) de goedkeuring te beperken tot maximaal een jaar. Uit de praktijk volgt dat het vaak veel langer duurt dan een jaar voor een anio begint met een specialistenopleiding. Deze inperking is ons inziens dan ook te krap.

 4. Btw-vrijgestelde uitleen voor WMO- en Jeugdzorg
  Nieuw in het besluit is dat een btw-vrijgestelde uitleen onder dezelfde voorwaarden tussen instellingen op het gebied van de WMO- en Jeugdzorg ook wordt toegestaan. Dit was echter voorheen ook al op te maken uit de zogenoemde informatiekaart btw WMO.

Gevolgen voor de praktijk

De aangescherpte voorwaarden kunnen in de praktijk voor andere btw-gevolgen zorgen bij het ter beschikking stellen van personeel mede in de zorg. Wij raden aan bij het sluiten van overeenkomsten waarin personeel bij een andere organisatie arbeid verricht, te onderzoeken of een btw-vrijstelling mogelijk is. Dit kan door te voldoen aan de voorwaarden die in het besluit zijn opgenomen, of door de overeenkomst vorm te geven dat geen sprake is van het uitlenen van personeel maar van andersoortige dienstverlening.

Heeft u hier advies bij nodig of wilt u meer weten over het btw-vrijgesteld ter beschikking stellen van personeel? Neem dan contact op met .

Lees meer btw-gerelateerde artikelen >>

Actualiteiten