Healthcare

Het Zorgprestatiemodel: bereid u goed voor op 2022

insight featured image
In april 2019 heeft de NZa het advies geschreven om de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland te waarborgen. De huidige financieringsstromen generalistische basis-ggz, specialistische ggz, langdurige ggz en forensische zorg worden samengebracht in één nieuwe financieringsstroom: het Zorgprestatiemodel.
Onderwerpen

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder en is er veel gebeurd, waarover we . Waar staan we nu en hoe kunt u zich voorbereiden?

Zorgprestatiemodel

Waar gaat het ook alweer over?

Het nieuwe model legt een stabiele financiële basis voor en voor toekomstige ontwikkelingen van het werkveld. Ook resulteert het model in het beperken van administratieve werkzaamheden, versnellen van de informatievoorziening, vermindering van verantwoording en biedt het voldoende ruimte voor zorginhoudelijke innovatie. Dat is niet alleen goed nieuws voor de , maar ook voor de cliënten omdat dit model bijdraagt aan het versterken van hun mentale gezondheid.

gaat, zoals aangegeven, vier bekostigingsmodellen voor de ggz en fz vervangen. Dit betreft de financiering op basis van de DBC’s, DBBC’s, ZZP’s (2e en 3e jaar verblijf met behandeling) en de Basis GGZ.

Waar staan we?

In september 2020 heeft de staatssecretaris Blokhuis de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit om per 2022 in te voeren. De kans dat het niet per 2022 van kracht wordt is nihil. Eveneens is in 2020 een groot aantal voorbereidende processen afgerond, bijvoorbeeld: de zorgvraagtypering is gedefinieerd, de beroepenlijst vastgesteld, de producten en tariefopbouw zijn gepresenteerd, de wijze van registreren en declareren is bepaald en de technische gegevens voor de inrichting in de systemen zijn opgeleverd. Eveneens is de overgangsregeling door de NZa vastgesteld.  

In 2021 gestart met de simulatie van en kunt u daarmee een berekening maken voor het bepalen van de financiële impact tussen de huidige en de nieuwe bekostigingssystematiek.

Hoe kunt u zich goed voorbereiden?

Het is begin maart en 1 januari 2022 lijkt nog ver weg, maar een gedegen voorbereiding kost tijd. Maar een gedegen voorbereiding resulteert veelal ook in een soepele overgang met weinig verrassingen. Waarschijnlijk bent u al langer bezig met de voorbereiding en volgt u de ontwikkelingen op de voet. Zo niet, dan raad ik u aan hiermee zo snel mogelijk te starten.

Graag geef ik u een aantal aandachtspunten mee voor een goede voorbereiding.

Stel een projectteam samen voor het proces van implementatie

Omdat de transformatie nagenoeg alle afdelingen van uw instelling raakt, is het raadzaam een multidisciplinair projectteam samen te stellen om de transitie voor te bereiden. Betrek hierbij onder andere functionarissen uit de bedrijfsvoering, het management en hulpverleners. De teamleden zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen vakgebied en gezamenlijk is het team verantwoordelijk voor de helicopterview op en doorloop van het hele transitieproces en de communicatie naar de instelling.   

Analyseer de impact van de nieuwe bekostigingssystematiek op uw instelling

Dat de transitie impact heeft, is helder. Afhankelijk van factoren kan de impact op uw instelling beperkt of juist groot zijn, waarbij het multidisciplinaire projectteam vanuit verschillende vakgebieden een analyse opstelt van de impact. HR analyseert bijvoorbeeld de beroepenlijst in relatie tot de formatie en BIG-registraties, ICT bepaalt de impact van de aanpassing van de systemen en het gebruik ervan, de businesscontroller stelt een overzicht op van aanpassingen in verantwoording en controle en aanpassing van de BI-omgeving, financiën berekent de financiële impact en de gevolgen voor de liquiditeitspositie van de instelling en de hulpverleners uit het projectteam werken de methode voor de zorgvraagtypering uit en werken de wijze van vastlegging van de handelingen in het clientdossier uit. En zo zijn er meer afdelingen en onderwerpen te benoemen die in meer of mindere mate impact hebben. Overweeg om op onderdelen werkgroepen te vormen en externe expertise in te zetten, omdat deze transitie bovenop uw huidige werkzaamheden komt.  

Plan van aanpak

In de analysefase wordt ook inzichtelijk gemaakt welke externe partijen een bijdrage moeten leveren aan een succesvolle overgang van bekostiging. Er zal met betrekking tot de systemen planmatig naar de aanpassing van de processen en ondersteuningsbehoeften gekeken moeten worden. Bestaande processen moeten worden aangepast en veelal vertaald worden naar andere digitale routes. Betrek uw softwareleverancier(s) tijdig bij het proces, zodat de ICT klaar is om als eerste de harde stop op 31-12-2021 te kunnen uitvoeren en direct daarna gereed is voor het Zorgprestatiemodel.

De harde stop van de huidige bekostiging per 31-12-2021 heeft zonder enige twijfel impact op uw schadelast, het onderhanden werk en de kosten per client. Breng tijdig in beeld hoe groot deze impact is en stem het af met de zorgverzekeraars. Gebruik de simulatie als basis voor de gesprekken over de contractering voor 2022 en bepaal daarbij, voor een zachte landing, het gebruik van de transitieprestatie. Een belangrijk onderdeel voor overleg met de zorgverzekeraar is het vervallen van de bevoorschotting. Maak ook hierover duidelijke afspraken met de verzekeraars om liquiditeitsproblemen te voorkomen wanneer u de bevoorschotting moet terugbetalen. Bespreek ook alvast de momenten van facturatie van de zorgprestaties per 2022.

Het projectteam stelt gezamenlijk een plan van aanpak op waarin de te ondernemen acties in tijdsvolgorde weergegeven zijn en waarbij uw instelling op 01-01-2022 gereed is voor het Zorgprestatiemodel. Deel het plan van aanpak met alle medewerkers van uw instelling, zodat voor iedereen duidelijk is welke aanpassingen op welk moment plaatsvinden en wat er voor hen verandert. En belangrijker: dat het voor alle medewerkers duidelijk is dat u in control bent in dit proces en dat uw instelling op tijd klaar is voor 01-01-2022.

Wij staan u graag bij in deze transitie, neem hiervoor gerust contact op met en meld u aan voor onze nieuwsbrief.

RYB campaign video