Gezondheidszorg

Bent u klaar voor de openbare verantwoording 2022?

insight featured image
In eerdere artikelen hebben wij u reeds geïnformeerd over de Wtza en de wijzigingen per 1 januari 2022. Het boekjaar 2022 loopt op zijn eind, het is tijd om de balans op te maken en u voor te bereiden op de eerste openbare verantwoording onder de nieuwe wet- en regelgeving.
Onderwerpen

Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) 

In principe zijn alle tot de Wmg behorende zorgaanbieders per 2022 verplicht hun openbare jaarverantwoording te verzorgen, met uitzondering van de aanbieders die enkel onder de Wmo 2015 vallen. Zorgaanbieders die de Wtzi-toelating hebben, zijn bekend met deze verplichting. Met de inwerkingtreding van de AWtza en de Wtza is het begrip zorgaanbieder verruimd, waardoor een groter groep zorgaanbieders als zodanig geclassificeerd wordt.

De Wmg geldt onder andere voor een ZZP’er met een B.V. als rechtsvorm en onderaannemers die zorg verlenen voor de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg. VWS-subsidie kunnen eveneens als zorgaanbieder gekwalificeerd worden. Dat betekent voor deze “nieuwe” zorgaanbieders een verplichting om vanaf boekjaar 2022 de jaarverantwoording openbaar te maken. Hierbij is rechtsvorm en grootte leidend voor de gegevens die u als zorgaanbieder openbaar moet maken. Let op: ook onderaannemers van onderaannemers kunnen vallen onder de openbaarmakingsverplichting! 

De openbare jaarverantwoording 

De openbare jaarverantwoording bestaat uit een drietalonderdelen: 

  1. De financiële verantwoording die gebaseerd is op de Regeling openbare jaarverantwoording WMG; 
  2.  Een deel van de zorgaanbieders is verplicht extra informatie aan de financiële jaarverantwoording toe te voegen, bijvoorbeeld een controleverklaring, bestuur verslag of verslag van de interne toezichthouder. 
  3. Het invullen vande online vragenlijst.  

Het openbaar maken van de jaarverantwoording gebeurt door het deponeren op www.jaarverantwoordingzorg.nl. Na het deponeren zijn de gegevens in te zien op deze website en ook via het Landelijk Register Zorgaanbieders. Let op: voor het deponeren heeft u een inlog voor DigiMV nodig met eHerkenning van tenminste niveau 2+. Vraag deze inlog tijdig aan en regel de juiste machtigingen.  

Uitstel, maar niet voor iedereen 

Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport heeft het voornemen een groep zorgaanbieders meer tijd te geven om aan de verplichting te kunnen voldoen. Deze groep bestaat uit de aanbieders die zorg leverden vóór 1 januari 2022, maar nog geen openbare jaarverantwoording over 2021 hoefden aan te leveren.

De vereiste wetgeving hiervoor moet nog behandeld worden, maar de minister geeft aan dat zorgaanbieders hier vanuit mogen gaan. Deze zorgaanbieders dienen voor boekjaar 2022 uiterlijk op 31 december 2023 de gegevens openbaar te maken. Voor boekjaar 2023 dient dit uiterlijk 30 september 2024 afgerond te zijn. Vanaf boekjaar 2024 is er geen uitstel meer mogelijk en geldt de standaard datum voor deponeren van vóór 1 juni 2025. 

Controle en handhaving 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft per 1 januari 2022 een aantal taken overgenomen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De NZa houdt onder andere toezicht op de transparantie van de financiële bedrijfsvoering, de openbaarmaking van de jaarverantwoording, de voorwaarden voor het aantrekken van derivaten en het verbod op het winstoogmerk. Indien handhaving nodig is, kan de NZa een last onder dwangsom opleggen. Bij ernstige overtredingen kan de NZa een bestuurlijke boete opleggen of zelfs de vergunning van de zorgaanbieder intrekken.

Een overtreding op de gebieden van de openbaarmakingverplichting en de transparante financiële bedrijfsvoering is per 1 januari 2022 een economisch delict, waardoor de Nza in overleg met het Openbaar Ministerie kan besluiten of strafrecht toegepast moet worden. 

De IGJ behoudt het toezicht op de jeugdhulpaanbieders, de gecertificeerde instellingen en de Veilig Thuis-organisaties. 

Wij zijn u graag van dienst! 

Hebt u vragen over dit onderwerp of wilt u onze ondersteuning? Neem dan contact op met één van onze specialisten en schrijf u in op onze nieuwsbrief. Als u voor het eerst de openbaarmaking jaarverantwoording moet verzorgen, helpen wij u daar graag bij.