TEK

TEK-regeling: het groepsbegrip

Christiaan Buizer
Door:
smiling older man and young woman looking at a document
Het kabinet heeft een subsidieregeling ontworpen voor energie-intensieve MKB-ondernemingen: de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Meer informatie over de inhoud van de TEK-regeling vindt u hier. Is uw MKB-onderneming onderdeel van een groep ondernemingen? Dan heeft dit gevolgen voor de aanvraag van de subsidie. In het eerste deel van onze serie over de TEK-regeling lichten wij toe wanneer uw onderneming onderdeel is van groep en welke gevolgen dat heeft voor de TEK.
Onderwerpen

Wanneer is er sprake van een groep ondernemingen? 

Voor de TEK is er sprake van een groep ondernemingen wanneer twee of meer MKB-ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn, op ten minste één van de volgende manieren aan  elkaar verbonden zijn: 

  • Eén onderneming is aandeelhouder of vennoot van een andere onderneming en heeft een meerderheid van de stemrechten binnen deze andere onderneming;
  • Eén onderneming heeft het recht om de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan;
  • Eén onderneming heeft het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen op grond van een met die onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in de statuten van de laatstgenoemde onderneming;
  • Eén onderneming die aandeelhouder of vennoot is van een andere onderneming heeft, op grond van een met andere aandeelhouders of vennoten van die andere onderneming gesloten overeenkomst, als enige zeggenschap over de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van laatstgenoemde onderneming.  

Om de TEK te  ontvangen, moet de groep als geheel voldoen aan de gestelde voorwaarden.. Wanneer de groep kwalificeert als een grote onderneming, dan is een aanvraag voor de subsidie niet mogelijk. Met behulp van de mkb-toets kunt u bepalen of u voldoet aan de MKB-definitie. 

De datum waarop de subsidie wordt verleend, geldt als datum voor het bepalen of er sprake is van een groep ondernemingen en of voldaan wordt aan de voorwaarden van een MKB-onderneming.  

Internationale groep 

Nederlandse ondernemingen kunnen via een buitenlandse onderneming met elkaar tot één groep behoren. De subsidie wordt alleen verleend aan de ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd.  

Gevolgen 

Is er sprake van een groep, dan heeft dit gevolgen voor de aanvraagprocedure en de berekening van de energie-intensiteit. 

Aanvraag 

Bij een groep ondernemingen kan één van die ondernemingen de subsidie aanvragen voor de gehele groep. Deze onderneming levert de gegevens aan van alle ondernemingen.  

Om de TEK snel uit te keren, ontvangt de aanvrager de TEK-subsidie voor de gehele groep  en moet de aanvrager deze vervolgens onder de verschillende ondernemingen verdelen. De groep bepaalt zelf welke van de ondernemingen de aanvraag doet. De maximale vergoeding is € 160.000 voor de gehele groep ondernemingen. 

Bij het indienen van meerdere aanvragen namens de groep, bijvoorbeeld door miscommunicatie binnen de groep, wordt alleen de eerst binnengekomen aanvraag  in behandeling genomen. 

Energie-intensiteit 

Eén van de voorwaarden voor het ontvangen van de TEK is dat de energie-intensiteit van de onderneming ten minste 7% bedraagt. Wanneer er sprake is van een groep ondernemingen wordt de energie-intensiteit berekend per groep en niet per onderneming.  

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) gebruikt de jaaromzet van 2022t om de energie-intensiteit te berekenen. In het geval  van een groep tellen zij de omzet  van alle onderneming bij elkaar op. De omzet van onderlinge transacties binnen de groep worden niet meegerekend in de jaaromzet van 2022. Lees hier meer over de bepaling van de jaaromzet.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de TEK-subsidie?

Neem contact op met één van onze adviseurs