article banner
COVID-19

Fiscale gevolgen van faillissement binnen fiscale eenheid

Linda van de Reep Linda van de Reep

Als één van de dochtermaatschappijen die onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid in zwaar weer verkeert, is het goed de gevolgen van een mogelijk faillissement na te gaan. Dit geldt zowel voor een fiscale eenheid btw, als voor een fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Het faillissement kan vervelende consequenties hebben.

Fiscale eenheid btw 

Als er een beschikking is afgegeven voor een fiscale eenheid btw, dan is iedere gevoegde vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de afdracht van btwBij een faillissement kan de Belastingdienst de overige fiscale eenheidsvennootschappen aansprakelijk stellen voor de openstaande btw-schuld van de gefailleerde vennootschap.  

Vaak heeft de failliete vennootschap een aanzienlijke btw-schuld. De dochter heeft veelal al langere tijd niet aan haar (fiscale) verplichtingen voldaan. Ook is steeds btw afgetrokken op de inkopen, terwijl later blijkt dat deze inkopen niet worden betaald. De Belastingdienst kan de openstaande btw-schuld eenvoudig verhalen op de overige vennootschappen van de fiscale eenheid door deze aansprakelijk te stellen.  

De onderneming kan dit voorkomen door de btw fiscale eenheid te beëindigen. Dit moet op schriftelijk verzoek, en in dit verzoek moet staan waarom niet meer aan de voorwaarden van een btw fiscale eenheid wordt voldaan. Overigens blijft bij beëindiging van de fiscale eenheid de hoofdelijke aansprakelijkheid wel gelden voor btw-schulden die betrekking hebben op de periode van voor de datum van de melding aan de Belastingdienst. 

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Voor de fiscale eenheid vennootschapsbelasting is er slechts een beperkte aansprakelijkheidsbepaling. De dochters van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele vennootschapsbelastingschuld van de fiscale eenheid. Bij een failliete dochtermaatschappij leidt dit niet vaak tot problemen. Echter, ‘verrekening’ van belastingschulden bij een fiscale eenheid kan voor vervelende verrassingen zorgen. Met name bij een faillissement kan de impact van verrekening groot zijn.  

In de Invorderingswet is bepaald dat alle uit te betalen bedragen aan een participant van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting, verrekend kunnen worden met de openstaande schulden van een andere entiteit in die fiscale eenheid. Deze mogelijkheid blijft ook bestaan als de dochtermaatschappij failliet is.

Actualiteiten

Voorbeeld

Damesmode BV en Herenmode BV zijn gevoegd in een fiscale eenheid Vpb. Er is geen btw fiscale eenheid. De zaken gaan slecht in de herenmode. Herenmode BV heeft voor het 1e en 2e kwartaal een btw-schuld van € 20.000. Herenmode BV gaat failliet. 

Bij Damesmode BV is niets aan de hand. Zij heeft de wintercollectie ingekocht en verwacht een btw-teruggaaf van € 35.000. De Belastingdienst geeft een verrekeningsbeschikking af, en betaalt € 15.000 uit aan Damesmode BV. 

Hoewel de beschikking fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is afgegeven, blijft de verrekening niet beperkt tot de vennootschapsbelasting. De verrekeningsmogelijkheid ziet op alle belastingen en bijkomende vorderingen/schulden. Hierdoor zijn btw, loonbelasting, douaneheffingen, en lokale heffingen, maar ook proceskostenvergoedingen en civiele vorderingen onderling verrekenbaar 

Het wrange van verrekening is dat Damesmode BV een btw-schuld voldoet, waarvoor zij nooit aansprakelijk zou zijn geweestDe verrekening gaat veel verder dan de aansprakelijkstelling in de invorderingswet, immers daar is de aansprakelijkheid beperkt tot het belastingmiddel. Zo is er bij een btw-fiscale eenheid alleen aansprakelijkheid voor de omzetbelasting.  

Het verbreken van de fiscale eenheid kan toekomstige verrekening voorkomen. Maar ook hier geldt dat de fiscale eenheid niet met terugwerkende kracht eindigt, en de verbreking voorkomt niet de verrekening van belastingschulden van voor het einde van de fiscale eenheid. Let op, het faillissement van de dochtervennootschap leidt niet automatisch tot het einde van de fiscale eenheid.

Conclusie 

Wij zien dat ondernemers zich vaak bewust zijn van het risico op aansprakelijkstelling voor belastingschulden. Minder bekend is de mogelijkheid tot verrekening door de Belastingdienst binnen en buiten faillissement. De gevolgen hiervan kunnen veel verstrekkender zijn. Een fiscale eenheid met een vennootschap in zwaar weer doet er goed aan na te gaan of het nog wel wenselijk is de fiscale eenheid te continueren. Zo niet, dan moet om verbreking worden verzocht.  

Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

 

Dit artikel is eerder verschenen in het tijdschrift Belastingzaken