Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag 2022: welke fiscale maatregelen zijn te verwachten?

Door:
Akash Girjasing
insight featured image
Op Prinsjesdag, 20 september 2022, maakt het kabinet de fiscale plannen voor 2023 bekend. Inmiddels zijn al de nodige plannen bekendgemaakt in de voorjaarsnota en het eerdere coalitieakkoord. De staatssecretaris van Financiën heeft in de bijlage ‘Fiscale wetgeving met matrix’ van de fiscale beleidsagenda een overzicht gegeven van het pakket Belastingplan 2023. We behandelen een aantal te verwachten maatregelen.
Onderwerpen

Meld u aan voor onze Prinsjesdagspecial

Wetsvoorstel Belastingplan 2023 

Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) per 1 januari 2025

Het kabinet wil de IACK voor ouders met kinderen afschaffen. Een uitzondering geldt voor ouders met kinderen die vóór 2025 zijn geboren. 

Afschaffing middelingsregeling per 1 januari 2023

Via de middelingsregeling heeft u recht op belastingteruggave als het inkomen uit box, in een periode van drie achtereenvolgende jaren, sterk heeft gewisseld. Bij middeling telt u het inkomen van de betreffende jaren bij elkaar op en deelt de uitkomst door drie. Hierover berekent u per jaar opnieuw de belasting. Wanneer dit bedrag lager uitvalt dan de werkelijk geheven belasting, heeft u recht op een teruggaaf als u daarvoor een verzoek indient. Hiervoor geldt een drempelbedrag van 545 euro. Deze krijgt u niet terug. Met de afschaffing van de regeling is de periode 2022-2024 het laatste tijdvak waarover middeling mogelijk is. 

Beperken 30%-regeling voor expats tot Balkenendenorm

Werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen om te werken, kunnen gebruikmaken van de 30%-regeling. Met deze regeling kunnen zij kort gezegd 30% van hun loon belastingvrij ontvangen. Het voorstel is om deze regeling vanaf 2024 te beperken tot een maximum van de WNT-norm (2022: 216.000 euro). 

Twee schijven in box 2  

Wanneer u als dga dividend uitkeert vanuit de BV, of als u de aandelen van de vennootschap waar u een aanmerkelijk belang in houdt vervreemdt, bent u over het voordeel aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd (box 2). Het huidige box 2 tarief is 26,9%. 

Het kabinet is van plan om per 2024 een progressief tarief in box 2 te hanteren van 26% voor een inkomen tot 67.000 euro en 29,5% voor het inkomen daarboven. Mogelijk wordt het toptarief zelfs hoger; hiervoor is al een initiatiefwetsvoorstel ingediend.   

Afbouw van algemene heffingskorting met het verzamelinkomen

Iedere belastingplichtige heeft recht op algemene heffingskorting wanneer het inkomen in box 1 niet meer bedraagt dan 69.398 euro (2022). Door de voorgestelde afbouw van de algemene heffingskorting gaat het inkomen uit box 2 en box 3 ook meetellen. Belastingplichtigen met een relatief laag inkomen in box 1 en een hoog inkomen uit aanmerkelijk belang en/of inkomen uit sparen en beleggen, zullen hierdoor (een deel van) hun heffingskorting verliezen. 

Afschaffing van de fiscale oudedagsreserve (FOR) per 1 januari 2023

Ondernemers voor de inkomstenbelasting mogen jaarlijks (onder voorwaarden) een deel van hun winst fiscaal voordelig reserveren voor een oudedagsvoorziening. Het is feitelijk een fiscale reserve waar ooit nog belasting over moet worden betaald. Per 1 januari 2023 wordt de opbouw van de FOR niet meer fiscaal gefaciliteerd. De bestaande oudedagsreserve kan nog wel op basis van huidige wet- en regelgeving worden afgewikkeld, door het bijvoorbeeld om te zetten in een lijfrenteproduct. 

Verlagen doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon van 25% naar 15%

Dga’s moeten fiscaal een marktconform salaris in aanmerking nemen. Uitgangspunt is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Hierop mag de dga nog wel de zogenoemde doelmatigheidsmarge in mindering brengen (met een ondergrens van 48.000 euro). Door de verlaging van de doelmatigheidsmarge naar 15% zijn dga’s verplicht een hoger loon in aanmerking te nemen en dus meer loonbelasting af te dragen. 

Afbouw zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting wordt met ingang van 2023 tot en met 2030 (in zes stappen van 650 euro en twee stappen van 605 euro) afgebouwd van 6.310 euro naar 1.200 euro. 

Verlagen schijfgrens vennootschapsbelasting naar 200.000 euro vanaf 2023

De eerste schijf in de vennootschapsbelasting (op dit moment 15% bij een winst tot 395.000 euro) wordt weer verlaagd naar 200.000 euro. Hierdoor komen vennootschappen eerder in de hoogste schijf van 25,8% terecht.  

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning per 2024 en verlaging in 2023

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Per 1 januari 2023 wordt de eenmalige vrijstelling voor kinderen al verlaagd naar 27.231 euro. Een sterke daling ten opzichte van de huidige maximale vrijstelling van 106.671 euro. 

Vervallen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups per 1 januari 2023

Dga’s van innovatieve start-ups mogen hun gebruikelijk loon vaststellen op basis van het wettelijk minimumloon. Doel hiervan is om de liquiditeitspositie van dergelijke ondernemingen te verbeteren. De regeling wordt nog geëvalueerd. Bij een negatieve evaluatie zal de regeling per 1 januari 2023 komen te vervallen. 

Herstelwetgeving lachgas

Het kabinet wil met behulp van herstelwetgeving het algemene btw-tarief (21%) van toepassing laten blijven op de levering van lachgaspatronen. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden4 heeft eerder uitspraak gedaan dat de levering van lachgaspatronen wordt belast tegen het verlaagde btw-tarief voor de omzetbelasting. Het kabinet vindt dit onwenselijk vanwege schadelijke gevolgen van lachgas bij gebruik als recreatief roesmiddel. 

Btw-nultarief voor zonnepanelen op woningen

Het kabinet wil gebruikmaken van de mogelijkheid om voor de levering en installatie van zonnepanelen op woningen het btw-nultarief te hanteren. Hierbij hoeven particulieren geen aangiften omzetbelasting meer in te dienen of zich aan te melden voor de kleineondernemersregeling (KOR). 

Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,1%

Het kabinet heeft eerder in het coalitieakkoord1 bekendgemaakt dat zij van plan is om het algemene tarief in de overdrachtsbelasting te verhogen van 8% naar 9% per 1 januari 2023. Uit de voorjaarsnota2 blijkt dat het tarief mogelijk zelfs verder wordt verhoogd naar 10,1%. Deze maatregel zou starters en doorstromers meer ruimte moeten bieden op de woningmarkt, omdat beleggers door deze maatregel mogelijk worden ‘afgeschrikt’. 

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Het kabinet wil de onbelaste reiskostenvergoeding voor werknemers per 1 januari 2023 verhogen. Met deze maatregel kunnen werknemers netto meer vergoed krijgen voor de reiskosten van woon-werk verkeer. De huidige onbelaste reiskostenvergoeding bedraagt 19 cent per kilometer. De precieze uitwerking is nog niet bekend, maar vermoedelijk wordt de vergoeding per 1 januari 2023 verhoogd naar 21 cent per kilometer. En per 1 januari 2024 zelfs naar 23 cent per kilometer. 

Wetsvoorstel Herstelwetgeving box 3 

In vervolg op de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 (Kerstarrest) heeft het kabinet onderzocht op welke wijze rechtsherstel geboden kan worden voor de box-3-heffing in de jaren 2017-2020. Het rechtsherstel vindt plaats volgens de forfaitaire spaarvariant. Deze wetgeving wordt bij het Belastingplan 20233 als zelfstandig wetsvoorstel aangeboden.  

Wetsvoorstel Overbruggingswet box 3 

Het kabinet gaat voor de belastingjaren 2023 en 2024 overbruggende wetgeving voor box 3 laten ontwerpen. Deze wetgeving moet het huidige box 3 stelsel gaan vervangen en wordt gebaseerd op de forfaitaire spaarvariant. Hiermee wordt volgens het kabinet box 3 in lijn gebracht met het EVRM. Deze wetgeving geldt totdat een nieuw stelsel wordt ingevoerd op basis van het werkelijk behaalde rendement (naar verwachting in 2025).  

Afschaffing leegwaarderatio per 1 januari 2023

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord bekendgemaakt dat de leegwaarderatio in box 3 per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Dit is een eerste stap om verhuurd vastgoed in box 3 meer in de heffing te betrekken. Op dit moment worden huuropbrengsten van verhuurd vastgoed in box 3 nog niet belast. Met afschaffing van de leegwaarderatio wordt het vastgoed in box 3 aangegeven tegen de volledige WOZ-waarde, zoals die geldt per 1 januari van het betreffende jaar.  

Prinsjesdag 2022 

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere fiscale ontwikkelingen. In onze jaarlijkse Prinsjesdagspecial zetten wij voor u de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2022 op een rij.

1 Voorjaarsnota 2022, Ministerie van Financiën, 20 mei 2022
2 Regeerakkoord. 15 december 2021
3 Kamerbrief over fiscale beleids- en uitvoeringsagenda, nr. 2022-0000132565, Ministerie van Financiën, 3 juni 2022.
4 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 juni 2021, nr. 19/00701 en 19/00702, ECLI:NL:GHARL:2021:5432.

 

Inschrijven webinar prinsjesdag