Covid-19

Coronasteun stopt per 1 oktober 2021

Christiaan Buizer
Door:
insight featured image
De meeste steunmaatregelen om ondernemers door de coronacrisis heen te helpen stoppen per 1 oktober 2021. Dit zijn onder andere de NOW, de TVL en het uitstel van betaling. Het demissionaire kabinet vindt het niet langer nodig om met generieke maatregelen de economie te ondersteunen.
Onderwerpen

De vaccinatiegraad stijgt, de economie herstelt zich goed en de contactbeperkende maatregelen zijn afgebouwd. Het einde van de coronacrisis is dus in zicht. Hierdoor heeft het demissionaire kabinet besloten dat het generieke steunpakket per 1 oktober 2021 stopt. Dit betekent dat de regeling NOW, TVL, Tozo, TONK, het uitstel van betaling en de meeste andere fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd.

Aanpassingen derde steun- en herstelpakket januari 2021
Aanpassingen derde steun- en herstelpakket januari 2021
Lees dit artikel

Naast de herstellende samenleving en economie is een andere reden voor het stopzetten van de steunmaatregelen de toename van het risico op onwenselijk gebruik. Bijvoorbeeld door bedrijven die vanwege niet-corona gerelateerde redenen omzetverlies draaien. Nu worden alle omzetrisico’s collectief gedragen, niet alleen de risico’s die door corona zijn veroorzaakt.

Niet alles wordt stopgezet

In de Kamerbrief over het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal zijn een aantal maatregelen aangekondigd die ook in het vierde kwartaal van kracht blijven. Dit betreffen de garantieregelingen, de verlengde termijn voor aflossing van belastingschulden en terugbetaling NOW/TVL trajecten voor bedrijven met problematische schulden en het aanvullend sociaal pakket.

Aflossing belastingschuld

Per 1 oktober 2021 zijn ondernemers weer verplicht om hun lopende belastingverplichtingen tijdig te voldoen. Daarnaast moet de opgebouwde belastingschuld afgelost worden. De datum waarop uiterlijk gestart moet worden met aflossen is 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen 60 maanden de tijd. Dit betekent dat de schuld uiterlijk 1 oktober 2027 volledig moet zijn afgelost. Bij aflossing van de belastingschuld worden geen boetes opgelegd.

Eerder bestond in sommige gevallen nog enige onduidelijk of er recht was op deze betalingsregeling. Het demissionaire kabinet heeft hierover bekend gemaakt dat de verlengde aflossingstermijn van 60 maanden geldt voor alle schulden van ondernemers die uitstel van betaling vanwege de coronacrisis hebben gekregen. Dus ook als er geen verlengingsverzoek is ingediend.

De invorderingsrente bedraagt tot en met het einde van het huidige kalenderjaar 0,01% bedraagt. Per 1 januari 2022 wordt de rente vastgesteld op 1%. Op 1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 2%. Hierna wordt de rente op 1 januari 2023 vastgesteld op 3% en vervolgens wordt vanaf 1 januari 2024 het gebruikelijke tarief van 4% gehanteerd.

Terugbetaling NOW of TVL

Na vaststelling van het definitieve NOW/TVL-subsidiebedrag over de periode waarop deze betrekking heeft, krijgt elke ondernemer standaard zes weken de tijd om de eventueel te veel ontvangen subsidie terug te betalen. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet lukken, dan kan een ondernemer afspraken maken om te komen tot een terugbetalingsregeling voor meerdere termijnen. Het demissionaire kabinet kondigt aan dat het UWV en RVO zich hierbij coulant opstellen. Zij bieden betalingstermijnen aan tot en met 5 jaar met een rente van 0% afgestemd op de situatie van de ondernemer. Bij de terugbetaling van ontvangen NOW of TVL subsidie worden geen boetes opgelegd.

TVL: voorwaarden en verschillen op een rij
TVL: voorwaarden en verschillen op een rij
Lees dit artikel

Overige fiscale maatregelen

Er zijn vier maatregelen die gecontinueerd worden tot het einde van het vierde kwartaal. Ten eerste worden de overeenkomsten met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers tot het einde van het vierde kwartaal verlengd. Ten tweede loopt de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen door tot het einde van het jaar. Ten derde wordt de onbelaste reiskostenvergoeding voortgezet. Tot slot wordt ook de maatregel met betrekking tot het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen verlengd tot het einde van het jaar.

Nachtclubs en discotheken

In augustus 2021 heeft de overheid alle sectoren heropent, met uitzondering van de nachtclubs en discotheken. Deze zijn nog verplicht gesloten tot 1 november 2021. Vooral voor deze sector heeft het stopzetten van de coronasteun per 1 oktober 2021 dan ook grote gevolgen. Speciaal voor deze sector wordt op dit moment gewerkt aan een gerichte compensatieregeling.

Moreel appel

Bij de aankondiging van het stopzetten van de generieke steunmaatregelen herhaalt het demissionaire kabinet het moreel appel aan ondernemers om steun die achteraf niet nodig blijkt te zijn geweest terug te betalen. Tijdens de coronacrisis zijn er ook ondernemers die tegen de verwachtingen in een beperkt verlies of zelfs winst hebben gerealiseerd. Ook deze ondernemers hebben mogelijk overheidssteun aangevraagd en rechtmatig ontvangen. Ondanks dat deze ondernemers in de geest van het steunpakket subsidies hebben ontvangen, verzoekt het demissionaire kabinet die overtollige steun terug te betalen.

Werktijdverkorting (WTV)

De WTV is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld. Het demissionaire kabinet is voornemens de WTV opnieuw open te stellen, wanneer de NOW per 1 oktober 2021 afloopt. De WTV biedt ondersteuning aan werkgevers die door een niet tot het ondernemingsrisico behorende buitengewone omstandigheid getroffen worden. De geherintroduceerde WTV is nadrukkelijk niet bestemd voor corona-gerelateerde omstandigheden.

Meer weten?

Heeft u vragen over de maatregelen die de overheid heeft getroffen voor ondernemers in het kader van de coronacrisis? Neem dan contact op met ons coronateam.